RoutedUICommand.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst opisujący to polecenie.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Wartość właściwości

String

Tekst opisujący polecenie. Wartość domyślna to pusty ciąg.

Dotyczy

Zobacz też