IXpsFixedDocumentReader Interfejs

Definicja

Definiuje metody odczytywania części elementu , FixedDocument a także dla ograniczonych typów zapisu w dokumencie.

public interface class IXpsFixedDocumentReader : System::Windows::Xps::Packaging::IDocumentStructureProvider
public interface IXpsFixedDocumentReader : System.Windows.Xps.Packaging.IDocumentStructureProvider
type IXpsFixedDocumentReader = interface
  interface IDocumentStructureProvider
Public Interface IXpsFixedDocumentReader
Implements IDocumentStructureProvider
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać odwołanie do obiektu implementujące ten interfejs.


private void SignatureDefinitionCommandHandler(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  SignatureDefinition sigDefDialog = new SignatureDefinition();
  if (sigDefDialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
  {
    XpsSignatureDefinition signatureDefinition = new XpsSignatureDefinition();
    signatureDefinition.RequestedSigner = sigDefDialog.RequestedSigner.Text;
    signatureDefinition.Intent = sigDefDialog.Intent.Text;
    signatureDefinition.SigningLocale = sigDefDialog.SigningLocale.Text;
    try
    {
      signatureDefinition.SignBy = DateTime.Parse(sigDefDialog.SignBy.Text);
    }
    catch (FormatException)
    {
    }
    signatureDefinition.SpotId = Guid.NewGuid();
    IXpsFixedDocumentSequenceReader docSeq = _xpsDocument.FixedDocumentSequenceReader; //_xpsDocument is type System.Windows.Xps.Packaging.XpsDocument
    IXpsFixedDocumentReader doc = docSeq.FixedDocuments[0];
    doc.AddSignatureDefinition(signatureDefinition);
    doc.CommitSignatureDefinition();
    InitializeSignatureDisplay();
  }
}

Private Sub SignatureDefinitionCommandHandler(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
  Using sigDefDialog As New SignatureDefinition()
    If sigDefDialog.ShowDialog() = System.Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Dim signatureDefinition As New XpsSignatureDefinition With {
        .RequestedSigner = sigDefDialog.RequestedSigner.Text,
        .Intent = sigDefDialog.Intent.Text,
        .SigningLocale = sigDefDialog.SigningLocale.Text
      }
      Try
        signatureDefinition.SignBy = Date.Parse(sigDefDialog.SignBy.Text)
      Catch e1 As FormatException
      End Try
      signatureDefinition.SpotId = Guid.NewGuid()
      Dim docSeq As IXpsFixedDocumentSequenceReader = _xpsDocument.FixedDocumentSequenceReader '_xpsDocument is type System.Windows.Xps.Packaging.XpsDocument
      Dim doc As IXpsFixedDocumentReader = docSeq.FixedDocuments(0)
      doc.AddSignatureDefinition(signatureDefinition)
      doc.CommitSignatureDefinition()
      InitializeSignatureDisplay()
    End If
  End Using
End Sub

W poniższym przykładzie pokazano, jak użyć elementu IXpsFixedDocumentReader do uzyskania kolekcji w celu uzyskania IXpsFixedDocumentReader dostępu do każdej strony w obiekcie FixedDocument.

ShowStatus("  Getting FixedDocumentSequenceReader.");
IXpsFixedDocumentSequenceReader fixedDocSeqReader =
  xpsDocument.FixedDocumentSequenceReader;

ShowStatus("  Getting FixedDocumentReaders.");
ICollection<IXpsFixedDocumentReader> fixedDocuments =
  fixedDocSeqReader.FixedDocuments;

ShowStatus("  Getting FixedPageReaders.");
IEnumerator<IXpsFixedDocumentReader> enumerator =
  fixedDocuments.GetEnumerator();
enumerator.MoveNext();
ICollection<IXpsFixedPageReader> fixedPages =
  enumerator.Current.FixedPages;

