DataGridView.ProcessAKey(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza klucz A.

protected:
 bool ProcessAKey(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected bool ProcessAKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);
member this.ProcessAKey : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Function ProcessAKey (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Bitowa kombinacja wartości reprezentujących Keys klucz lub klucze do przetworzenia.

Zwraca

Boolean

true jeśli klucz został przetworzony; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Ta metoda zwraca wartość true , gdy użytkownik naciska klawisze CTRL+A, a MultiSelect właściwość to true. Domyślnie powoduje to wybranie wszystkich komórek w kontrolce.

Dotyczy

Zobacz też