SimpleMembershipProvider.GetPasswordChangedDate(String) Metoda

Definicja

Zwraca datę i godzinę ostatniego zmiany hasła dla określonego konta członkostwa.

public override DateTime GetPasswordChangedDate (string userName);
override this.GetPasswordChangedDate : string -> DateTime
Public Overrides Function GetPasswordChangedDate (userName As String) As DateTime

Parametry

userName
String

Nazwa użytkownika konta.

Zwraca

Data i godzina, kiedy hasło zostało ostatnio zmienione dla tego konta lub MinValue hasło nigdy nie zostało zmienione dla tego konta członkostwa.

Wyjątki

Użytkownik określony przez userName program nie ma konta członkostwa.

Dotyczy