EditingCommands.DeleteNextWord Właściwość

Definicja

DeleteNextWord Reprezentuje polecenie, które żąda usunięcia następnego słowa (względem bieżącej pozycji).

public:
 static property System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ DeleteNextWord { System::Windows::Input::RoutedUICommand ^ get(); };
public static System.Windows.Input.RoutedUICommand DeleteNextWord { get; }
member this.DeleteNextWord : System.Windows.Input.RoutedUICommand
Public Shared ReadOnly Property DeleteNextWord As RoutedUICommand

Wartość właściwości

RoutedUICommand

Żądane polecenie. Domyślnym gestem klawisza dla tego polecenia jest Ctrl+Delete.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak wywołać polecenie edycji dla obiektu obsługującego polecenie .

W tym przykładzie element RichTextBox służy jako element docelowy polecenia. Należy pamiętać, że RichTextBox implementuje IInputElement interfejs (dziedziczony od FrameworkElement), i że zawiera natywną obsługę wielu poleceń edycji.

Pierwszym argumentem Execute metody jest parametr polecenia. Większość poleceń edycji ignoruje parametr polecenia; ogólnie rzecz biorąc, ten parametr powinien być null przeznaczony do edycji poleceń.

Drugi argument określa obiekt, do którego będzie kierowane polecenie. Ten obiekt musi zaimplementować IInputElement interfejs i powinien zawierać procedurę obsługi dla określonego polecenia. Ogólnie rzecz biorąc, polecenie jest ignorowane podczas wywoływanego obiektu, który nie obsługuje polecenia.

RichTextBox rTB = new RichTextBox();

EditingCommands.ToggleInsert.Execute(null, rTB);
Dim rTB As New RichTextBox()

EditingCommands.ToggleInsert.Execute(Nothing, rTB)

Uwagi

Jeśli daszek znajduje się w słowie, pozostała część słowa między bieżącą pozycją a końcem wyrazu zostanie usunięta.

Niekoniecznie istnieje rzeczywista implementacja, która odpowiada na to polecenie w dowolnym obiekcie; w wielu przypadkach implementacja odpowiadająca na polecenie jest odpowiedzialna za składnik zapisywania aplikacji.

To polecenie jest natywnie obsługiwane przez RichTextBox, TextBoxi PasswordBox.

Użycie atrybutu języka XAML

<object property="DeleteNextWord"/>  

Dotyczy

Zobacz też