MenuItemCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do MenuItemCollection obiektu jest synchronizowany (bezpieczny wątek).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze zwraca wartość false.

Implementuje

Uwagi

Właściwość IsSynchronized służy do wskazywania, czy dostęp do MenuItemCollection obiektu jest synchronizowany (bezpieczny wątk). Ta właściwość pochodzi z System.Collections.ICollection klasy i jest zastępowana, aby zawsze zwracać wartość false.

Aby uzyskać więcej informacji na IsSynchronized temat właściwości, zobacz IsSynchronized właściwość interfejsu ICollection .

Dotyczy

Zobacz też