ObjectListCommandCollection.IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsTrackingViewState. Ten interfejs API jest nieaktualny. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia ASP.NET aplikacji mobilnych, zobacz Witryny usługi Mobile Apps & z ASP.NET.

property bool System::Web::UI::IStateManager::IsTrackingViewState { bool get(); };
bool System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState { get; }
member this.System.Web.UI.IStateManager.IsTrackingViewState : bool
 ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli są śledzone zmiany stanu widoku; w przeciwnym razie , false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy ObjectListCommandCollection wystąpienie jest rzutowanie do interfejsu IStateManager .

Dotyczy

Zobacz też