Słownik systemu Microsoft Dynamics AX

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

V

W

X

Z

Ż

A

Pojęcie

Definicja

agregacja

Kolekcja obiektów współużytkowanych.

akcja

Akt, który ma wpływ na system.

akcja eskalacji w ramach przepływu pracy

Automatyczna akcja przepływu pracy podejmowana, gdy etap przepływu pracy nie zostanie zakończony przez osobę, której go przypisano.

Zobacz również

przepływ pracy

akonto

Przedłużenie kredytu na zakupy.

aktywa

Klasyfikator księgowy, który służy do klasyfikowania wartości zasobów ekonomicznych, które są własnością strony.

Zobacz również

kapitał własny

pasywa

strona

zasób ekonomiczny

aktywa wspólne

Aktywa używane przez więcej niż jeden ośrodek wypracowujący środki pieniężne. Przykładem jest centrum dystrybucji, które służy do przechowywania towarów przed ich przetransportowaniem do różnych rynków, które współużytkują to samo centrum dystrybucji.

alert

Klasa powiadomienia o znaczeniu dla użytkownika. Komunikat o alercie to jest powiadomienie generowane przez reguły zdefiniowane przez użytkownika, zaprojektowane do powiadamiania użytkownika o zdarzeniu, sytuacji lub stanie.

Zobacz również

powiadomienie

reguła

stan

zdarzenie

alokacja

Przypisanie części zasobów dla określonego wykorzystania lub przeznaczenia.

Zobacz również

kwota pieniężna

produkt

alokować

Przypisywać część zasobów dla określonego wykorzystania lub przeznaczenia.

amerykański układ jednostek miar

System wag i miar przyjęty przez National Bureau of Standards w Stanach Zjednoczonych.

amortyzacja

Wygaśnięcie części pierwotnego kosztu środka trwałego podczas określonego okresu.

Zobacz również

koszt

środek trwały

anulować

Zakończyć zdarzenie przed przetworzeniem.

Zobacz również

zdarzenie

aparat

Składnik systemu, który zapewnia złożone funkcje i wykonuje operacje na obiektach.

aparat dostawy

Mechanizm, który oblicza, ile dni zajmie dostarczenie frachtu od chwili jego wysłania do punktu docelowego.

aparat obliczania cyfr kontrolnych

Aparat, który oblicza cyfry kontrolne na podstawie przydziału.

aparat ogólny

Aparat, który określa przydział opłat frachtowych za przewóz.

aparat przebiegu

Aparat, który określa przebieg na podstawie punktu początkowego i końcowego, a w związku z tym odpowiednio oblicza stawki kosztów wysyłki za przesyłkę.

aparat przydziału

Aparat, który określa i przetwarza przydział opłat frachtowych według masy lub objętości.

aparat stawki

Mechanizm, który tworzy strukturę oceny i konfiguruje interfejs między ocenianymi usługami i firmami przewozowymi.

aparat wagi

Aparat wywoływany automatycznie, gdy wielkość pakietu nie jest proporcjonalna do wagi.

arkusz

Rejestr oryginalnych zapisów księgowych.

Zobacz również

rejestr

arkusz księgowy

Arkusz, który jest używany do rejestrowania finansowych konsekwencji zdarzeń księgowych w systemie rachunkowości.

Zobacz również

arkusz

księgowanie

rekord

zdarzenie biznesowe

artykuł merytoryczny

Dokument, który dokumentuje unikatowe cechy sprawy.

asortyment

Wymienne produkty bez różnic fizycznych, które są dostarczane przez wielu dostawców.

Zobacz również

dostawca

produkt

wycena oparta na cenach towarów masowych

ATP

Część zapasów, które nie są alokowane i których można użyć do realizacji nowych zamówień i wymagań.

Zobacz również

zapasy

atrybut elementu programowania

Opisowa deklaracja, którą można zastosować do elementów programowania takich, jak typy, pola, metody i właściwości.

atrybut partii

Atrybut produktu partii towarów lub partii do przeniesienia.

Zobacz również

atrybut produktu

partia do przeniesienia

partia towarów

atrybut produktu

Reprezentacja właściwości produktu.

Zobacz również

produkt

autoryzacja karty kredytowej

Proces weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej i jego zdolności kredytowej przeprowadzany przed przetworzeniem i realizacją zamówienia sprzedaży.

Zobacz również

zamówienie sprzedaży

autoryzacja karty kredytowej

Proces weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej i jego zdolności kredytowej przeprowadzany podczas realizacji zamówienia sprzedaży.

Zobacz również

zamówienie sprzedaży

autoryzować

Usankcjonować przyszłe wystąpienie zdarzenia w systemie.

Zobacz również

zdarzenie

AVS

Usługa świadczona przez agenta rozliczeniowego kart kredytowych, która sprawdza, czy adres bilingowy dostarczony przez posiadacza karty pasuje do informacji zapisanych w systemie wystawcy.

Zobacz również

usługa

Powrót do początku

B

bazowa jednostka waluty

Jednostka waluty obliczona w trakcie obliczania kursu wymiany.

Zobacz również

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

wartość bazowa

bazowa prognoza statystyczna

Oszacowanie przyszłego popytu utworzonego przy użyciu algorytmu prognozowania danych historycznych transakcji.

beneficjent

Osoba, która jest członkiem organizacji, która zapewnia korzyści, lub strona, która jest wyznaczona jako adresat korzyści.

Zobacz również

organizacja

strona

świadczenie

bilans

Sprawozdanie o sytuacji finansowej organizacji, które raportuje stan aktywów, pasywów i kapitału własnego w określonym dniu.

Zobacz również

aktywa

kapitał własny

organizacja

pasywa

bilans próbny

Raport, który zawiera listę sald kont księgowych w określonym okresie.

Zobacz również

konto księgowe

raportować

saldo

biosfera

Ogólne środowisko, który zazwyczaj jest określone jako powietrze, woda lub ziemia.

blankiet kasowy

Dokument źródłowy, który dokumentuje przyjęcie gotówki lub ekwiwalentów gotówki.

Zobacz również

dokument źródłowy

gotówka

odbiór produktu

blokowanie

Akcja wstrzymywania dokumentu lub produktu.

Zobacz również

akcja

produkt

wstrzymane

blokowanie dokumentów

Metoda wstrzymywania procesu operacji, dopóki trwa proces zapewniania jakości zamówionych towarów.

Zobacz również

blokowanie

pozycja

wstrzymane

BOF

Architektura model-widok-kontroler, która synchronicznie lub asynchronicznie kontroluje wykonywanie implementacji operacji biznesowych ze skutkiem natychmiastowym lub wsadowo.

BOM

Wykaz produktów i ich ilości, które są wymagane do produkcji jednego produktu.

Zobacz również

ilość

produkt

budżet

Plan finansowy, który kontroluje rozchody na planowane działania.

Zobacz również

działanie

rozchód

budżet przeniesiony na późniejszy okres

Budżet, który jest przekazywany z jednego roku obrachunkowego do następnego i który jest zarezerwowany dla otwartych zamówień zakupu w nowym roku obrachunkowym.

Zobacz również

budżet

rok obrachunkowy

zamówienie zakupu

Business Operation Framework

Architektura model-widok-kontroler, która synchronicznie lub asynchronicznie kontroluje wykonywanie implementacji operacji biznesowych ze skutkiem natychmiastowym lub wsadowo.

być zgodnym

Być w zgodzie z wymaganiami, specyfikacjami lub jawnymi oczekiwaniami.

Zobacz również

odpowiadający

Powrót do początku

C

cena

Wartość rynkowa lub wartość wymiany produktu.

Zobacz również

produkt

cena jednostkowa zakupu

Cena jednostki zakupu.

Zobacz również

cena

jednostka zakupu

cena rozszerzona

Cena ilości produktu wyrażona w jednostkach zakupu obliczana na podstawie jednostkowej ceny sprzedaży, pomnożona przez ilość produktu w jednostkach zakupu, podzielona przez ilość jednostek sprzedaży.

Zobacz również

cena

ilość

jednostka sprzedaży

jednostka zakupu

produkt

cena zakupu

Cena nabycia produktu obliczona jako cena rozszerzona minus rabaty handlowe.

Zobacz również

cena

cena rozszerzona

produkt

rabat handlowy

centralne przetwarzanie

Wspólna usługa, która tworzy pule zasobów na potrzeby wykorzystania lub redukcji kosztów.

Zobacz również

koszt

zasób

centrum kosztów

Jednostka operacyjna, której menedżerowie są rozliczani z budżetowanych i rzeczywistych rozchodów.

Zobacz również

jednostka operacyjna

rozchód

chmura

Kolekcja sprzętu i oprogramowania, które zapewniają pięć podstawowych parametrów chmury obliczeniowej (samoobsługa na żądanie, szeroki dostęp do sieci, pule zasobów, natychmiastowa elastyczność i usługi zmierzone). Infrastruktura chmury może być wyświetlana jako zawierająca zarówno warstwę abstrakcji, jak i warstwę fizyczną. Warstwa fizyczna składa się z zasobów sprzętowych, które są niezbędne do obsługi dostarczonych usług chmurowych i obejmuje zwykle serwer, składniki magazynu i sieci. Warstwa abstrakcji składa się z oprogramowania wdrożonego dla warstwy fizycznej, które decyduje o zasadniczych cechach chmury. Warstwa abstrakcji znajduje się powyżej warstwy fizycznej.

chmura hybrydowa

Infrastruktura chmurowa jest złożona z dwóch lub więcej odrębnych infrastruktur chmurowych (prywatnej, społecznościowej lub publicznej), które pozostają unikatowymi jednostkami powiązanymi ze sobą przez standardową lub zastrzeżoną technologię, która umożliwia przenoszenie danych i aplikacji (np. chmury zrywające równoważenia między obciążeniami).

chmura prywatna

Infrastruktura chmurowa włączona do wyłącznego użytku jednej organizacji obejmującej wielu konsumentów (np. jednostki biznesowej). Może być własnością, może być zarządzana i kierowana przez organizację albo firmę zewnętrzną, lub przez kombinację tych metod, może być dowolnie włączana/wyłączana.

chmura publiczna

Infrastruktura chmurowa, która jest włączona do otwartego użytku przez ogół społeczeństwa. Może być własnością, być zarządzana i kierowana przez firmy, uczelnie akademickie lub organizacje rządowe lub przez kombinację tych metod. Istnieje ona w pomieszczeniach dostawcy chmury.

choroba zawodowa

Choroba spowodowanych narażeniem na czynniki środowiskowe w środowisku pracy.

Zobacz również

obrażenie odniesione w wypadku przy pracy

cło

Odpowiedzialność za wykonanie jednego lub więcej zadań lub świadczenie usług dla zadania.

Zobacz również

cło

obowiązek

usługa

zadanie

cło

W modelu zabezpieczeń jest to zestaw uprawnień dostępu do aplikacji, które użytkownik musi mieć, aby wykonywać swoje obowiązki.

Zobacz również

cło

model zabezpieczeń

uprawnienie

CTP

Część ilości produktu z dostępnych zasobów operacyjnych i dostępny wsad produktu wymagany do spełnienia wymogu określonego odbiorcy.

Zobacz również

produkt

cykl konwersji

Cykliczny zestaw działań produkcji i logistyki wykonywanych przez strony, które produkują lub dystrybuują towary.

Zobacz również

cykl obrachunkowy

cykl przychodów

cykl zaopatrzenia

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

cykl obrachunkowy

Zestaw cyklicznych działań dokumentowania, generowania arkuszy, bilansowania i przygotowywania sprawozdania wykonywanych przez strony, które raportują i analizują sytuację finansową oraz działalność podmiotów rachunkowych.

Zobacz również

cykl konwersji

cykl przychodów

cykl zaopatrzenia

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

cykl przychodów

Cykliczny zestaw działań sprzedaży, realizacji, płatności i transferu kontrolowany przez jedną lub więcej stron, które uczestniczą w transakcjach wymiany i innych niż wymiana.

Zobacz również

cykl konwersji

cykl obrachunkowy

cykl zaopatrzenia

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

cykl zaopatrzenia

Cykliczny zestaw działań zamówienia, przyjęcia, płatności i transferu kontrolowany przez jedną lub więcej stron, które uczestniczą w transakcjach wymiany i innych niż wymiana.

Zobacz również

cykl konwersji

cykl obrachunkowy

cykl przychodów

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

Cykliczny zestaw działań rekrutacji, zatrudniania, szkolenia, wynagrodzenia i oceny wydajności wykonywany przez strony, które wynagradzają pracowników i zleceniobiorców w zamian za usługi.

Zobacz również

cykl konwersji

cykl obrachunkowy

cykl przychodów

cykl zaopatrzenia

czas cyklu

Czas potrzebny do ukończenia działania.

Zobacz również

działanie

czas realizacji dostawy

Czas realizacji wymagany, aby towar opuścił stronę wysyłającą i przybył do strony przyjmującej.

Zobacz również

pozycja

strona

czas taktu

Czas potrzebny do wyprodukowania jednej jednostki produktu.

Zobacz również

produkt

czasowa tabela stanu

Tabela, która śledzi stan podmiotu w czasie przy użyciu kolumny początku i zakończenia okresu ważności.

cząstkowy dokument źródłowy

Dokument źródłowy, który dokumentuje częściowe ilości produktu i kwot pieniężnych z jednego dokumentu źródłowego tej samej klasy, do którego się odwołuje.

Zobacz również

dokument źródłowy

ilość

kwota pieniężna

produkt

skonsolidowany dokument źródłowy

czek

Weksel na konto bankowe.

Zobacz również

weksel

czek niezbywalny

Dokument niezbywalny nakazujący organizacji trasata zapłacenie określonej kwoty pieniędzy posiadaczowi.

Zobacz również

dokument niezbywalny

kwota

organizacja

pieniądze

częściowy raport sprzedaży

Typ raportu, który jest generowany, aby zarejestrować bieżące sumy sprzedaży dla określonej kasy.

Zobacz również

raportować

czytnik kart magnetycznych

Urządzenie używane do interpretacji danych zakodowanych na karcie z paskiem magnetycznym.

Powrót do początku

D

dane dotyczące śledzenia przepływu pracy

Dane, które są rejestrowane podczas wykonywania wystąpienia przepływu pracy.

Zobacz również

wystąpienie przepływu pracy

dane główne

Jednostki, które opisują strony, lokalizacje, produkty i działania, do których odwołują się jednostki, które dokumentują i rejestrują zdarzenia gospodarcze, przepływu zasobów i księgowe.

Zobacz również

dane referencyjne

dane transakcji

działanie

lokalizacja

produkt

rekord

strona

zdarzenie biznesowe

dane referencyjne

Nazwane jednostki, które nie mają opisujących właściwości ani wartości liczbowych.

Zobacz również

dane główne

dane transakcji

dane transakcji

Jednostki, które dokumentują zdarzenia gospodarcze, przepływu zasobów i księgowe oraz rejestrują ich konsekwencje finansowe, prawne i operacyjne.

Zobacz również

dane główne

dane referencyjne

rekord

zdarzenie biznesowe

data nabycia

Data wejścia w posiadanie środka trwałego.

Zobacz również

aktywa

data przydatności

Zalecana data uzyskania optymalnej jakości lub cechy charakterystycznej produktu.

Zobacz również

okres przydatności

produkt

data ważności

Termin, w którym coś przestaje być skuteczne.

data wysyłki

Data wysyłki towarów z lokalizacji wysyłki.

Zobacz również

pozycja

definicja raportu

Plan raportu przed przetworzeniem lub renderowaniem raportu. Definicja raportu zawiera informacje o kwerendzie i układzie raportu.

Zobacz również

raportować

delegat

Typ, który odwołuje się do metody. Po przypisaniu metody do delegata zachowuje się on dokładnie tak samo jak ta metoda. Delegaty są podobne do funkcji języka C++, ale są odporne na błędy typu i bezpieczne.

deponent

Osoba lub organizacja, która przenosi majątek prywatny lub towary, ale nie prawa własności, na inną osobę lub organizację w celu ich składowania.

dereferencja

Programowy dostęp do adresu pamięci przypisanego do zmiennej wskaźnika lub zmiennej odwołania.

do

Wymienny zasobnik w szufladzie kasy.

dokument biznesowy

Widok dokumentu źródłowego, który jest wydawany przez jedną ze stron i otrzymywany przez jedną lub więcej stron.

Zobacz również

dokument źródłowy

strona

dokument dostawy

Dokument biznesowy, który dokumentuje dostawę produktów między dwoma stronami.

Zobacz również

dokument biznesowy

produkt

strona

dokument dostawy

Dokument źródłowy, który dokumentuje ilości towarów w przesyłce.

