EventSetter.Event Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określone zdarzenie kierowane, na które odpowiada.EventSetter

public:
 property System::Windows::RoutedEvent ^ Event { System::Windows::RoutedEvent ^ get(); void set(System::Windows::RoutedEvent ^ value); };
public System.Windows.RoutedEvent Event { get; set; }
member this.Event : System.Windows.RoutedEvent with get, set
Public Property Event As RoutedEvent

Wartość właściwości

RoutedEvent

Pole identyfikatora zdarzenia kierowanego.

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia tej właściwości na zapieczętowanym EventSetter obiekcie .

Przykłady

W poniższym przykładzie Event właściwość jest ustawiana jako część EventSetter stylu znaczników.

<StackPanel
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 x:Class="SDKSample.EventOvw2"
 Name="dpanel2"
 Initialized="PrimeHandledToo"
>
 <StackPanel.Resources>
  <Style TargetType="{x:Type Button}">
   <EventSetter Event="Click" Handler="b1SetColor"/>
  </Style>
 </StackPanel.Resources>
 <Button>Click me</Button>
 <Button Name="ThisButton" Click="HandleThis">
  Raise event, handle it, use handled=true handler to get it anyway.
 </Button>
</StackPanel>

Uwagi

Nie można ustawić tej właściwości, gdy styl zawierający EventSetter element jest używany i w ten sposób jest zapieczętowany. Jeśli ustawisz tę właściwość w kodzie i istnieje możliwość użycia stylu, przed podjęciem próby ustawienia sprawdź wartość IsSealed właściwości w wystąpieniu EventSetter .Event

Dotyczy

Zobacz też