XElement.Explicit Operator

Definicja

Przeciążenia

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Single.

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>TimeSpan.

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>UInt32.

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>UInt64.

Explicit(XElement to UInt32)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość UInt32.

Explicit(XElement to String)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość String.

Explicit(XElement to TimeSpan)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość TimeSpan.

Explicit(XElement to UInt64)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość UInt64.

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Int32.

Explicit(XElement to Single)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Single.

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Guid.

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Boolean.

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Decimal.

Explicit(XElement to Boolean)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Boolean.

Explicit(XElement to DateTime)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość DateTime.

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Rzutowanie wartości tej XAttribute wartości na wartość DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Double)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Double.

Explicit(XElement to Guid)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Guid.

Explicit(XElement to Decimal)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Decimal.

Explicit(XElement to Int64)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Double.

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>DateTime.

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Int32)

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Int32.

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Int64.

public:
 static explicit operator Nullable<long>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Long)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Int64.

Zwraca

Nullable<Int64>

Element Nullable<T> zawierający Int64 zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Int64 wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z długą zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Int64elementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Single.

public:
 static explicit operator Nullable<float>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<single>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Single)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Single.

Zwraca

Nullable<Single>

Element Nullable<T> zawierający Single zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Single wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z pojedynczą dokładnością zawartością zmiennoprzecinkową. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Singleelementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 3.402823e38) 
); 
float? value = (float?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>3.402823e38</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Single) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Single)) 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable Single: value=3.402823E+38 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>TimeSpan.

public:
 static explicit operator Nullable<TimeSpan>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<TimeSpan>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of TimeSpan)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>TimeSpan.

Zwraca

Nullable<TimeSpan>

Element Nullable<T> zawierający TimeSpan zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej TimeSpan wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością przedziału czasu. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>TimeSpanelementu .

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new TimeSpan(1, 5, 30)) 
); 
TimeSpan? value = (TimeSpan?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Value><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of TimeSpan) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of TimeSpan)) 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable TimeSpan: value=01:05:30 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu zawierającego zawartość przedziału czasu jest ściśle powiązana z zawartością czasu trwania, zgodnie z opisem w iso 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu zawierającego zawartość przedziału czasu wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.

Zachowanie jest opóźnine podczas rzutowania do Nullable<T>TimeSpan elementu z atrybutu lub elementu. Nawet jeśli atrybut lub wartość elementu nie jest sformatowana dokładnie zgodnie ze specyfikacją W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na wartość Nullable<T>TimeSpan.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>UInt32.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt32>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint32>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of UInteger)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>UInt32.

Zwraca

Nullable<UInt32>

Element Nullable<T> zawierający UInt32 zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej UInt32 wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepodpisaną zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>UInt32elementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 4294967295) 
); 
uint? value = (uint?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>4294967295</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of UInteger) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of UInteger)) 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable uint: value=4294967295 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>UInt64.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt64>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of ULong)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>UInt64.

Zwraca

Nullable<UInt64>

Element Nullable<T> zawierający UInt64 zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej UInt64 wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepodpisaną długą zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>UInt64elementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 

Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość UInt32.

public:
 static explicit operator System::UInt32(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint32
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As UInteger

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do UInt32.

Zwraca

UInt32

Element UInt32 zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej UInt32 wartości.

Parametr element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepodpisaną zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do UInt32elementu .

XElement root = new XElement("Root", 4294967295); 
uint value = (uint)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>4294967295</Root> 
Dim value As UInteger = CUInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=4294967295 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to String)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość String.

public:
 static explicit operator System::String ^(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator string (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator string? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> string
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As String

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do String.

Zwraca

String

Element String zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością ciągu. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Stringelementu .

XElement root = XElement.Parse("<Root>abc <b>def </b>ghi</Root>"); 
Console.WriteLine("(string)root={0}", (string)root); 
Dim root As XElement = <Root>abc <b>def </b>ghi</Root> 
Console.WriteLine("(string)root={0}", root.Value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

(string)root=abc def ghi 

Uwagi

Jeśli element XElement ma elementy podrzędne, zwracana jest połączona wartość ciągu całego tekstu elementu i tekstu elementu podrzędnego.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to TimeSpan)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość TimeSpan.

public:
 static explicit operator TimeSpan(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> TimeSpan
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As TimeSpan

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do TimeSpan.