Zobacz również

dokument źródłowy

ilość

pozycja

dokument niezbywalny

Dokument tytułu własności lub pisemny nakaz, którego nie można kupić, sprzedać, wymienić ani oddać.

dokument przepływu pracy

Widok danych, który jest przesyłany do przepływu pracy do przetworzenia.

Zobacz również

przepływ pracy

dokument źródłowy

Oryginalny rekord, który dokumentuje wystąpienia jednego lub więcej zdarzeń gospodarczych, przepływu zasobów i księgowych. Dokument źródłowy jest wprowadzany do systemu, który rejestruje, klasyfikuje, śledzi i raportuje zasoby ekonomiczne wymieniane lub rezerwowane w czasie zdarzenia.

Zobacz również

cząstkowy dokument źródłowy

dokument biznesowy

rekord

skonsolidowany dokument źródłowy

zdarzenie biznesowe

domyślna jednostka waluty

Jednostka waluty, który służy jako domyślna jednostka waluty, jeśli podczas wprowadzania kwot pieniężnych nie zostanie określona jednostka waluty.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

dostawca

Strona, która dostarcza produkty do jednego lub więcej podmiotów prawnych w zamian za płatność.

Zobacz również

niezamówiony dostawca

niezatwierdzony dostawca

płatność

podmiot prawny

potencjalny dostawca

produkt

strona

zatwierdzony dostawca

dostawca międzyfirmowy

Podmiot prawny, który przyjmuje rolę dostawcy, który jest autoryzowany do dostarczania produktów do jednego lub więcej podmiotów prawnych, które są częścią tej samej organizacji, która konsoliduje wszystkie podmioty prawne.

Zobacz również

autoryzować

dostawca

międzyfirmowe

organizacja

podmiot prawny

produkt

rola

dostawca usług logistycznych

Strona, która zapewnia usługi logistyczne klientom.

Zobacz również

strona

usługa

dostępność zapasów

Część zapasów, które nie są alokowane i których można użyć do realizacji nowych zamówień i wymagań.

Zobacz również

zapasy

drobne

Kwotę gotówki przekazana na potrzeby wydawania reszty lub wymiany gotówki.

Drzewo obiektów aplikacji

Widok obiektów elementów w modelu aplikacji, po którym można nawigować.

Drzewo obiektów aplikacji (AOT)

Widok obiektów elementów w modelu aplikacji, po którym można nawigować.

dwuelementowe zasady uzgadniania

Zasady uzgadniania, które wymagają dopasowania jednej lub więcej cen z faktury od dostawcy z jedną lub więcej cen z zamówienia zakupu.

Zobacz również

cena

faktura od dostawcy

zamówienie zakupu

zasady uzgadniania

dystrybucja od kupującego

Proces, w którym produkty są nabywane przez scentralizowany dział zakupów, a następnie dystrybuowane do sklepów.

działalność pod szyldem

Przyjęta, fikcyjna nazwa, pod którą organizacja jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz również

organizacja

działanie

Funkcjonalna struktura pracy, w której uczestniczy jedna lub więcej osób i części urządzenia i w której zasoby są zużywane, produkowane i użytkowane. Działanie może być rozłożone na poddziałania.

Zobacz również

krok

praktyka

procedura

przetwarzanie

zadanie

dziedziczenie z partii

Konfigurowanie towarów, dzięki czemu można zaktualizować właściwości produktu oraz informacje o okresie trwałości oparte na ich składnikach.

dziennik akcji

Historyczny rejestr stanu dokumentu źródłowego.

Zobacz również

dokument źródłowy

stan

Powrót do początku

E

EAN

13-cyfrowy międzynarodowy standard kodu kreskowego przyjęty przez GS1.

EFT

Sieciowy system przesyłania funduszy z jednego konta bankowego na inne.

element decyzji w sprawie przepływu pracy

Warunek zabezpieczenia, który kontroluje logiczne rozgałęzianie sekwencji zadań w ramach procesu przepływu pracy. Decyzja przepływu pracy może zostać podjęta przez użytkownika lub przez regułę automatyzacji.

Zobacz również

przepływ pracy

element przepływu pracy

Element modelowania używany do definiowania procesów przepływu pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

Enterprise Portal

Witryna sieci Web stanowiąca pojedynczy „punkt wejścia” dla wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników organizacji w celu uzyskania dostępu do różnych informacji dotyczących firmy.

Zobacz również

organizacja

EPE

Koncepcja produkcji Lean używana do ustanowienia regularnego powtarzalnego cyklu produkcyjnego.

etap przepływu pracy przypisany do kolejki

Etap przepływu pracy przypisany do kolejki etapów przepływu pracy.

Zobacz również

kolejka etapów przepływu pracy

przepływ pracy

etap przepływu pracy utworzony dla towaru w wierszu

Etap przepływu pracy utworzony przez wystąpienie przepływu pracy towaru w wierszu.

Zobacz również

przepływ pracy

przepływ pracy utworzony dla towaru w wierszu

wystąpienie przepływu pracy

Europejska Rada ds. Płatności

Międzynarodowe niekomercyjne stowarzyszenie, które prowadzi i promuje inicjatywę branży bankowej na rzecz jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA).

Zobacz również

Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (SEPA)

Europejski Kod Towarowy

13-cyfrowy międzynarodowy standard kodu kreskowego przyjęty przez GS1.

ewidencja przyszłych zobowiązań kontraktowych

Praktyka rejestrowania konsekwencji finansowych zdarzeń księgowych rezerwacji środków budżetu na kontach arkuszy przyszłych zobowiązań niewiążących i przyszłych zobowiązań wiążących na potrzeby analizy i raportowania zarządzania oraz finansowego.

Zobacz również

budżet

przyszłe zobowiązanie niewiążące

przyszłe zobowiązanie wiążące

rekord

zdarzenie biznesowe

Powrót do początku

F

faktura

Dokument źródłowy, który dokumentuje wniosek o płatność otrzymany od innej strony.

Zobacz również

dokument źródłowy

faktura dla odbiorcy

faktura od dostawcy

faktura pro forma

faktura skonsolidowana

międzyfirmowa faktura dla odbiorcy

międzyfirmowa faktura od dostawcy

płatność

strona

faktura dla odbiorcy

Dokument źródłowy, który dokumentuje wniosek o płatność przez odbiorcę. Po otrzymaniu płatności można ją dopasować do faktury.

Zobacz również

dokument źródłowy

faktura

płatność

faktura od dostawcy

Dokument źródłowy, który dokumentuje wniosek o płatność dla dostawcy. Faktura od dostawcy może odwoływać się do jednego lub więcej zamówień zakupu. Gdy faktura od dostawcy jest autoryzowana, płatność dla dostawcy może zostać wykonana.

Zobacz również

dokument źródłowy

dostawca

faktura

płatność

zamówienie zakupu

faktura pro forma

Dokument biznesowy, który jest widokiem faktury dla odbiorcy lub faktury od dostawcy i dokumentuje wniosek o płatność, ale nie jest ofertą ani żądaniem płatności.

Zobacz również

dokument biznesowy

faktura

faktura dla odbiorcy

faktura od dostawcy

płatność

faktura skonsolidowana

Faktura od dostawcy, która dokumentuje sumę ilości produktu i kwot pieniężnych z więcej niż jednej faktury od dostawcy, do których się odwołuje.

Zobacz również

faktura od dostawcy

ilość

kwota pieniężna

produkt

fakturowanie etapowe

Metoda żądania płatności po osiągnięciu wstępnie zdefiniowanych punktów kontrolnych.

Zobacz również

fakturowanie uwarunkowane stanem realizacji umowy

płatność

fakturowanie uwarunkowane stanem realizacji umowy

Metoda występowania z wnioskiem o płatność w miarę osiągania celów postępu pracy lub celów stawek.

Zobacz również

fakturowanie etapowe

płatność

fantom

Towar, który jest produkowany, ale nie jest magazynowany.

Zobacz również

magazynowany

pozycja

filtr

Narzędzie, które służy do kategoryzowania pozycji magazynowych do szybkiego wyszukiwania. Filtry również ograniczają dostępność towarów dla odbiorców, dostawców i procesów magazynowych.

filtr dynamiczny

Właściwość w zestawie danych która określa sposób tworzenia filtrów dla raportu.

Zobacz również

raportować

firma docelowa

Podmiot prawny, który jest odbiorcą zobowiązania w międzyfirmowej transakcji gospodarczej.

Zobacz również

firma źródłowa

międzyfirmowe

pasywa

podmiot prawny

firma źródłowa

Podmiot prawny, który jest źródłem zobowiązania w międzyfirmowej transakcji gospodarczej.

Zobacz również

firma docelowa

międzyfirmowe

pasywa

podmiot prawny

FOB

Metoda wysyłki określająca punkt, w który prawa własności towarów przechodzą na kupującego. FOB może określić własność, gdy towar jest uszkodzony podczas transportu.

formularz listy przepływów pracy

Formularz, który wyświetla listę przepływów pracy dla danego modułu, wraz z wersjami przepływu pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

formuła

Numeryczna relacja między danymi wejściowymi i wyjściowymi procesu produkcji.

formuła matematyczna

Wzór matematyczny w formalnym języku, który może mieć znaczenie semantyczne.

Zobacz również

wartość bazowa

wzór matematyczny

franco statek

Metoda wysyłki określająca punkt, w który prawa własności towarów przechodzą na kupującego. FOB może określić własność, gdy towar jest uszkodzony podczas transportu.

funkcja stanowiska

Jedno lub więcej zadań, obowiązków i zakresów odpowiedzialności które są przypisane do stanowiska.

Zobacz również

cło

obowiązek

zadanie

Powrót do początku

G

GIRO

Dostępny w Unii Europejskiej system elektronicznego przelewu środków pieniężnych, który pozwala płatnikowi przelewać fundusze z jego konta bankowego na konto bankowe odbiorcy.

Zobacz również

system elektronicznego przelewu środków pieniężnych

globalna książka adresowa

Pełna lista rekordów stron.

Zobacz również

książka adresowa

rekord

strona

gotówka

Waluta ograniczona do pieniędzy.

Zobacz również

pieniądze

waluta

grupa

Grupa elementów roboczych tego samego typu związanych z magazynem, opartych na kryteriach zdefiniowanych przez użytkownika (np. numer lokalizacji i magazynu).

grupa

Zestaw obiektów, które mają wspólną relację.

Zobacz również

zbiór

grupa budżetu

Zestaw wartości wymiaru finansowego w hierarchii wymiarów budżetu, który jest używany do obliczania zagregowanych środków budżetu alokowanych do nadrzędnych wartości wymiaru finansowego przez zsumowanie środków alokowanych na podrzędne wartości wymiaru finansowego.

Zobacz również

budżet

wartość wymiaru finansowego

wymiar finansowy

grupa czynności

Logicznie pogrupowane elementy pracy w magazynie, tworzone za pomocą szablonu konfiguracji grupy czynności, przetwarzane automatycznie lub ręcznie, a następnie zwolnione do pobrania towarów do produkcji lub wysyłki.

grupa usług

Logiczne połączenie usług, które są obsługiwane jako jedna.

Zobacz również

usługa

Powrót do początku

H

harmonogram

Harmonogram planowanych działań i alokacji zasobów ekonomicznych.

Zobacz również

alokacja

działanie

zasób ekonomiczny

harmonogram dostaw

Harmonogram planowanych dostaw produktów.

Zobacz również

harmonogram

produkt

harmonogram produkcji

Harmonogram produkowania określonego towaru i ilości towaru w określonym czasie i przez określone zasoby ludzkie i operacyjne.

Zobacz również

harmonogram

ilość

pozycja

harmonogram wykonania budżetu

Harmonogram planowanych rozchodów alokowanych zasobów finansowych.

Zobacz również

harmonogram

rozchód

zasób

hierarchia kategorii

Struktura, która porządkuje kategorie przy użyciu relacji nadrzędna-podrzędna.

Zobacz również

kategoria

hierarchia kategorii zaopatrzenia

Hierarchia kategorii, która porządkuje kategorie tworzone w celu grupowania produktów o podobnych cechach księgowych i zarządzania zaopatrzeniem.

Zobacz również

hierarchia kategorii

kategoria

produkt

hierarchia kodów asortymentu

Hierarchia kategorii, która porządkuje kategorie tworzone na podstawie kodów asortymentu.

Zobacz również

hierarchia kategorii

kategoria

hierarchia organizacyjna

Struktura, która porządkuje organizacje przy użyciu relacji nadrzędna-podrzędna.

Zobacz również

organizacja

hierarchia podatku

Hierarchia organizująca wiele poziomów kodów raportowania podatku, takich jak typy podatku, składniki podatku, typy rekordów akcyzy i kody księgowania usługi.

historia przepływu pracy

Widok danych dotyczących śledzenia przepływu pracy wygenerowanych przez środowisko uruchomieniowe przepływu pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

środowisko uruchomieniowe przepływu pracy

homebanking system

Program służący do dokonywania płatności elektronicznych do banków, który umożliwia otrzymywanie informacji od banków. Informacje te obejmują wprowadzone potwierdzenia płatności, informacje o płatnościach przychodzących i salda konta bankowego.

HST

Podatek VAT nakładany w niektórych prowincjach Kanady łączący podatek od towarów i usług oraz tymczasowy podatek.

Zobacz również

podatek od towarów i usług

VAT

Powrót do początku

I

IaaS

Funkcja przeznaczona dla konsumenta zajmującego się przetwarzaniem dostaw, przechowywaniem, sieciami i innymi podstawowymi zasobami komputerowymi, jeżeli konsument jest w stanie wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie, które obejmuje systemy operacyjne i aplikacje. Konsument nie zarządza ani nie kontroluje bazowej infrastruktury chmurowej, ale kontroluje systemy operacyjne, przechowywanie i wdrożone aplikacje i prawdopodobnie ma ograniczoną kontrolę nad wybranymi składnikami sieci (np. zaporami hosta).

IDE

Zestaw zintegrowanych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Narzędzia są zazwyczaj uruchamiane z jednego interfejsu użytkownika i składają się między innymi z kompilatora, edytora i debugera.

identyfikacja

Dowód uzasadniający deklarowaną tożsamość.

identyfikator

Etykieta odróżniająca przypisywana do jednostek danych.

ilość

Dokładna miara pewnych policzalnych cech operacyjnych lub finansowych reprezentowana przez liczbę.

Zobacz również

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

ilość efektywna

Rzeczywista lub nominalna masa towaru do sprzedaży lub towaru magazynowego.

Zobacz również

towar do sprzedaży

towar magazynowy

ilość produktu na karcie Kanban

Liczba zapotrzebowań na towary, które są przenoszone na karcie kanban zgodnie z regułą kanban.

Zobacz również

Kanban

pozycja

reguła Kanban

ilość rzeczywista

Zmierzona ilość, która jest wprowadzana do działania lub z niego wyprowadzana.

Zobacz również

działanie

ilość

Infrastruktura jako usługa

Funkcja przeznaczona dla konsumenta zajmującego się przetwarzaniem dostaw, przechowywaniem, sieciami i innymi podstawowymi zasobami komputerowymi, jeżeli konsument jest w stanie wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie, które obejmuje systemy operacyjne i aplikacje. Konsument nie zarządza ani nie kontroluje bazowej infrastruktury chmurowej, ale kontroluje systemy operacyjne, przechowywanie i wdrożone aplikacje i prawdopodobnie ma ograniczoną kontrolę nad wybranymi składnikami sieci (np. zaporami hosta).

IntelliSense

Funkcja zintegrowanego środowisko projektowego (IDE), która zawiera elementy logiczne kodu, które użytkownik może wybrać z menu rozwijanego podczas kodowania.

Zobacz również

zintegrowane środowisko projektowe

INTERFEJS API

Zestaw procedur używany przez aplikację do żądania i wykonywania usług niższego poziomu przez system operacyjny komputera lub urządzenia. Procedury te zazwyczaj wykonują zadania konserwacyjne, takie jak zarządzanie plikami i wyświetlanie informacji.

interfejs programowania aplikacji

Zestaw procedur używany przez aplikację do żądania i wykonywania usług niższego poziomu przez system operacyjny komputera lub urządzenia. Procedury te zazwyczaj wykonują zadania konserwacyjne, takie jak zarządzanie plikami i wyświetlanie informacji.

Intrastat

System zbierania i generowania statystyk dotyczących handlu towarami między krajami/regionami w Unii Europejskiej.

Zobacz również

pozycja

inwentaryzacja ciągła

Metoda inwentaryzacji, w której towary przechowywane w innej lokalizacji magazynowej są obliczane w celu sprawdzenia poziomów dostępnych zapasów, a także ułatwienia korekt poziomu zapasów.

