SizeKeyFrameCollection.CloneCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że to wystąpienie jest głęboką kopią określonego SizeKeyFrameCollectionelementu . Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie animacje ani ich bieżące wartości.

protected:
 override void CloneCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void CloneCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
override this.CloneCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub CloneCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Element SizeKeyFrameCollection do sklonowania.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez metodę Clone i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, z wyjątkiem wywołania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody. Aby utworzyć modyfikowalną kopię bieżącego obiektu, wywołaj metodę Clone zamiast bezpośrednio wywołać tę metodę.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCore.

Dotyczy