Zwraca

TimeSpan

Element TimeSpan zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej TimeSpan wartości.

Parametr element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością przedziału czasu. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do TimeSpanelementu .

XElement root = new XElement("Root", new TimeSpan(1, 5, 30)); 
TimeSpan value = (TimeSpan)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Root> 
Dim value As TimeSpan = CType(root, TimeSpan) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=01:05:30 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu zawierającego zawartość przedziału czasu jest ściśle powiązana z zawartością czasu trwania, zgodnie z opisem w iso 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu zawierającego zawartość przedziału czasu wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.

Zachowanie jest opóźnine podczas rzutowania do TimeSpan elementu z atrybutu lub elementu. Nawet jeśli atrybut lub wartość elementu nie jest sformatowana dokładnie zgodnie ze specyfikacją TimeSpanW3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na wartość .

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość UInt64.

public:
 static explicit operator System::UInt64(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As ULong

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do UInt64.

Zwraca

UInt64

Element UInt64 zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej UInt64 wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepodpisaną długą zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do UInt64elementu .

XElement root = new XElement("Root", 18446744073709551615); 
ulong value = (ulong)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>18446744073709551615</Root> 
Dim value As ULong = CULng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=18446744073709551615 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Int32.

public:
 static explicit operator Nullable<int>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Integer)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Int32.

Zwraca

Nullable<Int32>

Element Nullable<T> zawierający Int32 zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Int32 wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z niepodpisaną zawartością całkowitą. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Int32elementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 2147483647) 
); 
int? value = (int?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>2147483647</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Integer) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Integer)) 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable integer: value=2147483647 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Single)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Single.

public:
 static explicit operator float(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> single
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Single

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Single.

Zwraca

Single

Element Single zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Single wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z pojedynczą dokładnością zawartością zmiennoprzecinkową. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Singleelementu .

XElement root = new XElement("Root", 3.402823e38); 
float value = (float)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>3.402823E+38</Root> 
Dim value As Single = CSng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=3.402823E+38 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Guid.

public:
 static explicit operator Nullable<Guid>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<Guid>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Guid)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Guid.

Zwraca

Nullable<Guid>

Element Nullable<T> zawierający Guid zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Guid wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością guid. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Guidelementu .

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")) 
); 
Guid? value = (Guid?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Guid) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Guid)) 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable Guid: value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Boolean.

public:
 static explicit operator Nullable<bool>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<bool>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Boolean)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Boolean.

Zwraca

Nullable<Boolean>

Element Nullable<T> zawierający Boolean zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Boolean wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością logiczną. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Booleanelementu .

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false)); 
bool? bool1 = (bool?)root.Element("BoolValue1"); 
bool? bool2 = (bool?)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 

Dim value1 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue1"), Nullable(Of Boolean)) 
Dim value2 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue2"), Nullable(Of Boolean)) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", IIf(value1.HasValue, value1.ToString(), "null")) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", IIf(value2.HasValue, value2.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable Boolean: value1=True 
Nullable Boolean: value2=False 

Uwagi

Podczas konwertowania wartości na Nullable<T>Boolean z atrybutu lub elementu dozwolone wartości to "0", "1" i każdy ciąg, który generuje "true" lub "false" po przycinaniu i konwersji na małe litery.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Decimal.

public:
 static explicit operator Nullable<System::Decimal>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<decimal>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Decimal.

Zwraca

Nullable<Decimal>

Element Nullable<T> zawierający Decimal zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Decimal wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością dziesiętną. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Decimalelementu .

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", "79228162514264337593543950335") 
); 
decimal? value = (decimal?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value>79228162514264337593543950335</Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Decimal) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Decimal)) 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable decimal: value=79228162514264337593543950335 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Boolean)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Boolean.

public:
 static explicit operator bool(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> bool
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Boolean

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Boolean.