ISO

Międzynarodowe stowarzyszenie 157 krajów/regionów, z których każdy jest reprezentowany przez swoją główną organizację normalizacyjną, na przykład ANSI (American National Standards Institute) dla Stanów Zjednoczonych. ISO ustanawia standardy globalnej łączności i wymiany informacji. Wśród jej najważniejszych osiągnięć jest powszechnie przyjęty model referencyjny ISO/OSI, który definiuje standardy interakcji komputerów połączonych sieciami łączności.

Zobacz również

ISO 14000

ISO 14000

Normy i wytyczne opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjnej (ISO), aby ułatwić organizacjom zminimalizowanie negatywnego wpływu ich operacji na środowisko oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Zobacz również

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Powrót do początku

J

Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (SEPA)

Inicjatywa europejskiej branży bankowej, która umożliwia bezpieczne elektroniczne płatności przelewem między kontami bankowymi w poszczególnych krajach strefy euro i między nimi.

Zobacz również

SEPA

jednostka

Obiekt, który można unikatowo zidentyfikować.

Zobacz również

jednostka danych

jednostka w domenie

jednostka biznesowa

Częściowo autonomiczna jednostka operacyjna utworzona w celu spełnienia strategicznych celów biznesowych.

Zobacz również

jednostka operacyjna

jednostka danych

Struktura informacji, która reprezentuje cechę danych podmiotu.

jednostka magazynowa

Towar i jego przypisane wymiary magazynowe.

jednostka miary

Podział ilości ustalony w kalibrowanych lub normatywnych układach miar.

Zobacz również

ilość

jednostka operacyjna

Organizacja, która dzieli kontrolę nad zasobami ekonomicznymi i procesami operacyjnymi między osoby, które mają obowiązek maksymalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i usprawniać procesy oraz są rozliczane z wyników.

Zobacz również

organizacja

przetwarzanie

zasób ekonomiczny

jednostka podstawowa

Elementarna jednostka miary w systemie miar, z której wyprowadzane są inne jednostki.

Zobacz również

jednostka miary

jednostka pracy

Obiekt używający referencyjnego ograniczenia integralności do ustalania sekwencji operacji odczytu i zapisu bazy danych w jednym niepodzielnym procesie roboczym.

jednostka sprzedaży

Jednostka miary wyrażająca ilości produktu sprzedaży.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

produkt

jednostka w domenie

Koncepcyjna strukturę, która reprezentuje niezależny podmiot, który jest zdolny istnieć oddzielnie.

Zobacz również

jednostka

rola w domenie

jednostka waluty

Dyskretny podział wartości waluty.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka waluty funkcjonalnej

Jednostka waluty kraju/regionu, w którym podmiot prawny podstawowego lokalizuje swoją działalność i w którym generuje większość swoich przychodów i kosztów.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka waluty obcej

Jednostka waluty kraju/regionu, która nie jest jednostką waluty funkcjonalnej podstawowego podmiotu prawnego.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka waluty oferty

Jednostka waluty w obliczeniu kursu wymiany.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka waluty raportowania

Jednostka waluty, która jest używana do rejestrowania finansowych konsekwencji zdarzeń księgowych i przygotowania oraz raportowania dodatkowych sprawozdań finansowych.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty transakcji

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka waluty transakcji

Jednostka waluty, w której strona akceptuje płatność.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

księgowa jednostka walutowa

waluta

jednostka zakupu

Jednostka miary wyrażająca ilości zakupionego produktu.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

produkt

jednostkowa cena sprzedaży

Cena jednostki sprzedaży.

Zobacz również

cena

jednostka sprzedaży

język UBL

Język do definiowania dokumentów biznesowych XML przyjęty przez Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

Zobacz również

dokument biznesowy

JSZ

Towar i jego przypisane wymiary magazynowe.

Powrót do początku

K

kalkulacja doliczeniowa zleceniowa

Metody wyceny, która używa zleceń produkcyjnych do przypisywania poniesionych kosztów produkcji do określonych stanowisk.

Zobacz również

zadanie

zlecenie produkcyjne

kampania

Zaplanowany zestaw działań opracowany przez organizację w celu realizacji celu zwiększenia udziału w rynku w pewnym okresie.

Zobacz również

działanie

organizacja

Kanban

Sygnał, który komunikuje wymaganą ilość produktu.

Zobacz również

ilość

produkt

sygnał

Kanban jednorazowy

Typ kanban, używany wraz z regułą kanban ze stałą ilością, aby zaspokoić wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie. Kanban jednorazowy nie jest wyzwalany, gdy nowy kanban zostanie odrzucony.

Zobacz również

Kanban

Kanban ze stałą ilością

Kanban ze stałą ilością

Typ kanban używany, gdy liczba kart kanban, które są przypisane do reguły kanban, jest stała.

Zobacz również

Kanban

reguła Kanban

kandydat

Osoba, która składa formalny pisemny lub elektroniczny wniosek o przyjęcie do pracy lub objęcie wolnego stanowiska w organizacji.

Zobacz również

koszyk zgłoszeń

organizacja

zgłoszenie

kapitał własny

Wartość netto organizacji po odjęciu zobowiązań od aktywów.

Zobacz również

aktywa

organizacja

pasywa

karta Kanban

Karta wielokrotnego użytku sygnalizująca proces i przenosząca działania w czasie, gdy krąży między punktem początkowym i punktem zużycia materiału.

Zobacz również

działanie

Kanban

karta Kanban

karta Kanban

Wydrukowany dokument, który reprezentuje kanban w hali produkcyjnej, na fizycznej tablicy kanban lub tablicy Heijunka, w przesyłce lub w magazynie.

Zobacz również

Kanban

poziomowanie produkcji

zapasy

kasa

Urządzenie elektroniczne lub mechaniczne z układem kasowym, które rejestruje sprzedaże, oblicza sumy, oblicza resztę i generuje dokumenty przyjęcia produktów.

katalog dostawcy

Lista ofert produktów, które są dostępne do zakupu od dostawcy.

Zobacz również

dostawca

katalog zaopatrzenia

Lista ofert produktów, które są pogrupowane według kategorii zaopatrzenia. Katalog zaopatrzenia służy do żądania produktów do użytku wewnętrznego organizacji.

Zobacz również

kategoria

organizacja

produkt

kategoria

Klasyfikator, oznaczenie lub podział obiektów, które mają wspólne właściwości.

kategoria

Klasyfikator używany do grupowania stron, lokalizacji, produktów i działań.

Zobacz również

działanie

lokalizacja

produkt

strona

kategoria konta głównego

Klasyfikator konta głównego.

Zobacz również

konto główne

kategoria księgowa

Klasyfikator służący do grupowania zapisów na koncie arkusza zgodnie z ich charakterystyką gospodarczą.

Zobacz również

księgowanie

wpis arkusza

zapis na koncie

każda część w każdym okresie (EPE)

Koncepcja produkcji Lean używana do ustanowienia regularnego powtarzalnego cyklu produkcyjnego.

klasa

Zestaw obiektów, które współużytkują wspólne właściwości definiujące które współużytkują typowe operacje i/lub zachowanie.

klasa bazowa

Klasa, która przyjmuje rolę nadrzędnej, gdy uczestniczy w relacji dziedziczenia z inną klasą.

Zobacz również

rola

klasa jednostek

Klasyfikacja jednostki miary.

Zobacz również

jednostka miary

klasyfikacja

klasa pochodna

Klasa, przyjmuje rolę podrzędną, gdy uczestniczy w relacji dziedziczenia z klasy nadrzędnej (lub bazową), której metody można rozszerzać lub ponownie określić i których członków dostęp można ograniczyć.

Zobacz również

klasa bazowa

rola

klasyfikacja

Systematyczna organizacja klas.

klasyfikacja ABC

System rankingu osobnych kategorii towarów zgodnie z regułą Pareto 80/20 zakładającą, że na niewielki procent towarów przypada największa część znaczenia.

Zobacz również

Kod ABC

kod ABC marży

Kod ABC przychodu

kod ABC utrzymania zapasów

pozycja

klasyfikacja faktur

Klasyfikator żądania płatności udokumentowany na fakturach dla odbiorcy, który reguluje warunki płatności i przetwarzanie faktur.

Zobacz również

faktura dla odbiorcy

klasyfikacja

płatność

klasyfikacja płynności

Systematyczna organizacja odstępów czasu, która przewiduje płynność strony.

Zobacz również

klasyfikacja

płynność

strona

klasyfikacja zdarzenia pod względem płynności

Klasyfikacja płynności zdarzenia księgowego.

Zobacz również

klasyfikacja płynności

zdarzenie biznesowe

klauzula zmiany umowy sprzedaży

Zasady, która autoryzują strony do modyfikowania warunków umowy sprzedaży.

Zobacz również

klauzula zmiany umowy zakupu

strona

umowa sprzedaży

zasady

klauzula zmiany umowy zakupu

Zasady, która autoryzują strony do modyfikowania warunków umowy zakupu.

Zobacz również

klauzula zmiany umowy sprzedaży

strona

umowa zakupu

zasady

klauzula zmiany zamówienia sprzedaży

Zasady, które autoryzują strony do modyfikowania warunków zamówienia sprzedaży i kontrolowania procesów przetwarzania zamówień i płatności.

Zobacz również

klauzula zmiany zamówienia zakupu

zamówienie sprzedaży

zasady

klauzula zmiany zamówienia zakupu

Zasady, które autoryzują strony do modyfikowania warunków zamówienia zakupu oraz kontroli przetwarzania zamówień.

Zobacz również

klauzula zmiany zamówienia sprzedaży

zamówienie zakupu

zasady

klucz alokacji towaru

Rodzina produktów zgrupowana na potrzeby prognozowania i planowania popytu.

klucz alternatywny

Klucz Kandydat, który nie jest oznaczony jako klucz podstawowy i jest używany do unikatowego identyfikowania rekordów w tabeli bazy danych.

Zobacz również

klucz podstawowy

rekord

klucz naturalny

Klucz podstawowy lub klucz alternatywny, którego wartości identyfikują obiekty w świecie rzeczywistym.

Zobacz również

klucz alternatywny

klucz podstawowy

klucz obcy

Zestaw pól, których wartości są migrowane z klucza podstawowego lub z klucza alternatywnego z tabeli nadrzędnej.

Zobacz również

klucz alternatywny

klucz podstawowy

tabela nadrzędna

klucz podstawowy

Klucz Kandydat, który jest wybierany na główny identyfikator unikatowo identyfikujący rekordy w tabeli bazy danych.

Zobacz również

rekord

klucz redukcji

Metoda, która umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wymagań prognozy w planowaniu głównym, oparta na wartościach procentowych zdefiniowanych przez użytkownika, które są stosowane w określonych okresach.

klucz zastępczy

Klucz Kandydat pojedynczego atrybutu, którego wartości są generowane przez system i który nie reprezentuje właściwości, które identyfikują obiekty w świecie rzeczywistym.

Zobacz również

klucz alternatywny

Kod 39

Standard symboliki kodu kreskowego przyjęty przez American National Standards Institute (ANSI).

Kod ABC

Klasyfikator, który nazywa kategorie w klasyfikacji ABC.

Zobacz również

klasyfikacja ABC

kod ABC marży

Kod ABC przychodu

kod ABC utrzymania zapasów

kod ABC marży

Klasyfikator, który nazywa kategorie w klasyfikacji ABC, która szereguje osobne kategorie towarów zgodnie z ich marżą.

Zobacz również

klasyfikacja ABC

Kod ABC

Kod ABC przychodu

kod ABC utrzymania zapasów

Kod ABC przychodu

Klasyfikator, który nazywa kategorie w klasyfikacji ABC, która szereguje osobne kategorie towarów zgodnie z ich przychodem.

Zobacz również

klasyfikacja ABC

Kod ABC

kod ABC marży

kod ABC utrzymania zapasów

kod ABC utrzymania zapasów

Klasyfikator, który nazywa kategorie w klasyfikacji ABC, która szereguje osobne kategorie towarów zgodnie z ich kosztem utrzymania zapasów.

Zobacz również

klasyfikacja ABC

Kod ABC

kod ABC marży

Kod ABC przychodu

pozycja

kod licencji

Alfanumeryczny klucz, który daje stronie prawo do używania oprogramowania lub składników oprogramowania zgodnie z warunkami umowy licencyjnej i który uaktywnia i dezaktywuje moduły oprogramowania, możliwości oprogramowania i funkcje oprogramowania.

Zobacz również

prawo

strona

kod waluty

Alfanumeryczny identyfikator reprezentujący jednostkę waluty.

Zobacz również

jednostka waluty

waluta

kolejka etapów przepływu pracy

Lista, która zawiera etapy przepływu pracy, które są przypisane do użytkowników.

komórka robocza

Grupa zasobów, która uczestniczy w działaniu przepływu produkcji.

Zobacz również

działanie

przepływ produkcji

kompozycja

Relacja całość-część, w której cykl życia obiektu częściowego jest zależny od cyklu życia całego obiektu.

Zobacz również

agregacja

relacja

skojarzenie

zbiór

koncentracja

Względna miara cechy wytrzymałości towaru.

Zobacz również

pozycja

Konfiguracja oparta na ograniczeniach

Technologia konfiguracji, która wykorzystuje ograniczenia w celu utworzenia produktów głównych i konfigurowania odrębnych produktów.

Zobacz również

Konfiguracja oparta na regułach

Konfiguracja oparta na wymiarach

produkt

produkt główny

Konfiguracja oparta na regułach

Technologia konfiguracji, która wykorzystuje reguły w celu utworzenia produktów głównych i konfigurowania odrębnych produktów.

Zobacz również

Konfiguracja oparta na ograniczeniach

Konfiguracja oparta na wymiarach

produkt

produkt główny

reguła

Konfiguracja oparta na wymiarach

Technologia konfiguracji używana do tworzenia wariantów produktu przez wybranie wartości wymiarów produktu.

Zobacz również

Konfiguracja oparta na ograniczeniach

Konfiguracja oparta na regułach

produkt

wymiar produktu

kontakt

Osoba, wewnątrz lub na zewnątrz organizacji, dla której został utworzony wpis, gdzie można zapisać kilka typów informacji, takich jak adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adresy URL stron sieci Web.

Zobacz również

organizacja

kontener

Magazynowa jednostka obsługi służąca do wysyłki i odbioru towarów.

Zobacz również

magazynowa jednostka obsługi

pojemnik

pozycja

konto

Chronologiczny zapis, który opisuje zmiany w wartości sklasyfikowanej jako aktywa, pasywa, wydatki i przychód.

Zobacz również

aktywa

pasywa

przychód

wydatek

konto bilansowe

Konto, które zawiera opis zmian w wartości raportowanej w bilansie.

Zobacz również

bilans

konto

konto bilansowe

Saldo konta, które jest przenoszone na następny okres obrachunkowy.

Zobacz również

konto

okres obrachunkowy

konto główne

Klasyfikator wartości zasobu ekonomicznego opartej na składanych przez strony deklaracjach dotyczących zasobów ekonomicznych należących do podmiotu prawnego, który służy do klasyfikowania zapisów debetowych i kredytowych w systemie księgowości.

Zobacz również

podmiot prawny

strona

zasób ekonomiczny

konto konsolidacyjne

Konto główne w firmie nadrzędnej używane do konsolidacji ksiąg finansowych.

konto księgowe

Klasyfikator utworzony z kombinacji wartości konta głównego i wartości innych wymiarów finansowych, wymieniony w planie kont i używany do klasyfikowania konsekwencji finansowych działania gospodarczego.

Zobacz również

konto główne

plan kont

wartość wymiaru finansowego

konto przeciwstawne

W księgowaniu podwójnym: konto służące do równoważenia transakcji, tak aby strona debetowa była równa kredytowej.

konto przeciwstawne

Konto używane do zmniejszenia kwoty brutto innego konta, aby utworzyć saldo netto.

Zobacz również

konto

kwota brutto

konto przeciwstawne

Konto używane do bilansowania kwoty brutto w części lub w całości jednego lub więcej kont, do których się odwołuje równanie księgowe.

Zobacz również

konto

kwota brutto

konto statystyczne

Klasyfikator ilości zasobu ekonomicznego, który służy do klasyfikowania zapisów debetowych lub kredytowych w systemie księgowania.

Zobacz również

ilość

zasób ekonomiczny

konto wykonania przepływu pracy

Konto użytkownika, któremu udzielono prawa do wykonywania przepływów pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

konto wynikowe

Konto, który jest zamykane po każdym okresie obrachunkowym i którego saldo jest przenoszone do konta dochodów zatrzymanych.

