TextBlock.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość tekstową elementu TextBlock.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)]
public string Text { get; set; }
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)>]
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Wartość właściwości

String

Zawartość tekstowa tego TextBlockelementu . Należy pamiętać, że wszystkie zawartość nietekstowa jest usuwana, co powoduje zwykłe przedstawienie TextBlock zawartości. Wartość domyślna to Empty.

Atrybuty

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak ustawić Text atrybut TextBlock elementu.

<TextBlock Text="The text contents of this TextBlock element."/>

Alternatywnie zawartość przebiegu tekstu może być po prostu zawarta według TextBlock tagów elementów.

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo ustawić Text właściwość.

TextBlock textBlock = new TextBlock();
textBlock.Text = "The text contents of this TextBlock.";
Dim textBlock As New TextBlock()
textBlock.Text = "The text contents of this TextBlock."

Uwagi

Użyj tej właściwości, jeśli chcesz wyświetlić zwykły tekst w obiekcie TextBlock. Gdy musisz sformatować tekst, dodaj Inline obiekty do Inlines właściwości.

Informacje dotyczące właściwości zależności

Pole identyfikatora TextProperty
Właściwości metadanych ustawione na true AffectsMeasure, AffectsRender

Dotyczy