DependencyObject.IsSealed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest obecnie zapieczętowane (tylko do odczytu).

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli to wystąpienie jest zapieczętowane; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Ta wartość jest ustawiana wewnętrznie.

Dotyczy

Zobacz też