Zobacz również

konto

okres obrachunkowy

saldo

kontrola budżetu

Praktyka autoryzowania rozchodów tylko wtedy, gdy środki budżetu można zarezerwować na pokrycie zobowiązań przyszłych płatności.

Zobacz również

autoryzować

płatność

praktyka

rozchód

zobowiązanie

końcowy raport sprzedaży

Typ raportu, który jest generowany, aby zarejestrować bieżące sumy sprzedaży dla określonej kasy i zamknąć bieżącą zmianę.

Zobacz również

raportować

korekta budżetu

Zmiana w budżecie, która wpływa na bieżące i pozostałe dostępne środki budżetu.

Zobacz również

budżet

korekta ceny

Zmiana oferowanej ceny.

Zobacz również

cena

korekta kursu wymiany

Modyfikacja przekonwertowanej kwoty pieniężnej po zmianie kursu wymiany między jednostką oferty a jednostką bazową.

Zobacz również

kurs wymiany

korekta wcześniejszego okresu

Wpis w arkuszu księgowania wprowadzony w bieżącym okresie obrachunkowym, który naprawia błąd w księgowaniu zdarzenia gospodarczego, które wystąpiło w okresu obrachunkowym, który jest obecnie zamknięty.

Zobacz również

okres obrachunkowy

wpis w arkuszu księgowania

zdarzenie gospodarcze

koszt

Wartość zasobu ekonomicznego, która jest określana ilościowo w jednostkach pieniężnych oraz mierzona za pomocą zasady wyceny księgowej.

Zobacz również

zasób ekonomiczny

koszt pośredni

Koszt, który nie jest przypisywany bezpośrednio do produkcji towaru lub wykonania usługi.

Zobacz również

koszt

koszt rzeczywisty

Ostateczny koszt poniesiony w trakcie wykonywania działania.

Zobacz również

działanie

koszt

koszt stały

Koszt, który nie zależy od zmian przepustowości lub wydajności dostaw produktu.

Zobacz również

koszt

produkt

koszt własny sprzedaży

Kategoria księgowa używana do sumowania konsekwencji finansowych wytwarzania produktów i prowadzenia zapasów.

Zobacz również

kategoria księgowa

produkt

zapasy

koszt wymiany

Bieżący koszt zastąpienia istniejącego składnika aktywów podobnym składnikiem aktywów o równoważnych zdolnościach operacyjnych.

Zobacz również

aktywa

koszt

koszty szacowane

Przybliżony koszt poniesiony w trakcie wykonywania działania.

Zobacz również

działanie

koszt

koszyk

Wirtualny kontener, w którym przechowywane są produkty, które zostały wybrane do zakupu z katalogu zaopatrzenia lub katalogu dostawcy.

Zobacz również

katalog dostawcy

katalog zaopatrzenia

produkt

koszyk zgłoszeń

Lista zgłoszeń przeglądanych przez personel zasobów ludzkich.

Zobacz również

kandydat

zgłoszenie

Krajowe Stowarzyszenie Zautomatyzowanych Izb Rozliczeniowych (NACHA)

Organizacja, która jest operatorem sieci zautomatyzowanej izby rozliczeniowej (ZIR).

Zobacz również

Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa

krok

Operacja w zadaniu, która przybliża do zakończenia zadania.

Zobacz również

działanie

praktyka

procedura

przetwarzanie

zadanie

książka adresowa

Lista rekordów stron.

Zobacz również

globalna książka adresowa

rekord

strona

księga

Część systemu księgowości, która jest używana do klasyfikowania wartości pieniężnej transakcji gospodarczych za pomocą planu kont, kalendarza obrachunkowego i jednej lub kilku walut.

Zobacz również

księgowanie

plan kont

waluta

księga główna

Rejestr zapisów debetowych i kredytowych sklasyfikowanych przy użyciu kont wymienionych w planie kont.

Zobacz również

konto

plan kont

rejestr

księgowa jednostka walutowa

Jednostka waluty używana do określenia ilościowego finansowych konsekwencji zdarzeń księgowych.

Zobacz również

bazowa jednostka waluty

domyślna jednostka waluty

jednostka waluty

jednostka waluty funkcjonalnej

jednostka waluty obcej

jednostka waluty oferty

jednostka waluty raportowania

jednostka waluty transakcji

waluta

księgowanie

Praktyka rejestracji, klasyfikacji, podsumowywania i raportowania finansowych konsekwencji zdarzeń księgowych.

Zobacz również

cykl konwersji

cykl obrachunkowy

cykl przychodów

cykl zaopatrzenia

cykl zarządzania kapitałem ludzkim

księgowanie

Rejestrować wartość pieniężną zdarzenia gospodarczego na określonym koncie lub podsumować i przeklasyfikować ogólne i pomocnicze zapisy na koncie w arkuszu na ogólne i pomocnicze zapisy na koncie księgi.

Zobacz również

arkusz

konto

konto księgowe

księga główna

rekord

zapis na koncie

zdarzenie gospodarcze

księgowanie międzyjednostkowe

Proces księgowy, w którym wpisy na kontach „należne do” i „należne od” są automatycznie tworzone w celu zapewnienia, że wpis księgowy jest bilansowany dla jednego lub większej liczby określonych wymiarów finansowych w firmie.

księgowość memoriałowa

Metoda księgowania, która uznaje przychody, gdy zostaną zarobione, i koszty, gdy zostaną poniesione, niezależnie od tego, kiedy zostaną otrzymane lub zapłacone.

Zobacz również

księgowanie

przychód

wydatek

kurs wymiany

Wartość jednej jednostki waluty wymiany względem innej jednostki waluty wymiany.

Zobacz również

jednostka waluty

kwota

Ostateczna wielkość waluty, ilość waluty lub nieokreślona wielkość niepoliczalnej substancji lub właściwości.

Zobacz również

ilość

suma

kwota brutto

Kwota bez potrąceń, opłaty i korekt.

Zobacz również

kwota

obciążenie

kwota netto

Kwota zawierająca wszystkie potrącenia, opłaty i korekty.

Zobacz również

kwota

obciążenie

kwota pieniężna

Klasa miary reprezentującą cechę finansowych konsekwencji zdarzenia ekonomicznego, przepływu zasobów lub księgowego.

Zobacz również

zdarzenie biznesowe

kwota płatności

Ilość waluty, która jest oferowana lub akceptowana w celu rozliczenia wcześniejszego, obecnego lub przyszłego zobowiązania.

Zobacz również

ilość

waluta

zobowiązanie

kwota z dokumentu źródłowego

Miara kwoty pieniężnej, która jest udokumentowana w dokumencie źródłowym.

Zobacz również

dokument źródłowy

kwota

kwota pieniężna

kwota zaokrąglania

Kwota wyrażona jako jej najbliższa zaokrąglona liczba.

Zobacz również

kwota

KWS

Kategoria księgowa używana do sumowania konsekwencji finansowych wytwarzania produktów i prowadzenia zapasów.

Zobacz również

kategoria księgowa

produkt

zapasy

Powrót do początku

L

liczba kart Kanban

Liczbowy parametr w regule kanban, który kontroluje liczbę tworzonych kart kanban po spełnieniu warunku wymaganych produktów reguły i ocenie reguły.

Zobacz również

ilość

Kanban

reguła

reguła Kanban

list przewozowy

Dokument biznesowy wydany przez przewoźnika dla spedytora, który służy jako dokument prawa własności.

Zobacz również

dokument biznesowy

lista pobrania

Lista towarów, wraz z ich ilościami i lokalizacjami, które są wymagane do realizacji zlecenia produkcyjnego lub zamówienia dostawy.

lokalizacja

Geograficzny punkt lub region.

lokalizacja

Adres fizyczny.

lokalizacja

Adres elektroniczny.

lokalizacja

Funkcjonalny obiekt.

lokalny podatek od sprzedaży

Podatek nakładany w niektórych stanach w Stanach Zjednoczonych na produkt na podstawie miejsca przeznaczenia, w którym kupujący przejmuje na własność lub otrzymuje produkt.

Zobacz również

podatek

Powrót do początku

M

magazyn

Funkcjonalne miejsce składowania, gdzie wartość zapasów jest rejestrowana w arkuszach księgowych, używając klasyfikacji kont zapasów.

Zobacz również

arkusz księgowy

klasyfikacja

rekord

zapasy

magazyn docelowy

Magazyn, gdzie są wymagane materiały przez finalne działanie produkcyjne kanban lub jest przyjmowane działanie transferu.

Zobacz również

Kanban

magazyn

magazyn źródłowy

magazyn modeli

Baza danych Microsoft SQL Server, gdzie przechowywane są wszystkie obiekty w drzewie obiektów aplikacji (AOT).

magazyn przetwarzający

Magazyn, gdzie towar jest zużywany i gdzie jest planowane uzupełnienie towaru.

Zobacz również

lokalizacja

magazyn

zapasy

magazyn źródłowy

Magazyn, gdzie są wymagane materiały przez działanie produkcyjne kanban lub jest pobierane działanie transferu.

Zobacz również

Kanban

magazyn

magazyn docelowy

magazynowa jednostka obsługi

Jednostka logistyczna materiału, którą można unikatowo zidentyfikować i która może być przesłana, przechowana, otrzymana i wysłana.

Zobacz również

kontener

pojemnik

magazynowany

Zasady, które kontrolują, czy produkty są śledzone w magazynie.

Zobacz również

produkt

zapasy

zasady

marża brutto

Różnica między sprzedażą a kosztami bezpośrednimi sprzedanych produktów.

Zobacz również

koszt

produkt

marża jednostkowa

Jednostkowa cena sprzedaży minus jednostkowy koszt zmienny.

marża zysku

Miara rentowności, która jest obliczana według wzoru: marża zysku = dochód netto przed potrąceniem odsetek i podatków/przychodów. Może być wyrażona jako wartość procentowa lub liczba.

metoda akumulacji kosztów

Metoda używana do klasyfikowania i alokowania kosztów transformacji.

Zobacz również

koszt

miara

Właściwość obiektu, którą można określić liczbowo.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

miara

Wielkość właściwości obiektu skalibrowana względem jednej lub więcej jednostek miary.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

miara bezwymiarowa

Miara, której wymiar wynosi jeden i której jednostką miary jest bezwymiarowa jednostka miary lub jedność.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

miara jednowymiarowa

Miara z jedną charakterystyką wielkości lub zakresu właściwości obiektu.

miara wielowymiarowa

Miara z wieloma charakterystykami wielkości lub zakresu właściwości obiektu.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

MICR

System rozpoznawania znaków służący do odczytywania i przetwarzania danych, który używa specjalnych farb i znaków.

międzyfirmowa faktura dla odbiorcy

Faktura dla odbiorcy, która dokumentuje wniosek o płatność przez odbiorcę jednego podmiotu prawnego wobec innego, który jest częścią tej samej organizacji, która konsoliduje oba podmioty prawne.

Zobacz również

faktura dla odbiorcy

konto

organizacja

płatność

podmiot prawny

międzyfirmowa faktura od dostawcy

Faktura od dostawcy, która dokumentuje wniosek o płatność dla dostawcy jednego podmiotu prawnego wobec innego, który jest częścią tej samej organizacji, która konsoliduje oba podmioty prawne.

Zobacz również

faktura od dostawcy

konto

międzyfirmowe

organizacja

płatność

podmiot prawny

międzyfirmowa transakcja gospodarcza

Transakcja gospodarcza między podmiotami prawnymi, które są częścią tej samej organizacji, która konsoliduje podmioty prawne.

Zobacz również

konto

międzyfirmowe

organizacja

podmiot prawny

międzyfirmowe

Występujące między lub odnoszące się do dwóch lub więcej podmiotów prawnych, które stanowią część tej samej organizacji, która konsoliduje wszystkie podmioty prawne.

Zobacz również

konto

organizacja

podmiot prawny

międzyfirmowe planowanie główne

Proces generowania harmonogram dla dwóch lub więcej podmiotów prawnych, które są częścią tej samej organizacji.

Zobacz również

międzyfirmowe

organizacja

planowanie główne

podmiot prawny

międzyfirmowe zamówienie sprzedaży

Zamówienie sprzedaży, który jeden podmiot prawny składa u innego podmiotu prawnego, który jest częścią tej samej organizacji, która konsoliduje oba podmioty prawne.

Zobacz również

konto

międzyfirmowe

organizacja

podmiot prawny

zamówienie sprzedaży

międzyfirmowe zamówienie zakupu

Zamówienie zakupu, który jeden podmiot prawny generuje z zamówienia sprzedaży wysłanego przez inny podmiot prawny, który jest częścią tej samej organizacji, która konsoliduje oba podmioty prawne.

Zobacz również

konto

międzyfirmowe

organizacja

podmiot prawny

zamówienie sprzedaży

zamówienie zakupu

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Międzynarodowe stowarzyszenie 157 krajów/regionów, z których każdy jest reprezentowany przez swoją główną organizację normalizacyjną, na przykład ANSI (American National Standards Institute) dla Stanów Zjednoczonych. ISO ustanawia standardy globalnej łączności i wymiany informacji. Wśród jej najważniejszych osiągnięć jest powszechnie przyjęty model referencyjny ISO/OSI, który definiuje standardy interakcji komputerów połączonych sieciami łączności.

Zobacz również

ISO 14000

międzynarodowa transakcja realizowana za pośrednictwem Zautomatyzowanej Izby Rozliczeniowej

Przelew środków w zautomatyzowanej izbie rozliczeniowej (ZIR) między stroną inicjującą a odbierającą, w której bierze udział co najmniej jedna depozytowa instytucja finansowa, która nie znajduje się w jurysdykcji terytorialnej Stanów Zjednoczonych.

Zobacz również

strona

Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar

Międzynarodowy metryczny system jednostek miar.

międzyoperacyjność

Technologia, za pomocą której jeden składnik oprogramowania współdziała z innym składnikiem oprogramowania.

model

Reprezentacja deklaracyjnej struktury i zachowania.

Zobacz również

model aplikacji

warstwa aplikacji

model aplikacji

W obrębie jednej warstwy aplikacji jest to model, który zawiera określony zestaw elementów dewelopera, takich jak klasy, tabele i formularze.

Zobacz również

model

warstwa aplikacji

model budżetu

Struktura planowania używana do planowania alokacji środków budżetu i rozchodów.

Zobacz również

konto księgowe

saldo

model organizacyjny

Struktury wewnętrznej kontroli, dostępu do danych i raportowania wyników zaprojektowane w celu podzielenia odpowiedzialności za zasoby ludzkie i operacyjne oraz procesy pracy.

Zobacz również

organizacja

przetwarzanie

model przepływu produkcji

Reprezentacja zdolności produkcyjnej zapewnionej przez grupę komórek roboczych w procesie przepływu produkcyjnego.

Zobacz również

przepływ produkcji

przetwarzanie

model wyceny magazynu FIFO

Metoda inwentaryzacji zapasów, w której do celów księgowania zakłada się, że zapasy przenoszone są w kolejności ich odbierania, niezależnie od rzeczywistego przenoszenia zapasów.

model wyceny magazynu LIFO

Metoda inwentaryzacji zapasów, w której na potrzeby księgowania przyjmuje się, że ostatnio przyjęte zapasy są zużywane lub sprzedawane w pierwszej kolejności.

model zabezpieczeń

Struktura, która organizuje uprawnienia kontroli dostępu w aplikacji przy użyciu uprawnień, obowiązków i klasyfikatorów procesów biznesowych i która nadaje uprawnienia, które są agregowane w obowiązki, przypisaniom ról użytkowników.

Zobacz również

cło

rola

uprawnienie

MorphX

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) systemu Microsoft Dynamics AX.

Zobacz również

zintegrowane środowisko projektowe

możliwe do zrealizowania

Część ilości produktu z dostępnych zasobów operacyjnych i dostępny wsad produktu wymagany do spełnienia wymogu określonego odbiorcy.

Zobacz również

produkt

możliwość konsolidacji

Potencjalne zdarzenie oszczędności uzyskane przez grupowanie zatwierdzonych wierszy zapotrzebowania w celu wynegocjowania korzystniejszej ceny z dostawcami.

Zobacz również

cena

dostawca

pozycja

zdarzenie

Powrót do początku

N

należny podatek VAT

Podatek nałożony na organizację z tytułu sprzedaży, który jest pobierany od ceny sprzedaży.

naliczony podatek VAT

Podatek z tytułu zakupów organizacji lub dostaw wejściowych, który jest pobierany od ceny zakupu.

naliczony przychód

Przychód uzyskany w jednym okresie obrachunkowym, ale otrzymany w kolejnym okresie obrachunkowym.