Zwraca

Boolean

Element Boolean zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Boolean wartości.

Parametr element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy niektóre elementy z wartościami logicznymi. Następnie rzutuje je na Boolean.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false) 
); 
bool bool1 = (bool)root.Element("BoolValue1"); 
bool bool2 = (bool)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 
Dim bool1 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue1")) 
Dim bool2 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue2")) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

(bool)BoolValue1=True 
(bool)BoolValue2=False 

Uwagi

Podczas konwertowania na Boolean z atrybutu lub elementu dozwolone wartości to "0", "1" i każdy ciąg, który generuje "true" lub "false" po przycinaniu i konwersji na małe litery.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to DateTime)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość DateTime.

public:
 static explicit operator DateTime(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTime
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTime

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do DateTime.

Zwraca

DateTime

Element DateTime zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej DateTime wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny. Następnie rzutuje ją, aby DateTime pobrać wartość.

// Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
// but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
XElement root = new XElement("Root", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)); 
Console.WriteLine(root); 

// Cast from a strictly formatted XML element. 
DateTime dt = (DateTime)root; 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Console.WriteLine("-----"); 

// If root is formatted in some different way: 
XElement dtElement = new XElement("OrderDate", "October 6, 2006"); 
Console.WriteLine(dtElement); 
DateTime orderDate = (DateTime)dtElement; 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate); 
' Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
' but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
Dim root As XElement = <Root><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' Cast from a strictly formatted XML element. 
Dim dt As DateTime = CType(root, DateTime) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 
Console.WriteLine("-----") 

' If root is formatted in some different way: 
Dim dtElement As XElement = <OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
Console.WriteLine(dtElement) 
Dim orderDate As DateTime = CType(dtElement, DateTime) 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

<Root>2006-10-06T12:30:00</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM 
----- 
<OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
orderDate=10/6/2006 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu zawierającego zawartość daty i godziny jest ściśle powiązana z datami i godzinami opisanymi w iso 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu zawierającego zawartość daty i godziny wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.

Zachowanie jest opóźnine podczas rzutowania do DateTime elementu z atrybutu lub elementu. Nawet jeśli atrybut lub wartość elementu nie jest sformatowana dokładnie zgodnie ze specyfikacją DateTimeW3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na wartość .

Ten operator konwersji używa CultureInfo.InvariantCulture metody do konwersji z elementu DateTime.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XAttribute wartości na wartość DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator DateTimeOffset(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTimeOffset
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTimeOffset

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do DateTimeOffset.

Zwraca

DateTimeOffset

Element DateTimeOffset zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej DateTimeOffset wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny. Następnie rzutuje, aby DateTimeOffset pobrać wartość.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 

DateTimeOffset dt = (DateTimeOffset)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Dim dt As DateTimeOffset = CType(root.<Child>(0), DateTimeOffset) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Uwagi

Ten operator konwersji używa XmlConvert klasy do przeprowadzenia konwersji.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Double)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Double.

public:
 static explicit operator double(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> double
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Double

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Double.

Zwraca

Double

Element Double zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Double wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy atrybut z zawartością double . Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Doubleelementu .

XElement root = new XElement("Root", 1.79769313486231e308); 
double value = (double)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>1.79769313486231E+308</Root> 
Dim value As Double = CDbl(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=1.79769313486231E+308 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Guid)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Guid.

public:
 static explicit operator Guid(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Guid
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Guid

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Guid.

Zwraca

Guid

Element Guid zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Guid wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z identyfikatorem GUID jako zawartością. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Guidelementu .

XElement root = new XElement("Root", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")); 
Guid value = (Guid)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Root> 
Dim value As Guid = CType(root, Guid) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Decimal)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Decimal.

public:
 static explicit operator System::Decimal(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> decimal
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Decimal

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Decimal.

Zwraca

Decimal

Element Decimal zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Decimal wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z wartością dziesiętną. Następnie pobiera wartość atrybutu przez rzutowanie do Decimalelementu .

