ReadOnlyActivityGlyph.Priority Właściwość

Definicja

Pobiera ustawienie priorytetu dla glifu na powierzchni projektanta aktywności.

public:
 virtual property int Priority { int get(); };
public override int Priority { get; }
member this.Priority : int
Public Overrides ReadOnly Property Priority As Integer

Wartość właściwości

Int32

Wartość całkowita reprezentująca ustawienie priorytetu ReadOnlyActivityGlyph na powierzchni projektanta aktywności.

Uwagi

Priority zawsze zwraca wartość całkowitą skojarzoną z DesignerGlyph.LowestPriority .

Dotyczy