Zobacz również

przychód

narzędzia AIF

Architektura zawierająca zbiór funkcji i narzędzi i infrastrukturę, która używa modelu programowania usług do obsługi integracji aplikacji.

Narzędzia integracji aplikacji (AIF)

Architektura zawierająca zbiór funkcji i narzędzi i infrastrukturę, która używa modelu programowania usług do obsługi integracji aplikacji.

nieprawidłowe zakończenie

Przedwczesne zakończenie programu z powodu awarii systemu lub błędu programu.

niewystarczające fundusze

Brak wystarczających środków na koncie do zrealizowania płatności lub wypłaty.

niezamówiony dostawca

Dostawca, który kandyduje do dostarczania produktów do jednego lub więcej podmiotów prawnych, ale nie odpowiada na wniosek formalny lub nieformalny.

Zobacz również

dostawca

niezatwierdzony dostawca

podmiot prawny

potencjalny dostawca

produkt

zatwierdzony dostawca

niezatwierdzony dostawca

Dostawca, który nie jest autoryzowany do dostaw produktów do jednego lub więcej podmiotów prawnych.

Zobacz również

autoryzować

dostawca

niezamówiony dostawca

podmiot prawny

potencjalny dostawca

produkt

zatwierdzony dostawca

niezrealizowana dodatnia różnica kursowa

Przewidywany wzrost wartości składnika aktywów obliczony jako różnica w wartości składnika aktywów, gdy występują dwa zdarzenia gospodarcze i gdy różnica jest rozpoznawana w momencie wystąpienia drugiego zdarzenia jako przewidywany wzrost bogactwa.

Zobacz również

aktywa

zdarzenie gospodarcze

niezrealizowana ujemna różnica kursowa

Przewidywany spadek wartości składnika aktywów obliczony jako różnica w wartości składnika aktywów, gdy występują dwa zdarzenia gospodarcze i gdy różnica jest rozpoznawana w momencie wystąpienia drugiego zdarzenia jako przewidywane zmniejszenie bogactwa.

Zobacz również

aktywa

zdarzenie gospodarcze

niezrealizowany podatek VAT

Kwota obliczonego podatku od wartości dodanej (VAT), który zostanie uiszczony przed zapłaceniem faktury. Kwota ta jest księgowana na koncie podatku VAT niezrealizowanego zakupu i można jej żądać dopiero po otrzymaniu podatku faktury lub faktury podatkowej.

niezrealizowany podatek VAT od sprzedaży

Kwota obliczonego podatku od wartości dodanej (VAT), który zostanie uiszczony przed zapłaceniem faktury. Kwota ta jest księgowana na koncie niezrealizowanego podatku VAT od sprzedaży i można jej żądać dopiero po wydrukowaniu podatku faktury lub faktury podatkowej.

nota odsetkowa

Dokument źródłowy, który dokumentuje zobowiązanie do zapłacenia odsetek.

Zobacz również

dokument źródłowy

płatność

zobowiązanie

numer

Sekwencja znaków alfanumerycznych w systemie numeracji.

numer całkowicie uzupełnionego konta księgowego

Numer konta księgowego, w którym są wprowadzone i sprawdzone wszystkie segmenty struktury konta.

Zobacz również

konto księgowe

struktura konta

numer częściowo uzupełnionego konta księgowego

Numer konta księgowego, w którym są wprowadzone nie wszystkie segmenty struktury konta.

Zobacz również

konto księgowe

struktura konta

numer identyfikacyjny

Unikatowy numer przypisany do jednostki magazynowej, np. palety, pojemnika, koszyka lub pojedynczego elementu w celu śledzenia zapasów. Ta liczba służy do sprawdzenia lokalizacja towaru, ilości towaru, wymiarów produktu i wymiarów śledzenia jednostki.

Powrót do początku

O

o stawce zerowej

Oznacza produkty, za które nabywca nie płaci VAT i za które sprzedawca może odzyskać koszt podatku wejściowego nałożonego na sprzedaż.

obciążenie

Dodatkowy koszt nabycia produktu lub dostawy produktu.

Zobacz również

koszt

obciążenie pracą

Maksymalna ilość działań, które mogą być wykonywane przez zasób w okresie.

Zobacz również

kwota

obciążenie zdolności produkcyjnych

Maksymalna ilość zaplanowanej pracy , którą może wykonać gniazdo produkcyjne na wymaganym poziomie zdolności produkcyjnych.

Zobacz również

kwota

zdolności produkcyjne

obowiązek

Zobowiązanie strony do wykonania przypisanego zadania oraz odpowiedzialność za jego wyniki.

Zobacz również

strona

zadanie

zobowiązanie

obrażenie odniesione w wypadku przy pracy

Obrażenie powstałe na skutek wypadku w środowisku pracy.

Zobacz również

choroba zawodowa

OCR

Metoda tłumaczenie obrazów drukowanego tekstu na tekst zakodowany maszynowo.

oczekuje na zamknięcie

Stan, kiedy okres lub proces operacyjny może przejść do stanu zamkniętego lub gdy dokument źródłowy może przejść tylko do stanu zamkniętego.

Zobacz również

dokument źródłowy

stan

zamknięty

odbiór produktu

Dokument źródłowy, który dokumentuje przyjęcie zamówionych produktów , przyjęcie zwróconych produktów lub przyjęcie produktów otrzymanych w przesyłce.

Zobacz również

blankiet kasowy

dokument źródłowy

produkt

odchylenie

Różnica między dwiema wartościami, np. między wydatkami szacowanymi i faktycznie poniesionymi.

odchylenie

Różnica między oczekiwanym a rzeczywistym zasobem ekonomicznym.

Zobacz również

zasób ekonomiczny

odchylenie cen

Różnica między oczekiwaną ceną a rzeczywistą ceną.

Zobacz również

cena

odchylenie ilości

Różnica między zamówioną ilością produktu i dostarczoną ilością produktu, gdy nie oczekuje się żadnych więcej dostaw.

Zobacz również

ilość

odchylenie

odchylenie ilości

produkt

odchylenie ilości

Różnica między zamówioną ilością produktu i przyjętą ilością produktu, gdy nie oczekuje się żadnych więcej przyjęć.

Zobacz również

ilość

odchylenie

odchylenie ilości

produkt

odchylenie kosztów

Różnica między oczekiwanym kosztem a rzeczywistym kosztem.

Zobacz również

koszt

odchylenie opłaty

Różnica między oczekiwaną opłatą a rzeczywistą opłatą.

Zobacz również

obciążenie

odchylenie podatku

Różnica między oczekiwanym podatkiem a rzeczywistym podatkiem.

Zobacz również

odchylenie

podatek

odchylenie rabatu

Różnica między oczekiwanym rabatem a rzeczywistym rabatem.

Zobacz również

rabat

oddział podatkowy

Oddział, który jest używany do rejestrowania podatku od wartości dodanej (VAT) i przesunięć magazynowych. Wszystkie oddziały firmy zarejestrowane dla celów VAT są nazywane oddziałami podatkowymi. Każdy oddział podatkowy ma ten sam numer identyfikacji podatkowej, co centrala firmy.

odpisać

Usunąć dług, który nie zostanie spłacony przez stronę.

Zobacz również

strona

odpowiadający

W zgodzie z wymaganiami, specyfikacjami lub jawnymi oczekiwaniami.

Zobacz również

być zgodnym

odrębny produkt

Produkt, który można jednoznacznie zidentyfikować.

Zobacz również

produkt

odsetki

Kwota pobierana za użycie pieniędzy lub kredytu.

Zobacz również

kwota

pieniądze

odwoływać się

Stan powiązania lub bycia przedmiotem odwołania.

odwoływać się

Powiązać z inną jednostką.

odwoływać się

Źródło powiązanych informacji.

odwoływać się

Określenie kwalifikacji kandydata sporządzone przez osobę, która zna kandydata.

Zobacz również

kandydat

oferta

Dokument źródłowy, który dokumentuję ofertę zaopatrzenia w ilość produktu za określoną cenę i do określonego dnia.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

oferta projektu

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę zaopatrzenia w ilość produktów z działań projektu za określoną cenę i do określonego dnia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w procesie sprzedaży.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

działanie

ilość

produkt

projekt

zapytanie ofertowe

oferta sprzedaży

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę dostarczenia ilości produktu za określoną cenę i do określonego dnia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w procesie sprzedaży.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

przetwarzanie

zapytanie ofertowe

oferta zakupu

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę kupna ilość produktu za określoną cenę i do określonego dnia w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w procesie zaopatrzenia.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

zapytanie ofertowe

ograniczenie wartości wymiaru finansowego

Hierarchiczna relacja wymiaru finansowego, która ogranicza zestaw wszystkich możliwych kombinacji wartości wymiaru finansowego do zestawu prawidłowych kombinacji wartości wymiaru finansowego.

Zobacz również

wartość wymiaru finansowego

wymiar finansowy

okres cyklu budżetu

Okres określony jako liczba okresów kalendarza obrachunkowego. Okres budżetowy może różnić się od okresu obrachunkowego.

okres obrachunkowy

Podział roku obrachunkowego na okresy.

Zobacz również

otwarty okres obrachunkowy

rok obrachunkowy

zablokowany okres obrachunkowy

zamknięty okres obrachunkowy

okres prolongaty

Okres po określonej dacie, w którym można wywiązać się ze zobowiązań bez kary.

Zobacz również

zobowiązanie

okres przydatności

Okres, w którym można uzyskać optymalną jakość lub cechę charakterystyczną produktu.

Zobacz również

data przydatności

produkt

okres przydatności

Okres między datą wyprodukowania towaru i jego datą ważności.

Zobacz również

data ważności

pozycja

okres przydatności do sprzedaży

Okres między datą przyjęcia prawa lub towaru i jego datą ważności.

Zobacz również

pozycja

prawo

okres rabatu

Okres, w którym klient może odliczyć rabat od swojego zobowiązania płatności.

Zobacz również

płatność

zobowiązanie

okres wiekowania

Liczba dni w okresie używanym do raportowania salda zaległych płatności odbiorcy.

Zobacz również

płatność

saldo

operacja biznesowa

Logiczna akcja biznesowa kontrolowana przez architekturę operacji biznesowych i implementowana przez klasę, która komunikuje się z architekturą przy użyciu kontraktów danych.

Zobacz również

akcja

Business Operation Framework

opis stanowiska

Zestawienie zasadniczych zakresów odpowiedzialności, obowiązków, funkcji stanowiska i wymagań na danym stanowisku.

Zobacz również

cło

funkcja stanowiska

obowiązek

zadanie

opłata zwrotna VAT

Podatek VAT na produkty, który jest należny przez nabywcę, który odbiera produkt, a nie przez dostawcę, który dostarcza produkt.

Zobacz również

produkt

VAT

oprogramowanie jako usługa

Możliwości związane z korzystaniem przez konsumenta z aplikacji oferowanych przez dostawcę, działających w infrastrukturze chmurowej. Aplikacje są dostępne za pośrednictwem różnych urządzeń klienta albo za pośrednictwem interfejsu klienta zubożonego, takiego jak przeglądarki sieci web (np. poczta e-mail oparta na sieci web), albo interfejsu programu. Konsument nie zarządza podstawową infrastrukturą chmurową, w tym siecią, serwerami, systemami operacyjnymi, magazynowaniem ani też poszczególnymi funkcjami aplikacji, z możliwym wyjątkiem ograniczonej konfiguracji ustawień aplikacji.

optyczne rozpoznawanie znaków

Metoda tłumaczenie obrazów drukowanego tekstu na tekst zakodowany maszynowo.

organizacja

Struktura pracy, która dzieli odpowiedzialność za zasoby ekonomiczne i procesy.

Zobacz również

przetwarzanie

zasób ekonomiczny

osoba udzielająca odpowiedzi

Strona, która udziela odpowiedzi.

Zobacz również

strona

ośrodek wypracowujący środki pieniężne

Najmniejsza grupa klasyfikowanych zasobów, która wypracowuje środki pieniężne niezależnie od innych zasobów w organizacji. Te grupy zasobów są używane do mierzenia poniesionych strat.

otwarty

Stan w okresie, w którym działanie może wystąpić, stan procesu operacyjnego lub stan dokumentu źródłowego.

Zobacz również

dokument źródłowy

działanie

przetwarzanie

stan

wstrzymane

zamknięty

otwarty okres obrachunkowy

Stan okresu obrachunkowego umożliwiający korzystanie z niego jako klasyfikatora okresu zapisów na koncie.

Zobacz również

konto

okres obrachunkowy

otwarty

stan

zablokowany okres obrachunkowy

zamknięty okres obrachunkowy

oznaczanie transakcji

Proces śledzenia ilości wymaganego towaru do jego źródła.

Zobacz również

ilość

pozycja

Powrót do początku

P

PaaS

Oferowane konsumentowi możliwości wdrażania w chmurze utworzonej przez niego infrastruktury lub pozyskanych aplikacji utworzonych za pomocą języków programowania, bibliotek, usług i narzędzi obsługiwanych przez dostawcę. Konsument nie zarządza podstawową infrastrukturą chmurową, w tym siecią, serwerami, systemami operacyjnymi ani magazynowaniem ani ich nie kontroluje, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami i ewentualnie ustawieniami konfiguracji w środowisku hostingu aplikacji.

pakiet

Kombinacja pewnej liczby produktów przeznaczonych do sprzedaży jako jedna jednostka.

Zobacz również

produkt

parametr zestawu danych

Typ parametru, który jest tworzony przez środowisko raportowania podczas tworzenia zestawu danych opartego na właściwości kwerendy i właściwości filtrów dynamicznych zestawu danych.

partia

Ilość jednego lub więcej towarów wyprodukowana w jednej operacji.

Zobacz również

ilość

pozycja

partia

Ilość jednego towaru lub pewnej liczby towarów tego samego rodzaju.

Zobacz również

ilość

partia

pozycja

przetwarzanie

partia do przeniesienia

Ilość jednego lub więcej towarów, które są przenoszone lub mogą być przeniesione.

Zobacz również

ilość

pozycja

partia towarów

Ilość jednego lub więcej towarów, które są produkowane lub mogą być produkowane.

Zobacz również

ilość

partia

pozycja

partycja

Podział przetwarzania aplikacji na części logiczne lub funkcjonalne.

pasywa

Klasyfikator, który służy do klasyfikowania wartości zasobów ekonomicznych, które są własnością wierzycieli.

Zobacz również

aktywa

kapitał własny

zasób ekonomiczny

pieniądze

Środek zamienny za własność wartości ekonomicznych reprezentowany przez jedną lub więcej jednostek waluty.

Zobacz również

jednostka waluty

plan

Przewidywany postęp wzajemnie powiązanych działań, które nie mają przypisanych godzin rozpoczęcia i zakończenia lub przypisanych zasobów.

Zobacz również

działanie

plan budżetu

Dokument, który jest używany do tworzenia oszacowań dla kwot i jednostek scenariuszy planu budżetu.

plan kont

Struktura konta, której prawidłowe kombinacje wartości są ograniczone przez ograniczenia integralności i reguły konta.

Zobacz również

reguła konta

struktura konta

plan kont

Lista kont głównych.

planowane zamówienie zakupu

Propozycja zamówienia wygenerowana w ramach planowania głównego w celu zrealizowania zapotrzebowania na towar kupowany.

Zobacz również

planowanie główne

pozycja

planowane zlecenie produkcyjne

Dokument źródłowy, który dokumentuje wymagania produkcji wygenerowane z planu produkcji.

Zobacz również

dokument źródłowy

planowanie główne

Proces generowania harmonogramu dopasowanie podaży do popytu.

Zobacz również

harmonogram

planowanie terminów

Proces rezerwowania dat i godzin pobrania i dostarczanie ładunków towarów w określonych lokalizacjach magazynu.

planowanie wysyłki ładunku

Proces planowania, pobrania, pakowania i konsolidowania jednej lub większej liczby wysyłek towarów magazynowych dla transportu i dostawy.

planowanie zdolności produkcyjnych

Procedura określania wymagań dotyczących zdolności produkcyjnej zasobu, które spełniają zapotrzebowanie na przyszłą produkcję w określonych okresach.

Zobacz również

zasób

zdolności produkcyjne

platforma jako usługa

Oferowane konsumentowi możliwości wdrażania w chmurze utworzonej przez niego infrastruktury lub pozyskanych aplikacji utworzonych za pomocą języków programowania, bibliotek, usług i narzędzi obsługiwanych przez dostawcę. Konsument nie zarządza podstawową infrastrukturą chmurową, w tym siecią, serwerami, systemami operacyjnymi ani magazynowaniem ani ich nie kontroluje, ale ma kontrolę nad wdrożonymi aplikacjami i ewentualnie ustawieniami konfiguracji w środowisku hostingu aplikacji.