// Add a document structure to each fixed page.
int i = 0;
foreach (IXpsFixedPageReader fixedPageReader in fixedPages)
{
  XpsResource pageStructure;
  ShowStatus("  Adding page structure resource:\n    '" +
            Filename(_fixedPageStructures[i]) + "'");
  try
  {  // Add a new StoryFragment to hold the page structure.
    pageStructure = fixedPageReader.AddStoryFragment();
  }
  catch (System.InvalidOperationException)
  {
    MessageBox.Show(xpsUnstructuredFile +
      "\n\nDocument structure cannot be added.\n\n" +
      Filename(xpsUnstructuredFile) + " might already " +
      "contain an existing document structure.",
      "Cannot Add Document Structure",
      MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    break;
  }

  // Copy the page structure to the new StoryFragment.
  WriteResource(pageStructure, _fixedPageStructures[i++]);
}

ShowStatus("  Saving and closing the new document.\n");
xpsDocument.Close();
ShowStatus("  Getting FixedDocumentSequenceReader.")
Dim fixedDocSeqReader As IXpsFixedDocumentSequenceReader = xpsDocument.FixedDocumentSequenceReader

ShowStatus("  Getting FixedDocumentReaders.")
Dim fixedDocuments As ICollection(Of IXpsFixedDocumentReader) = fixedDocSeqReader.FixedDocuments

ShowStatus("  Getting FixedPageReaders.")
Dim enumerator As IEnumerator(Of IXpsFixedDocumentReader) = fixedDocuments.GetEnumerator()
enumerator.MoveNext()
Dim fixedPages As ICollection(Of IXpsFixedPageReader) = enumerator.Current.FixedPages


' Add a document structure to each fixed page.
Dim i As Integer = 0
For Each fixedPageReader As IXpsFixedPageReader In fixedPages
  Dim pageStructure As XpsResource
  ShowStatus("  Adding page structure resource:" & vbLf & "    '" & Filename(_fixedPageStructures(i)) & "'")
  Try
    pageStructure = fixedPageReader.AddStoryFragment()
  Catch e2 As InvalidOperationException
    System.Windows.MessageBox.Show(xpsUnstructuredFile & vbLf & vbLf & "Document structure cannot be added." & vbLf & vbLf & Filename(xpsUnstructuredFile) & " might already " & "contain an existing document structure.",
            "Cannot Add Document Structure",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Error)
    Exit For
  End Try

  ' Copy the page structure to the new StoryFragment.
  WriteResource(pageStructure, _fixedPageStructures(i))
  i += 1
Next fixedPageReader

ShowStatus("  Saving and closing the new document." & vbLf)
xpsDocument.Close()

Właściwości

DocumentNumber

Pobiera pozycję zerową dokumentu w elemecie FixedDocumentSequence.

DocumentStructure

DocumentStructure Pobiera część, jeśli istnieje, z .FixedDocument

FixedPages

Pobiera kolekcję czytelników FixedPage , jeden czytelnik dla każdej strony w elemecie FixedDocument.

PrintTicket

Pobiera element PrintTicket, jeśli istnieje, który jest skojarzony z elementem FixedDocument.

SignatureDefinitions

Pobiera kolekcję wszystkich definicji sygnatur skojarzonych z elementem FixedDocument.

Thumbnail

Pobiera obraz miniatury, jeśli istnieje miniatura, która jest skojarzona z elementem FixedDocument.

Uri

Pobiera jednolity identyfikator zasobu (URI) elementu FixedDocument.

Metody

AddDocumentStructure()

DocumentStructure Dodaje część specyfikacji papieru XML (XPS) do pakietu XPS.

(Odziedziczone po IDocumentStructureProvider)
AddSignatureDefinition(XpsSignatureDefinition)

Dodaje określony XpsSignatureDefinition element do elementu FixedDocument.

CommitSignatureDefinition()

Opróżnia pakiet Stream , a także zatwierdza element XpsSignatureDefinition do pakietu.

GetFixedPage(Uri)

Pobiera czytnik dla FixedPage elementu z określonym identyfikatorem jednolitego zasobu (URI).

RemoveSignatureDefinition(XpsSignatureDefinition)

Usuwa określony XpsSignatureDefinition element z elementu FixedDocument.

Dotyczy