RoutedCommand.InputGestures Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję obiektów skojarzonych InputGesture z tym poleceniem.

public:
 property System::Windows::Input::InputGestureCollection ^ InputGestures { System::Windows::Input::InputGestureCollection ^ get(); };
public System.Windows.Input.InputGestureCollection InputGestures { get; }
member this.InputGestures : System.Windows.Input.InputGestureCollection
Public ReadOnly Property InputGestures As InputGestureCollection

Wartość właściwości

InputGestureCollection

Gesty wejściowe.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak dodać nowy MouseGesture element do elementu RoutedCommand.

MouseGesture PasteCmdMouseGesture = new MouseGesture(
    MouseAction.MiddleClick, ModifierKeys.Alt);

ApplicationCommands.Paste.InputGestures.Add(PasteCmdMouseGesture);
Dim PasteCmdMouseGesture As New MouseGesture(MouseAction.MiddleClick, ModifierKeys.Alt)

ApplicationCommands.Paste.InputGestures.Add(PasteCmdMouseGesture)

Dotyczy

Zobacz też