LocalizabilityAttribute Klasa

Definicja

Określa atrybuty lokalizacji dla binarnej klasy XAML (BAML) lub składowej klasy.

public ref class LocalizabilityAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class LocalizabilityAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type LocalizabilityAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class LocalizabilityAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
LocalizabilityAttribute
Atrybuty

Uwagi

Ten atrybut można zastosować do klasy, właściwości lub metody.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania atrybutów lokalizacji, zobacz Atrybuty lokalizacji i komentarze.

Konstruktory

LocalizabilityAttribute(LocalizationCategory)

Inicjuje LocalizabilityAttribute nowe wystąpienie klasy z określoną kategorią lokalizacji.

Właściwości

Category

Pobiera ustawienie kategorii docelowej wartości atrybutu lokalizacji.

Modifiability

Pobiera lub ustawia ustawienie modyfikacji docelowej wartości atrybutu lokalizacji.

Readability

Pobiera lub ustawia ustawienie czytelności wartości docelowej atrybutu lokalizacji.

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonemu obiektowi.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie obiektu, którego można użyć do pobrania informacji o typie interfejsu.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też