XElement root = new XElement("Root", "79228162514264337593543950335"); 
decimal value = (decimal)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>79228162514264337593543950335</Root> 
Dim value As Decimal = CDec(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=79228162514264337593543950335 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Int64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Int64.

public:
 static explicit operator long(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Long

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Int64.

Zwraca

Int64

Element Int64 zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Int64 wartości.

Parametr element to null.

element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z długą liczbą całkowitą jako zawartością. Następnie pobiera wartość elementu przez rzutowanie do Int64elementu .

XElement root = new XElement("Root", 9223372036854775807); 
long value = (long)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>9223372036854775807</Root> 
Dim value As Long = CLng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=9223372036854775807 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>Double.

public:
 static explicit operator Nullable<double>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<double>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Double)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>Double.

Zwraca

Nullable<Double>

Element Nullable<T> zawierający Double zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej Double wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z podwójną precyzją zawartości zmiennoprzecinkowa. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>Doubleelementu .

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", 1.79769313486231e308) 
); 
double? value = (double?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
    <Root> 
      <Value>1.79769313486231e308</Value> 
    </Root> 

Dim value As Nullable(Of Double) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Double)) 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable double: value=1.79769313486231E+308 

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>DateTime.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTime>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTime>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTime)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Nullable<T>DateTime.

Zwraca

Nullable<DateTime>

Element Nullable<T> zawierający DateTime zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej DateTime wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z datą i godziną jako zawartością. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Nullable<T>DateTimeelementu .

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) 
); 
DateTime? value = (DateTime?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of DateTime) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of DateTime)) 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

Nullable DateTime: value=10/6/2006 12:30:00 PM 

Uwagi

Przestrzeń wartości atrybutu lub elementu zawierającego zawartość daty i godziny jest ściśle powiązana z datami i godzinami opisanymi w iso 8601. Podczas tworzenia atrybutu lub elementu zawierającego zawartość daty i godziny wartości atrybutu lub elementu są formatowane zgodnie ze specyfikacją W3C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz specyfikację W3C.

Zachowanie jest nieczyste podczas rzutowania do Nullable<T>DateTime elementu z atrybutu lub elementu. Nawet jeśli atrybut lub wartość elementu nie jest sformatowana dokładnie zgodnie ze specyfikacją W3C, wartość jest odpowiednio konwertowana na wartość Nullable<T>DateTime.

Ten operator konwersji używa CultureInfo.InvariantCulture metody do konwersji z elementu DateTime.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutuj wartość tej XElement wartości na wartość z Nullable<T>DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTimeOffset>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTimeOffset>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTimeOffset)

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do elementu Nullable<T>DateTimeOffset.

Zwraca

Nullable<DateTimeOffset>

Element Nullable<T> zawierający DateTimeOffset zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie null jest i nie zawiera prawidłowej DateTimeOffset wartości.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z zawartością daty i godziny. Następnie rzutuje wartość na Nullable<T> , DateTimeOffset aby pobrać wartość.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 

DateTimeOffset? dt = (DateTimeOffset?)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Dim dt As Nullable(Of DateTimeOffset) = CType(root.<Child>(0), Nullable(Of DateTimeOffset)) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Uwagi

Ten operator konwersji używa XmlConvert klasy do przeprowadzenia konwersji.

Zobacz też

Dotyczy

Explicit(XElement to Int32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Rzutowanie wartości tej XElement wartości na wartość Int32.

public:
 static explicit operator int(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Integer

Parametry

element
XElement

Rzutowanie XElement do Int32.

Zwraca

Int32

Element Int32 zawierający zawartość tego XElementelementu .

Atrybuty

Wyjątki

Element nie zawiera prawidłowej Int32 wartości.

Parametr element to null.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy element z liczbą całkowitą jako zawartością. Następnie pobiera wartość przez rzutowanie do Int32elementu .

XElement root = new XElement("Root", 2147483647); 
int value = (int)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>2147483647</Root> 
Dim value As Integer = CInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Ten przykład generuje następujące wyniki:

value=2147483647 

Zobacz też

Dotyczy