Keyboard.IsKeyUp(Key) Metoda

Definicja

Określa, czy określony klucz jest zwalniany.

public:
 static bool IsKeyUp(System::Windows::Input::Key key);
public static bool IsKeyUp (System.Windows.Input.Key key);
static member IsKeyUp : System.Windows.Input.Key -> bool
Public Shared Function IsKeyUp (key As Key) As Boolean

Parametry

key
Key

Klucz do sprawdzenia.

Zwraca

Boolean

true jeśli key jest w stanie up; w przeciwnym razie , false.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą IsKeyUp metody określić stan określonego klucza. Klucz Return jest przekazywany do IsKeyUp metody . Jeśli metoda zwróci truewartość , zmieni się tło obiektu Button .

// Uses the Keyboard.IsKeyUp to determine if a key is up.
if (Keyboard.IsKeyUp(Key.Return))
{
    btnIsUp.Background = Brushes.Red;
}
else
{
    btnIsUp.Background = Brushes.AliceBlue;
}
' Uses the Keyboard.IsKeyUp to determine if a key is up.
If Keyboard.IsKeyUp(Key.Return) Then
    btnIsUp.Background = Brushes.Red
Else
    btnIsUp.Background = Brushes.AliceBlue
End If

Uwagi

Metoda GetKeyStates może służyć do określania zestawu stanów określonego klucza.

Dotyczy

Zobacz też