Plik CMR

Plik danych produktów, ich opisów i cen oraz kodów akcji, które dodają, aktualizują lub usuwają dane produktu w katalogu dostawcy.

Zobacz również

cena

katalog dostawcy

produkt

plik odpowiedzi

Plik tekstowy, który przechowuje informacje dostarczane przez użytkownika za pomocą Kreatora instalatora wraz z argumentami wiersza polecenia dla akcji wykonywanych przez Instalatora. Ten plik może być później używany do uruchomienia nienadzorowanej instalacji z tymi samymi ustawieniami.

plik Żądania Aktualizacji Katalogu

Plik danych produktów, ich opisów i cen oraz kodów akcji, które dodają, aktualizują lub usuwają dane produktu w katalogu dostawcy.

Zobacz również

cena

katalog dostawcy

produkt

płatne przy odbiorze

Zasady płatności, które wymagają płatności w całości za produkt w momencie dostarczenia.

Zobacz również

płatność

produkt

zasady

Płatne przy odbiorze

Zasady płatności, które wymagają płatności w całości za produkt w momencie dostarczenia.

Zobacz również

płatność

produkt

zasady

płatność

A wcześniejsze, obecne lub przyszłe rozliczenie zobowiązania.

Zobacz również

zobowiązanie

płatność akonto

Płatność stałej raty uzgodniona w planie płatności.

Zobacz również

płatność

płatność zaległa

Dokonana przez odbiorcę płatność zobowiązania zaległego.

Zobacz również

płatność

zobowiązanie

płatność zaliczkowa odbiorcy

Płatność otrzymana od odbiorcy w oczekiwaniu na dostawę towarów lub wykonania usługi.

Zobacz również

płatność

pozycja

przedpłata dostawcy

usługa

płynność

Zdolność strony do użycia bieżących aktywów do rozliczenia bieżących zobowiązań.

Zobacz również

aktywa

pasywa

strona

podatek

Podatek nakładany na sprzedaż produktów.

Zobacz również

podatek

produkt

podatek

Opłata nakładana przez organ nadzorujący.

Zobacz również

obciążenie

podatek nienaliczony

Podatek akcyzowy nałożony na produkty w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie jest nakładany podatek.

Zobacz również

podatek

produkt

podatek niepodlegający zwrotowi

Podatek nakładany na zakupione produkty, który nie jest potrącany od podatku nakładanego na sprzedaż kupionych produktów, gdy oba podatki są płatne przez tę samą stronę.

Zobacz również

podatek

produkt

strona

podatek od towarów i usług

Podatek VAT nakładany w niektórych krajach/regionach.

Zobacz również

VAT

VAT, podatek od towarów i usług

podatek podlegający zwrotowi

Podatek nakładany na zakupione produkty, który jest potrącany od podatku nakładanego na sprzedaż kupionych produktów, gdy oba podatki są płatne przez tę samą stronę.

Zobacz również

podatek

produkt

strona

podmiot prawny

Organizacja o zarejestrowanej lub uchwalonej strukturze prawnej, której nadano upoważnienie do zawierania umów prawnych i która musi przygotować sprawozdania ze swoich wyników.

Zobacz również

organizacja

podmiot rachunkowy

Rzeczywista lub koncepcyjna jednostka gospodarcza używająca kont księgowych do rejestrowania i raportowania swoich wyników finansowych i zarządzania.

Zobacz również

konto księgowe

raportować

rekord

podstawa opodatkowania

Kwota, która podlega opodatkowaniu.

Zobacz również

kwota

podatek

podsumowanie przyjęć

Dokument biznesowy, który dokumentuje podsumowanie produktów, które kupujący odbiera od dostawcy.

Zobacz również

dokument biznesowy

dostawca

produkt

podwykonawstwo

Praktyka outsourcingu działalności usługowej dla dostawców.

Zobacz również

dostawca

usługa

podział obowiązków

Zasada projektowania używana do zmniejszenia ryzyka nadużyć finansowych, nieprawidłowości i błędów, która rozdziela obowiązki dotyczące rejestrowania, weryfikacji, autoryzacji, nadzoru nad aktywami osób, które uczestniczą w transakcjach gospodarczych, dokumentują je lub rejestrują ich finansowe konsekwencje.

Zobacz również

aktywa

autoryzować

cło

rekord

pojemnik

Magazynowa jednostka obsługi służąca do przechowywania i przekazywania towarów.

Zobacz również

kontener

magazynowa jednostka obsługi

pozycja

polecenie przelewu

Dokument źródłowy, który dokumentuje żądanie wykonania przez bank usługi elektronicznego przelewu środków pieniężnych.

Zobacz również

dokument źródłowy

system elektronicznego przelewu środków pieniężnych

port

Punkt końcowy usługi przychodzącej lub wychodzącej, który wiąże umowę protokołu komunikacji i danych z adresem sieciowym.

port wejściowy

Port do obsługi żądań przychodzących.

Zobacz również

port

port wyjściowy

port wyjściowy

Port do obsługi żądań wychodzących.

Zobacz również

port

port wejściowy

potencjalny dostawca

Dostawca, którego możliwości lub zdolności dostaw produktów do jednej lub więcej podmiotów prawnych są poddawane przeglądowi przed przyznaniem statusu zatwierdzonego dostawcy.

Zobacz również

dostawca

niezamówiony dostawca

niezatwierdzony dostawca

podmiot prawny

produkt

stan

zatwierdzony dostawca

potrącona zaliczka na podatek

Podatek nakładany przez organ rządowy, który jest potrącany z wynagrodzenia.

Zobacz również

podatek

wynagrodzenie

potrzeba transportowa

Zamówienie sprzedaży, zamówienie zakupu lub zamówienie przeniesienia, które jest gotowe do planowania transportu.

potrzeby w okresie realizacji dostawy

Średnie dzienne zapotrzebowanie na produkt pomnożone przez średni czas realizacji.

Zobacz również

produkt

potwierdzenie wydania towarów

Raport, który jest generowany przez deponenta, gdy towary są wysyłane do depozytariusza w celu ich składowania.

potwierdzić

Zatwierdzić przeszłe wystąpienie zdarzenia w systemie.

Zobacz również

zdarzenie

potwierdzona data wysyłki

Potwierdzona przez stronę sprzedającą data wysłania towarów do odbiorcy lub dostawcy.

Zobacz również

dostawca

potwierdzić

powiadomienie

Komunikat wygenerowany przez wystąpienie zdarzenia, które system lub użytkownik wysyła asynchronicznie w celu przyjęcia. Komunikat z powiadomieniem jest komunikatem, który ma zostać odczytany przez adresata.

Zobacz również

alert

zdarzenie

powiązać

Zbierać obiekty w zestawie.

powiązania zlecenia z popytem źródłowym

Zdarzenie przepływu zasobów, które sygnalizuje popyt na produkt.

Zobacz również

produkt

zdarzenie biznesowe

poziomowanie produkcji

Metoda planowania produkcji, która równoważy przepływ produkcji i umieszcza harmonogram produkcji w widocznym miejscu tak, aby wszystkie problemy produkcji były widoczne na wczesnym etapie.

Zobacz również

harmonogram produkcji

przepływ produkcji

pozwolenie

Upoważnienie udzielone płatnikowi przez podatnika lub przez instytucję, która utrzymuje konto podatnika, zawierające zgodę na obciążenie konta płatnika.

Zobacz również

autoryzować

dokument źródłowy

kwota płatności

umowa

pozwolenie

Zezwolenie lub polecenie wydane przez organ rządowy.

pozycja

Rzecz materialna lub niematerialna.

Zobacz również

prawo

produkt

usługa

pozycja na liście składowej (BOM)

Wyszczególniony produkt zdefiniowany przez BOM.

Zobacz również

BOM

produkt

praca w toku

Materiał znajdujący się na pewnym etapie procesu produkcyjnego, od surowca wydanego do zlecenia produkcyjnego po wytworzony produkt gotowy do przyjęcia do magazynu zapasów.

Praca w toku

Materiał znajdujący się na pewnym etapie procesu produkcyjnego, od surowca wydanego do zlecenia produkcyjnego po wytworzony produkt gotowy do przyjęcia do magazynu zapasów.

pracownik

Rola przyjmowana przez osobę, która uczestniczy w relacji pracownik-pracodawca z podmiotem prawnym.

Zobacz również

podmiot prawny

rola

pracownik

Osoba, która przyjmuje rolę pracownika lub zleceniobiorcy i jest opłacana w zamian za usługi.

Zobacz również

pracownik

rola

usługa

zleceniobiorca

praktyka

Powtarzalny proces, który zwiększa lub utrzymuje wydajność.

Zobacz również

działanie

krok

procedura

przetwarzanie

zadanie

prawo

Uprawnienia przyznane przez prawo lub umowę.

Zobacz również

pozycja

produkt

usługa

procedura

Powtarzalna sekwencja kroków, które są wykonywane w określonej kolejności w celu spełnienia wymagań zadania.

Zobacz również

działanie

krok

praktyka

przetwarzanie

zadanie

procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu

Dozwolony procent, o jaki ilości w dokumencie przyjęcia produktów mogą być mniejsze od ilości na zamówieniu zakupu.

Zobacz również

ilość

odbiór produktu

procent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu

zamówienie zakupu

procent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu

Dozwolony procent, o jaki ilości w dokumencie przyjęcia produktów mogą przekraczać ilość na zamówieniu zakupu.

Zobacz również

ilość

odbiór produktu

procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu

zamówienie zakupu

proces planowania budżetu

Proces, który identyfikuje cykl budżetu i księgę dla okresu planowania budżetu i definiuje, w jaki sposób plany budżetu będą kierowane, przeglądane i zatwierdzane w hierarchii organizacyjnej.

produkcja seryjna

Proces produkcyjny wytwarzania towarów w partiach.

Zobacz również

partia

pozycja

produkt

Fizyczne produkty powstałe w wyniku działania.

Zobacz również

działanie

produkt

produkt

Towar, usługa lub prawo, które stanowi efekt działalności gospodarczej.

Zobacz również

pozycja

prawo

usługa

produkt

Towar, który jest typu produktu.

Zobacz również

pozycja

produkt

produkt fantom

Pozycja na liście składowej (BOM), która jest produkowana, ale nie jest magazynowana.

Zobacz również

pozycja na liście składowej (BOM)

produkt główny

Standardowe lub funkcjonalne przedstawienie produktu, które stanowi podstawę do konfigurowania wariantów produktu.

Zobacz również

produkt

wariant produktu

produkt kosztowy

Odebrany produkt, który jest bieżącym składnikiem aktywów, nieprzeznaczonym do sprzedaży ani zużycia w produkcji, który nie ma zasad kontroli zapasów wymagających śledzenia ilości lub wartości zapasów i dla którego istnieje zasady księgowania wymagająca zarejestrowania kosztu jako wydatku.

Zobacz również

aktywa

ilość

koszt

produkt

wydatek

zapasy

zasady

zasady księgowania

produkt podlegający ograniczeniom

Produkt, którego dystrybucja jest ograniczona lub regulowana przez organ rządowy.

Zobacz również

produkt

produkt regulowany

Produkt, który jest regulowany przez organ rządowy, który wymaga zgodności i raportowania audytu.

Zobacz również

produkt

produkt towarzyszący

Towar wyprodukowany wspólnie z innym towarem.

Zobacz również

pozycja

produkt uboczny

Towar produkowany jako skutek produkowania innego towaru.

Zobacz również

klasyfikacja

pozycja

prognoza popytu

Przewidywanie przyszłego popytu na produkt.

Zobacz również

produkt

prognozowane dostępne zapasy

Ilości zapasów, które mają być dostępne w pewnym momencie w przyszłości w czasie obliczonym przez dodanie zaplanowanych dostaw do dostępnych zapasów i odjęcie planowanego popytu.

Zobacz również

ilość

zapasy

prognozowanie popytu

Proces biznesowy polegający na szacowaniu przyszłego popytu, który tworzy prognozy popytu na podstawie danych historycznych transakcji.

program lojalnościowy

Usystematyzowany program, który nagradza odbiorców poprzez zachęty lub inne korzyści do lojalnego kupowania.

program obsługi zdarzeń

Procedura oprogramowania, która jest wykonywana w odpowiedzi na zdarzenie.

Zobacz również

zdarzenie

projekt

Program pracy.

projekt o stałej cenie

Typ projektu, w którym odbiorca płaci ustaloną kwotę za cały projekt.

Zobacz również

projekt

szacowany koszt projektu o stałej cenie

projekt rekrutacji

Projekt koordynowania i śledzenia programu działań i dokumentacji rekrutacji.

Zobacz również

projekt

prospekt

Uczestnik, który ma istniejącą i potencjalną zdolność do świadczenia usługi lub prawdopodobnej przyszłej korzyści ekonomicznej podmiotowi prawnemu.

Zobacz również

podmiot prawny

uczestnik

usługa

próbka

Wyszczególniony produkt, które został wybrany do inspekcji.

Zobacz również

produkt

próg wartości pojedynczej

Maksymalny limit indywidualnej wartości transakcji, która stanowi część skumulowanej wartości transakcji, do której nie jest obliczany podatek od wartości transakcji. Próg wartości pojedynczej jest stosowany do pojedynczych wartości transakcji, które są częścią skumulowanej wartości transakcji w ramach łącznego progu.

próg wartości skumulowanej

Maksymalny limit skumulowanej wartości transakcji, dla której nie jest obliczany podatek od wartości transakcji.

próg wartości skumulowanej podlegający stawce preferencyjnej

Maksymalny limit skumulowanej wartości transakcji, do której nie jest obliczany podatek od wartości transakcji za pomocą stawek ulg zamiast stawek standardowych.

próg wartości transakcji

Maksymalny limit wartości transakcji, dla której nie jest obliczany podatek od wartości transakcji.

przeciągnąć

Przesunąć czytelną maszynowo kartę przez czytnik kart magnetycznych.

przedmiot opodatkowania

Produkt, który podlega opodatkowaniu.

Zobacz również

podatek

produkt

przedpłata dostawcy

Płatność dokonywana dla dostawcy, zanim wszystkie towary zostaną odebrane lub usługi zostaną wykonane.

Zobacz również

dostawca

płatność

płatność zaliczkowa odbiorcy

pozycja

usługa

przeglądarka hierarchii typów MorphX

Widok, który wyświetla strukturę wybranego węzła klasy drzewa obiektów aplikacji (AOT) i jego hierarchię dziedziczenia.

Zobacz również

Drzewo obiektów aplikacji

przeliczanie waluty obcej

Procedura rejestrowania przeszacowanych sald konta w walucie funkcjonalnej, gdy salda konta są przeliczane na walutę raportowania.

Zobacz również

procedura

rekord

saldo konta

waluta raportowania

przeładunek kompletacyjny

Praktyka dystrybucji, w której towar przepływa z przyjęcia do wysyłki bez lub prawie bez składowania.

przenieść na następny okres

Przenieść zamykające salda konta z jednego okresu obrachunkowego na otwierające salda konta w kolejnym okresie obrachunkowym.

Zobacz również

saldo konta

przepływ pracy

Proces przepływu pracy, który jest wykonywany.

przepływ pracy utworzony dla towaru w wierszu

Przepływ pracy dla każdego towaru w wierszu w dokumencie przepływu pracy.

Zobacz również

dokument przepływu pracy

przepływ pracy

przepływ produkcji

Proces produkcji zaprojektowany przy użyciu zasad Lean.

Zobacz również

przetwarzanie

przepływ zasilający

Przepływ produkcji, który może zaopatrywać inne przepływy produkcji, następujące po nim.

Zobacz również

przepływ produkcji

przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną

Proces przesyłania dokumentów do organu przy użyciu nośnika komunikacji elektronicznej.

przeszacowanie w walucie obcej

Procedura rejestrowania przeszacowanych aktywów i pasywów, która uwzględnia różnice w kursach wymiany między oryginalną konwersją jednostki waluty transakcji na księgową jednostkę walutową a konwersją waluty transakcji na walutę rozliczeniową na zakończenie okresu.

Zobacz również

aktywa

kurs wymiany

pasywa

procedura

przetwarzanie

Funkcjonalna struktura pracy, za zaprojektowanie, kontrolowanie i usprawnienie której jest odpowiedzialna organizacja. Proces składa się z skoordynowanego zestawu działań, którego uczestnicy zużywają, produkują i użytkują zasoby ekonomiczne, aby osiągnąć cele organizacyjne.

Zobacz również

działanie

organizacja

uczestnik

zasób ekonomiczny

przybliżona wartość podatków

Szacowane podatki od produkcji i łańcucha dostaw stosowane do towaru lub usługi.

