DispatcherTimer.Dispatcher Właściwość

Definicja

Dispatcher Pobiera element skojarzony z tym DispatcherTimerelementem .

public:
 property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ Dispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public System.Windows.Threading.Dispatcher Dispatcher { get; }
member this.Dispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public ReadOnly Property Dispatcher As Dispatcher

Wartość właściwości

Dispatcher

Dyspozytor.

Uwagi

Właściwość Dispatcher jest określana podczas tworzenia DispatcherTimer obiektu. Właściwość Dispatcher jest ustawiona na bieżącą Dispatcher wartość w momencie tworzenia, chyba że określono inną Dispatcher .

Dotyczy