SimpleMembershipProvider.MinRequiredNonAlphanumericCharacters Właściwość

Definicja

Pobiera minimalną liczbę znaków specjalnych (innych niż alfanumeryczne), które musi zawierać hasło.

public override int MinRequiredNonAlphanumericCharacters { get; }
member this.MinRequiredNonAlphanumericCharacters : int
Public Overrides ReadOnly Property MinRequiredNonAlphanumericCharacters As Integer

Wartość właściwości

Minimalna liczba znaków specjalnych, które musi zawierać hasło.

Dotyczy