Przychody pozaoperacyjne

Dochód zawierający zyski lub straty wynikające z działań, które nie są powiązane z podstawowymi operacjami organizacji. Do przykładów przychodów pozaoperacyjnych należą: przychody z dywidendy, zyski i straty z inwestycji i wymiany walut, a także przychodów zmniejszenia wartości środków trwałych.

przychód

Wzrost aktywów organizacji lub zmniejszenie zobowiązań organizacji w okresie sprawozdawczym.

Zobacz również

aktywa

organizacja

pasywa

przyjazne zaokrąglanie

Praktyka marketingowa, że należy wyznaczać ceny przy użyciu liczb nieparzystych, które są nieznacznie mniejsze niż ich najbliższa zaokrąglona liczba.

Zobacz również

cena

przypisanie

Wyznaczenie obiektu do określonego wykorzystania lub celu.

Zobacz również

powiązać

przypisanie

skojarzyć

przypisanie

Oznaczenie, które stanowi skojarzenie między obiektami.

Zobacz również

agregacja

kompozycja

przypisanie

relacja

skojarzenie

zbiór

przypisanie elementu nadrzędnego

Wyrażenie, które modyfikuje typ obiektu na typ klasy bazowej.

Zobacz również

klasa bazowa

przypisanie elementu podrzędnego

Wyrażenie, które modyfikuje typ obiektu na typ klasy pochodnej.

Zobacz również

klasa pochodna

przypisanie etapu przepływu pracy do kolejki

Instrukcja, która warunkowo przypisuje etapy do określonych kolejek etapów przepływu pracy.

Zobacz również

kolejka etapów przepływu pracy

przyszłe zobowiązanie niewiążące

Zobowiązanie złożone przez zarząd, aby zarezerwować środki budżetu na żądania rozchodu.

Zobacz również

budżet

przyszłe zobowiązanie wiążące

rozchód

zobowiązanie

przyszłe zobowiązanie wiążące

Zobowiązanie złożone przez podmioty prawne, aby zarezerwować środki budżetu na zobowiązania rozchodów.

Zobacz również

budżet

podmiot prawny

przyszłe zobowiązanie niewiążące

rozchód

zobowiązanie

przywrócić opłaty

Ponownie wprowadzić odsetki lub opłaty, które pierwotnie zostały uchylone dla strony.

Zobacz również

odsetki

strona

pseudokod

Język maszynowy nieistniejącego procesora (pseudokomputera). Taki kod jest wykonywany przez interpreter oprogramowania.

PTU

Podatek VAT nakładany w niektórych krajach/regionach.

punkt sprzedaży

Miejsce, w którym następuje przeniesienie własności produktów ze sprzedającego na kupującego w zamian za płatność.

Punkt sprzedaży

Miejsce, w którym następuje przeniesienie własności produktów ze sprzedającego na kupującego w zamian za płatność.

Powrót do początku

R

rabat

Stała kwota lub procent odjęte od oferowanej ceny lub sumy ceny.

Zobacz również

cena

kwota

rabat

Zwrot kwoty po zapłaceniu pełnej kwoty.

Zobacz również

kwota

zwrot

rabat dla zamówienia

Stała kwota lub procent odliczany od sumy zamówienia.

Zobacz również

kwota

rabat

rabat dla zamówienia sprzedaży

Kwota potrącana z obliczenia sumy netto na zamówieniu sprzedaży.

Zobacz również

kwota

kwota netto

suma

zamówienie sprzedaży

rabat dla zamówienia zakupu

Kwota potrącana z obliczenia sumy netto na zamówieniu zakupu.

Zobacz również

kwota

kwota netto

rabat

suma

zamówienie zakupu

rabat gotówkowy

Rabat, który zależy od natychmiastowej płatności.

Zobacz również

płatność

rabat

rabat handlowy

Rabat, który nie zależy od natychmiastowej płatności.

Zobacz również

płatność

rabat

rabat za promocję

Płatność oferowana nabywcy przez dostawcę w zamian za promowanie jego produktów.

Zobacz również

dostawca

płatność

produkt

raport ad hoc

Typ raportu, który wymaga od użytkowników wybrania danych, które mają być wyświetlane w raporcie, oraz zaprojektowania układu raportu.

Zobacz również

raportować

raport automatyczny

Typ raportu, który jest generowany automatycznie na podstawie danych, które są wyświetlane w formularzu.

Zobacz również

raportować

raport domyślny

Typ raportu, który nie pozwala użytkownikowi modyfikować układu, ale umożliwia filtrowanie i sortowanie danych w raporcie.

Zobacz również

raportować

raport MorphX

Raport, który jest utworzony przy użyciu zintegrowanego modelu programistycznego MorphX.

Zobacz również

MorphX

raportować

raport oparty na kwerendach

Typ raportu generowany z kwerendy w drzewie obiektów aplikacji (AOT).

Zobacz również

Drzewo obiektów aplikacji

raportować

raport RDP

Raport, w którym źródło danych jest zdefiniowane w klasie dostawcy danych raportu (RDP).

Zobacz również

raportować

raport z analizy dostawcy

Dokument, który wyświetla kwoty z faktur od dostawcy podsumowane w jednym lub więcej wymiarów. Raport z analizy dostawcy jest używany do monitorowania i kontroli rozchodów przypisanych do stron, produktów, lokalizacji, działań albo jedno lub więcej ich klasyfikatorów.

Zobacz również

dostawca

działanie

faktura od dostawcy

lokalizacja

produkt

rozchód

strona

raportować

Aktualizować postęp lub efekt pracy wykonanej poza aplikacją. Akcja raportowania jest wykonywana przez osobę.

raportować

Dokument, który jest generowany przez aplikację.

reguła

Reguła w zasadach, która steruje akcjami, które muszą lub mogą zostać wykonane, gdy są spełnione wymagania warunku.

Zobacz również

akcja

reguła

zasady

reguła

Para warunek-akcja wskazująca akcję podejmowaną, gdy warunek jest spełniony.

Zobacz również

akcja

reguła finansowania projektu

Reguła w systemie projektu, która kontroluje sposób finansowania działań projektu przez jedno lub więcej źródeł finansowania na podstawie kryteriów projektu i innych warunków.

Zobacz również

działanie

projekt

reguła

reguła Kanban

Reguła w systemie lean manufacturing, która realizuje zasady planowania i uzupełnienia materiałów przez kontrolowanie sposobu koordynowania działań procesu i transferu w przepływach produkcji.

Zobacz również

Kanban

przepływ produkcji

reguła

zasady

reguła konta

Reguła w systemie rachunkowości, która steruje poprawnymi kombinacjami wartości wymiarów finansowych, gdy są spełnione wymagania dotyczące struktury wymiaru finansowego.

Zobacz również

reguła

wartość wymiaru finansowego

wymiar finansowy

reguła kontroli budżetu

Kodowanie decyzji biznesowych do sprawdzenia zadeklarowanych i rzeczywistych rozchodów względem dostępnych środków budżetowych alokowanych na działania szczegółowe lub zagregowane zdefiniowane przez prawidłowe kombinacje wartości wymiarów kontroli budżetu.

Zobacz również

budżet

działanie

kontrola budżetu

reguła

rozchód

wymiar kontroli budżetu

reguła księgowania

Reguła w systemie rachunkowości, która steruje zasadami, metodami i procedurami klasyfikacji, rejestrowania i raportowania finansowych konsekwencji zdarzeń księgowych.

Zobacz również

księgowanie

reguła

zdarzenie biznesowe

reguła określania klasyfikatorów

Reguła do określenia klasyfikatora klasyfikującego konsekwencje finansowe zdarzenia księgowego.

Zobacz również

reguła

zdarzenie biznesowe

reguła określania wymiaru

Reguła do określenia wymiaru księgowego klasyfikującego konsekwencje finansowe zdarzenia księgowego.

Zobacz również

reguła

wymiar księgowy

zdarzenie biznesowe

reguła określania wymiaru konta głównego

Reguła do określenia wymiaru konta głównego klasyfikującego konsekwencje finansowe zdarzenia księgowego.

Zobacz również

konto główne

reguła

reguła określania klasyfikatorów

zdarzenie biznesowe

reguła rozpoznawania

Reguła księgowania, która nakazuje uznanie przychodu i rozchodu na kontach i w sprawozdaniach finansowych.

Zobacz również

konto

przychód

reguła

rozchód

reguła rozpoznawania przychodów

Reguła rozpoznawania, która nakazuje uznanie przychodu na kontach i w sprawozdaniach finansowych.

Zobacz również

reguła rozpoznawania

reguła rozpoznawania wydatków

reguła rozpoznawania wydatków

Reguła rozpoznawania, która nakazuje uznanie rozchodu na kontach i w sprawozdaniach finansowych.

Zobacz również

konto

reguła rozpoznawania

reguła rozpoznawania przychodów

sprawozdanie finansowe

rejestr

Rekord, który jest używany do rejestrowania operacyjnych, prawnych i finansowych konsekwencji zdarzenia przepływu zasobów w systemie księgowym.

Zobacz również

księgowanie

rekord

zdarzenie biznesowe

rejestr

Automatycznie zaktualizować postęp lub efekt pracy wykonanej poza aplikacją.

rejestr operacyjny

Rejestr, który jest używany do rejestrowania operacyjnych i prawnych konsekwencji zdarzenia przepływu zasobów w systemie księgowym.

Zobacz również

rejestr

rekord

zdarzenie biznesowe

rekord

Dane, które definiują i opisują strony, produkty, lokalizacje i działania, które tworzą transakcję gospodarczą.

Zobacz również

działanie

lokalizacja

produkt

strona

rekord

Zapisać finansowe i operacyjne skutki zdarzenia gospodarczego, przepływu zasobów lub księgowego.

Zobacz również

zdarzenie biznesowe

rekord

Zapisanie transakcji gospodarczej.

Zobacz również

konto

relacja

Połączenie między obiektami.

Zobacz również

agregacja

kompozycja

skojarzenie

zbiór

relacja handlowa

Relacja, która powstaje, kiedy strona kupująca i strona sprzedająca zawierają umowę.

Zobacz również

strona

umowa

relacja towaru

Odwołanie do grupy alokacji towaru lub towaru i jego wymiarów produktu w regule kanban.

Zobacz również

odwoływać się

pozycja

reguła Kanban

wymiar produktu

rezerwacja elastyczna

Rezerwacja projektu, która wstępnie przypisuje zasób do projektu lub działania bez przeznaczania go do harmonogramu.

Zobacz również

działanie

harmonogram

projekt

rezerwacja sztywne

zasób

rezerwacja sztywne

Rezerwacja projektu, która przypisuje zasób do projektu lub działania, zwykle na określony okres zgodnie z harmonogramem projektu.

Zobacz również

działanie

harmonogram

projekt

rezerwacja elastyczna

zasób

rezerwacja środków w budżecie

Dokument, który jest często używany przez podmioty z sektora publicznego do odkładania lub oznaczania zabudżetowanych środków, tak aby nie były dostępne do innych celów.

Roboczy

Cały zakres zadań związanych z zapasami, które są wykonywane przez pracowników magazynu firmy. Tworzenie pracy dla magazynu zostanie wywołane automatycznie przez ustawienia użytkownika albo ręcznie przez pracownika. Każdy element pracy jest wykonywany na urządzeniu przenośnym przez pracownika magazynu.

rodzina produktów

Unikatowe grupowanie towarów, usług lub praw, które uczestniczą w tym samym działaniu produkcji lub dostawy lub są oferowane tym samym segmentom rynku. W systemie Microsoft Dynamics AX grupowanie to jest reprezentowane za pomocą klucza alokacji prognozy.

Zobacz również

działanie

pozycja

prawo

produkt

usługa

rok obrachunkowy

W przybliżeniu 12-miesięczny okres obrachunkowy używany przez organizację, która przygotowuje roczne sprawozdania finansowe.

Zobacz również

okres obrachunkowy

organizacja

sprawozdanie finansowe

rola

W modelu zabezpieczeń wzorzec zachowania osoby odgrywającej rolę organizacyjną, rolę funkcjonalną i rolę aplikacji.

Zobacz również

model zabezpieczeń

organizacja

rola

rola

Wzorzec zachowania uczestnika w relacji.

Zobacz również

uczestnik

rola w domenie

Wzorzec zachowania przyjmowany przez jednostki w domenie uczestniczące w relacji roli.

rola zabezpieczeń

Określony zestaw uprawnień dostępu do aplikacji. Rola zabezpieczeń przypisana do użytkownika określa zadania, które użytkownik może wykonywać i części interfejsu użytkownika, które użytkownik może przeglądać. Wszyscy użytkownicy musi mieć przypisaną co najmniej jedną rolę zabezpieczeń w celu uzyskania dostępu do systemu.

Zobacz również

uprawnienie

rozchód

Koszt lub wydatek, który jest wydatkowany w ciągu okresu księgowego.

Zobacz również

koszt

wydatek

rozrachunki z dostawcami

Podrzędna klasyfikacja konta pasywów opisującą zmiany w wartości należnej dostawcom lub wierzycielom.

Zobacz również

dostawca

klasyfikacja

konto

pasywa

rozrachunki z odbiorcami

rozrachunki z odbiorcami

Podrzędna klasyfikacja konta aktywów opisującą zmiany wartości w wartości należnej od odbiorców.

Zobacz również

aktywa

klasyfikacja

konto

rozrachunki z dostawcami

równanie matematyczne

Wzór matematyczny dowodzący równości dwóch wyrażeń matematycznych.

Zobacz również

wartość bazowa

wyrażenie matematyczne

wzór matematyczny

równoważenie partii

Proces, który dostosowuje wymagane ilości składników używanych do produkcji w formule opartej na poziomie zawartości substancji aktywnej konkretnego zadania wsadowego.

rzeczywisty popyt

Popyt na produkty napędzany przez zamówienia odbiorców.

Zobacz również

produkt

Powrót do początku

S

SaaS

Możliwości związane z korzystaniem przez konsumenta z aplikacji oferowanych przez dostawcę, działających w infrastrukturze chmurowej. Aplikacje są dostępne za pośrednictwem różnych urządzeń klienta albo za pośrednictwem interfejsu klienta zubożonego, takiego jak przeglądarki sieci web (np. poczta e-mail oparta na sieci web), albo interfejsu programu. Konsument nie zarządza podstawową infrastrukturą chmurową, w tym siecią, serwerami, systemami operacyjnymi, magazynowaniem ani też poszczególnymi funkcjami aplikacji, z możliwym wyjątkiem ograniczonej konfiguracji ustawień aplikacji.

saldo

Ilość zasobu ekonomicznego wymagana w celu doprowadzenia do stanu równowagi przepływów zasobu ekonomicznego.

Zobacz również

stan

zasób ekonomiczny

saldo konta

Różnica między sumą zapisów debetowych i sumą zapisów kredytowych dokonanych na koncie podczas okresu finansowego.

Zobacz również

konto

saldo

saldo otwarcia

Saldo konta na początku okresu obrachunkowego.

Zobacz również

konto

okres obrachunkowy

saldo

scenariusz planu budżetu

Klasyfikacja wierszy planu budżetu, takich jak Poprzedni rok lub Wniosek działu, opisujący budżet, z którym pracujesz z którym planujesz pracować.

sektor rynku

Klasyfikator klasyfikujący organizacje w systemie klasyfikacji przemysłu.

Zobacz również

organizacja

sekwencja

Kolejność w której przetwarzane są zadania lub operacje są wykonywane w zakładzie wytwórczym, aby osiągnąć cele.

sekwencja przetwarzania reguł

Kolejność, w jakiej są rozstrzygane konflikty pomiędzy regułami. Reguły zdefiniowane na niższym poziomie sekwencji zawsze zastępują sprzeczne reguły na wyższych poziomach sekwencji.

Zobacz również

reguła

sekwencjonowanie produktów

Metoda klasyfikacji i zarządzania towarami, dzięki czemu można zaplanować równoczesną produkcję produktów o podobnych charakterystykach.

SEPA

Inicjatywa europejskiej branży bankowej, która umożliwia bezpieczne elektroniczne płatności przelewem między kontami bankowymi w poszczególnych krajach strefy euro i między nimi.

serwer obsługujący przepływ pracy

Środowisko, w którym jest uruchamiane środowisko uruchomieniowe przepływu pracy, dzięki czemu jest dostępne jako usługa.

Zobacz również

środowisko uruchomieniowe przepływu pracy

serwer proxy

Składnik oprogramowania, który pośredniczy w żądaniach od składników oprogramowania klienta oraz odpowiedziach z usługi lub składników oprogramowania serwera, które odpowiadają na te żądania.

