TreeNode.Selected Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy węzeł jest wybrany.

public:
 property bool Selected { bool get(); void set(bool value); };
public bool Selected { get; set; }
member this.Selected : bool with get, set
Public Property Selected As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true w przypadku wybrania węzła; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to false.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Selected właściwości wybrać węzeł w kontrolce TreeView .


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Button_Command(Object sender, CommandEventArgs e)
 {

  // Iterate through the child nodes of the root node and find
  // the nodes for Chapter One and Chapter Two.
  foreach(TreeNode node in LinksTreeView.Nodes[0].ChildNodes)
  {

   // Select the appropriate node based on which button was clicked.
   switch(node.Text)
   {

    case "Chapter One":
     // If the button clicked was "Chapter One", select the node 
     // using the Selected property.
     if (e.CommandName == "Chapter One")
     {
      // Select the node using the Selected property.
      node.Selected = true;
     }
     break;

    case "Chapter Two":
     // If the button clicked was "Chapter Two", select the node 
     // using the Select method.
     if (e.CommandName == "Chapter Two")
     {
      // Select the node using the Select method.
      node.Select();
     }
     break;

    default:
     // Do nothing.
     break;

   }

  }

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode Selected and Select() Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode Selected and Select() Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    SelectedNodeStyle-BackColor="Yellow" 
    ExpandDepth="2"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One"
       Selected="True">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" />
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br /><br />
   
   <asp:Button id="SelectChapterOneButton"
    Text="Select Chapter One"
    CommandName="Chapter One" 
    OnCommand="Button_Command"
    runat="server"/>
    
     
    
   <asp:Button id="SelectChapterTwoButton"
    Text="Select Chapter Two"
    CommandName="Chapter Two" 
    OnCommand="Button_Command"
    runat="server"/>  

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Button_Command(ByVal sender As Object, ByVal e As CommandEventArgs)

  ' Iterate through the child nodes of the root node and find
  ' the nodes for Chapter One and Chapter Two.
  Dim node As TreeNode

  For Each node In LinksTreeView.Nodes(0).ChildNodes

   ' Select the appropriate node based on which button was clicked.
   Select Case node.Text

    Case "Chapter One"
     ' If the button clicked was "Chapter One", select the node 
     ' using the Selected property.
     If e.CommandName = "Chapter One" Then

      ' Select the node using the Selected property.
      node.Selected = True

     End If

    Case "Chapter Two"
     ' If the button clicked was "Chapter Two", select the node 
     ' using the Selected method.
     If e.CommandName = "Chapter Two" Then

      ' Select the node using the Select method.
      node.Select()

     End If

    Case Else
     ' Do nothing.

   End Select

  Next

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode Selected and Select() Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode Selected and Select() Example</h3>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    SelectedNodeStyle-BackColor="Yellow" 
    ExpandDepth="2"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One"
       Selected="True">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" />
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" />
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>
   
   <br /><br />
   
   <asp:Button id="SelectChapterOneButton"
    Text="Select Chapter One"
    CommandName="Chapter One" 
    OnCommand="Button_Command"
    runat="server"/>
    
     
    
   <asp:Button id="SelectChapterTwoButton"
    Text="Select Chapter Two"
    CommandName="Chapter Two" 
    OnCommand="Button_Command"
    runat="server"/>  

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Selected Użyj właściwości , aby określić lub określić, czy węzeł jest wybrany.

Uwaga

Chociaż właściwość może służyć do określania, czy węzeł jest zaznaczony, jest częściej używany do używania SelectedNode właściwości .

W przypadku używania tej właściwości można wybrać tylko jeden węzeł jednocześnie w kontrolce TreeView .

Uwaga

Alternatywnie możesz również wybrać węzeł przy użyciu Select metody .

Wartość tej właściwości jest przechowywana w stanie widoku.

Dotyczy

Zobacz też