SI

Międzynarodowy metryczny system jednostek miar.

Zobacz również

jednostka miary

skierować

Spakować i wysłać parametry metody interfejsu poza granice wątku lub procesu.

składnik produktu

Część produktu.

Zobacz również

produkt

skojarzenie

Relacja między obiektami równorzędnymi.

Zobacz również

agregacja

kompozycja

relacja

skojarzyć

zbiór

skojarzyć

Połączyć obiekty równorzędne.

Zobacz również

powiązać

przypisanie

skojarzenie

skonsolidowany dokument źródłowy

Dokument źródłowy, który dokumentuje sumę ilości produktu i kwot pieniężnych z więcej niż jednego dokumentu źródłowego tej samej klasy, do których się odwołuje.

Zobacz również

cząstkowy dokument źródłowy

dokument źródłowy

ilość

kwota pieniężna

produkt

skrypt dłużny

Dokument źródłowy, który dokumentuje umowę między stronami na podstawie ustaleń, że jedna strona zobowiąże się do zapłacenia drugiej stronie w określonym czasie lub na żądanie.

Zobacz również

dokument źródłowy

strona

umowa

specjalny odpis amortyzacyjny

Potrącenie z podstawy amortyzacji kwalifikujących się środków trwałych dokonywane w pierwszym roku usługi.

Zobacz również

amortyzacja

środek trwały

spedytor

Osoba lub firma zatrudniona na zlecenie przez odbiorcę do konsolidowania ładunków w wysyłki, a następnie do transportowania i dostarczania tych ładunków do określonych miejsc docelowych.

sprawozdanie finansowe

Raport, który dokumentuje informacje finansowe i sytuację finansową organizacji.

Zobacz również

organizacja

raportować

stała lokalizacja

Stała lokalizacja, która jest przypisana do towaru w magazynie. Wiele elementów może mieć tę samą stałą lokalizację, a jeden element może mieć wiele stałych lokalizacji.

stałe wynagrodzenie

Wynagrodzenie, niezależnie od wydajności, przyznawane pracownikowi przez organizację.

Zobacz również

organizacja

pracownik

wynagrodzenie

wynagrodzenie bezpośrednie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

wynagrodzenie pośrednie

stały kurs wymiany

Kurs wymiany, który przywiązuje wartość jednej waluty do wartości innej waluty.

Zobacz również

kurs wymiany

waluta

stan

Stan systemu, procesu lub strony.

Zobacz również

przetwarzanie

strona

stan

Stan obiektu w systemie lub procesu.

Zobacz również

przetwarzanie

standard 005 CPA

Standard wymiany danych finansowych w rekordach automatycznego przelewania środków przyjęty przez kanadyjskie stowarzyszenie płatności (CPA).

stornowanie

Praktyka używania liczb ujemnych, aby odwrócić oryginalne zapisy na koncie arkusza.

Zobacz również

arkusz

praktyka

zapis na koncie

strategiczna karta wyników

Raport strategicznego zarządzania wydajnością, który porównuje, śledzi i mierzy podstawowe działania organizacji względem jej celów.

Zobacz również

działanie

organizacja

strona

Podmiot, który przyjmuje prawnie wiążącą rolę, gdy uczestniczy w relacjach umownych.

Zobacz również

jednostka

umowa

strona

Osoba lub organizacja, która uczestniczy w działaniach gospodarczych.

Zobacz również

organizacja

strona zależna

Strona, która przyjmuje rolę zależną, gdy uczestniczy w relacji z inną stroną.

Zobacz również

rola

strona

zależny

struktura hierarchii podatku

Struktura zawierająca wiele poziomów węzłów raportowania podatku, a niezawierająca danych. Ta struktura jest używana jako szablon do tworzenia hierarchii podatku.

struktura konta

Konfiguracja konta głównego wymiaru finansowego i innych wymiarów finansowych.

Zobacz również

konto główne

wymiar finansowy

struktura podziału pracy

Zgrupowanie elementów projektu zorientowane na materiał dostarczany, które organizuje i definiuje łączny zakres pracy projektu. Każdy następny poziom w dół stanowi coraz bardziej szczegółową definicję pracy projektu.

strumień wartości

Jednostka operacyjna, która kontroluje jeden lub więcej przepływów produkcji.

Zobacz również

jednostka operacyjna

przepływ produkcji

substancja aktywna

Substancja w formule, która zawiera określoną koncentrację i zawartość.

substancja kompensująca

Rodzaj substancji w formule, której ilości można dostosować. Dostosowanie to opiera się na różnicy między oszacowaną ilością substancji aktywnej i ilością substancji aktywnej w partii zapasów, która jest rezerwowana na podstawie zawartości substancji aktywnej.

substancja wypełniająca

Rodzaj substancji w formule, która służy do zwiększenia całkowitej ilości produktu. Substancja wypełniająca nie ma chemicznego wpływu na żadne z aktywnych składników.

suma

Cała suma, ilość, kwota lub zagregowana wartość.

Zobacz również

ilość

kwota

sumy częściowe

Pośrednia częściowa suma, ilość lub kwota.

Zobacz również

ilość

kwota

supermarket

Magazyn działający na zasadzie just-in-time, który ma ograniczoną pojemność i jest używany do składowania materiału w pobliżu punktu zużycia.

Zobacz również

lokalizacja

magazyn

partia

sygnał

Powiadomienie o zdarzenie wyzwalające działanie.

Zobacz również

powiadomienie

zdarzenie

sygnał produkcyjny

Udokumentowane powiadomienie o zdarzeniu przepływu zasobów, które wyzwala działanie produkcyjne lub przeniesienia.

Zobacz również

działanie

Kanban

karta Kanban

powiadomienie

zdarzenie biznesowe

sygnatura EPC

Międzynarodowe niekomercyjne stowarzyszenie, które prowadzi i promuje inicjatywę branży bankowej na rzecz jednolitego obszaru płatniczego w euro (SEPA).

system elektronicznego przelewu środków pieniężnych

Sieciowy system przesyłania funduszy z jednego konta bankowego na inne.

system rozpoznawania znaków zapisanych atramentem magnetycznym

System rozpoznawania znaków służący do odczytywania i przetwarzania danych, który używa specjalnych farb i znaków.

system zarządzania dokumentami

Usługa aplikacji do przechowywania i obsługi dokumentów w organizacji.

Zobacz również

organizacja

szablon okresu planowania produkcji

Harmonogram zdefiniowany przez użytkownika, który jest używany do porządkowania i wyświetlania istniejących wymagań produktu.

Zobacz również

produkt

szacowany koszt projektu o stałej cenie

Szacowany całkowity koszt ukończenia projektu o stałej cenie.

Zobacz również

koszt

projekt o stałej cenie

szansa sprzedaży

Potencjalne zdarzenie generujące przychód lub sprzedaż odbiorcy, która musi być śledzona w procesie sprzedaży aż do zakończenia.

Zobacz również

konto

zdarzenie

Powrót do początku

Ś

ścieżka eskalacji

Seria akcji eskalacji w ramach przepływu pracy, które mogą być podejmowane w celu ukończenia etapu przepływu pracy, gdy nie może on zostać ukończony przez osobę, której go przypisano.

Zobacz również

akcja eskalacji w ramach przepływu pracy

środek trwały

Klasyfikator księgowy służący do klasyfikowania wszystkich długoterminowych składników aktywów, wygaśnięcia kosztu których jest rozpoznawane dłużej niż przez jeden rok.

Zobacz również

aktywa

koszt

środowisko uruchomieniowe przepływu pracy

Składnik oprogramowania, który uaktywnia i wykonuje wystąpienia przepływu pracy przy użyciu programu Microsoft Windows Workflow Foundation.

Zobacz również

wystąpienie przepływu pracy

świadczenie

Wynagrodzenie pośrednie lub wynagrodzenie oferowane przez organizację.

Zobacz również

organizacja

wynagrodzenie pośrednie

Powrót do początku

T

tabela bazowa

Tabela, która przyjmuje rolę nadrzędnej, gdy uczestniczy w relacji dziedziczenia z inną tabelą.

Zobacz również

rola

tabela nadrzędna

Tabela, który przyjmuje rolę nadrzędnej, gdy uczestniczy w relacji integralności z inną tabelą i której wartości atrybutu migrują do atrybutów klucza obcego w tabeli przyjmującej rolę podrzędnej w relacji.

Zobacz również

klucz obcy

rola

tabela pochodna

Tabela, która przyjmuje rolę podrzędnej, gdy uczestniczy w relacji dziedziczenia z inną tabelą.

Zobacz również

rola

tabela podrzędna

Tabela, który przyjmuje rolę podrzędnej, gdy uczestniczy w relacji integralności z inną tabelą i której wartości atrybutu klucza obcego są migrowane z tabeli przyjmującej rolę nadrzędnej w relacji.

Zobacz również

klucz obcy

rola

technologia identyfikacji radiowej

Technika identyfikacji produktów przy użyciu fal o częstotliwościach radiowych. Produkty obsługujące identyfikację radiową są wyposażone w etykiety RFID, które nadają informacje, takie jak numer seryjny, do czytnika radiowego, a ten z kolei zamienia te informacje w dane cyfrowe, które mogą zostać przesłane do komputera.

technologia konfigurowania wariantów

Metoda modelowania produktów głównych i wyszukiwanie konfiguracji wariantu produktu.

Zobacz również

produkt główny

wariant produktu

technosfera

Podmioty znajdujące się poza granicami operacyjnymi organizacji. Materiały, które pochodzą z technosfery, są kupowane lub sprzedawane, zamiast nabywane ze środowiska.

Zobacz również

organizacja

terminal w punkcie sprzedaży

Terminal komputerowy w punkcie sprzedaży, który zapisuje i śledzi własności i przenoszenie produktów ze sprzedającego na nabywcę w zamian za płatność.

Terminal w punkcie sprzedaży

Terminal komputerowy w punkcie sprzedaży, który zapisuje i śledzi własności i przenoszenie produktów ze sprzedającego na nabywcę w zamian za płatność.

towar do sprzedaży

Wyszczególniony produkt, który uczestniczy w procesie sprzedaży.

Zobacz również

produkt

towar kupowany

Wyszczególniony produkt, który uczestniczy w procesie zaopatrzenia.

Zobacz również

produkt

towar magazynowy

Wyszczególniony produkt, który uczestniczy w procesie magazynowym.

Zobacz również

produkt

towar magazynowy

Wyszczególniony produkt, który uczestniczy w procesie śledzenia zapasów.

Zobacz również

pozycja

produkt

zapasy

towar masowy

Towar z formuły wprowadzony do działania dostawy produktu.

Zobacz również

działanie

towar z formuły

towar poddawany inspekcji

Wyszczególniony produkt, który uczestniczy w procesie inspekcji.

Zobacz również

produkt

towar przyjmowany

Wyszczególniony produkt odebrany w procesie operacji.

Zobacz również

produkt

towar w drodze

Towary które zostały wysłane z miejsca wysyłki, ale nie dotarły jeszcze do lokalizacji dostarczenia.

towar z formuły

Wynik produkcji seryjnej kontrolowany przez formułę.

Zobacz również

formuła

produkcja seryjna

transakcja

Społeczna akcja wymiany gospodarczej.

transakcja

Fizyczna akcja wymiany gospodarczej.

transakcja

Akcja manipulacji danych przetwarzana przez bazę danych.

Zobacz również

akcja

trasa objazdowa

Trasa dostarczania transportu, która zawiera dwa lub więcej punktów zatrzymania, gdzie przewoźnik dostarcza ładunki od jednego dostawcy do wielu kupujących lub od wielu dostawców do jednego kupującego.

trzyelementowe zasady uzgadniania

Zasady uzgadniania, które wymagają dopasowania jednej lub więcej cen z faktury od dostawcy z jedną lub więcej cen zamówienia zakupu i wymagają dopasowania jednej lub więcej ilości z faktury od dostawcy z jedną lub więcej ilości z dokumentu przyjęcia produktów.

Zobacz również

cena

faktura od dostawcy

ilość

odbiór produktu

zamówienie zakupu

zasady uzgadniania

typ

Forma lub struktura, która odróżnia konkretną klasę obiektów.

typ kursu wymiany

Klasyfikacja, która grupuje kursy wymiany.

Zobacz również

klasyfikacja

kurs wymiany

typ przepływu pracy

Zestaw metadanych i programów obsługi w drzewie obiektów aplikacji (AOT), który definiuje szablon projektu przepływu pracy.

Zobacz również

Drzewo obiektów aplikacji

program obsługi zdarzeń

przepływ pracy

Powrót do początku

U

UBL

Język do definiowania dokumentów biznesowych XML przyjęty przez Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

Zobacz również

dokument biznesowy

uczestnik

Strona, która uczestniczy w procesie lub przyjmuje rolę w relacji.

Zobacz również

przetwarzanie

rola

strona

uczestnik przepływu pracy

Osoba, która przyjmuje rolę użytkownika w proces przepływu pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

ujednolicony podatek obrotowy (HST)

Podatek VAT nakładany w niektórych prowincjach Kanady łączący podatek od towarów i usług oraz tymczasowy podatek.

Zobacz również

podatek od towarów i usług

VAT

układ jednostek miar

Zestaw jednostek miary lub wymiany.

Zobacz również

miara

umowa

Uzgodnienie między dwiema lub więcej stron oparte na podstawie wzajemnego zrozumienia ich odpowiednich praw i obowiązków. Aby umowa była prawnie wiążąca, muszą być spełnione pewne wymagania.

Zobacz również

prawo

strona

umowa sprzedaży

umowa zakupu

zobowiązanie

umowa

Zobowiązanie między dwiema lub więcej stron oparte na podstawie wzajemnego zrozumienia ich odpowiednich praw i obowiązków.

Zobacz również

prawo

umowa

zobowiązanie

umowa

Prawnie wiążąca umowa między dwiema lub więcej stronami.

Zobacz również

umowa

zobowiązanie

umowa sprzedaży

Dokument źródłowy, który dokumentuje umowę między dwiema lub więcej stronami opartą na ustaleniu, że strona sprzedająca zobowiązuje się do sprzedaży określonej ilości lub wartości produktu przez pewien czas w zamian za korzystne ceny i rabaty.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

rabat

strona

umowa

umowa zakupu

Dokument źródłowy, który dokumentuje umowę między dwiema lub więcej stronami opartą na ustaleniu, że strona kupująca zobowiązuje się do zakupu określonej ilości lub wartości produktu przez pewien czas w zamian za korzystne ceny i rabaty.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

rabat

strona

umowa

unieważnić

Zakazać używanie dokumentu jako umowy.

Zobacz również

umowa

uprawnienie

Jedno lub więcej uprawnień obiektu zabezpieczanego, które zabezpieczają dostęp do jednostek logicznych danych i funkcji aplikacji.

Zobacz również

uprawnienie obiektu

uprawnienie

Jedno lub więcej uprawnień, które użytkownik musi mieć, aby wykonać zadanie.

Zobacz również

uprawnienie

zadanie

uprawnienie obiektu

Dozwolona operacja tworzenia, odczytu, aktualizacji, usunięcia lub wykonania na obiekcie zabezpieczanym.

urządzenie przenośne

Sprzęt przenośny, taki jak przenośny odtwarzacz muzyki lub wideo, urządzenie PDA (osobisty asystent cyfrowy), telefon komórkowy lub urządzenie magazynu, które działa samodzielnie, ale można także podłączyć je do komputera. Wiele z tych urządzeń może synchronizować informacje z systemem Windows. Magazyn urządzeń przenośnych używa technologii kodu kreskowego do przetwarzania operacji magazynowych.

usługa

Zmiana w stanie zużywającej strony lub zmiana w stanie towaru należącego do zużywającej strony, która jest produkowana przez działanie wykonywane przez stronę przekazującą.

Zobacz również

działanie

pozycja

prawo

produkt

stan

strona

usługa

Usługa wyszczególniona, która uczestniczy w procesie operacji.

Zobacz również

usługa

usługa weryfikacji adresu

Usługa świadczona przez agenta rozliczeniowego kart kredytowych, która sprawdza, czy adres bilingowy dostarczony przez posiadacza karty pasuje do informacji zapisanych w systemie wystawcy.

Zobacz również

usługa

usługi systemowe

Grupa usług zintegrowanych, która umożliwia dostęp do informacji z instalacji systemu Microsoft Dynamics AX i interakcji z nią.

usługi zarządzania dokumentami

Usługi integracji aplikacji, które zapewniają operacje tworzenia, odczytu, aktualizowania, usuwania i znajdowania dokumentów XML zamapowanych przy użyciu elementu kwerendy drzewa obiektów aplikacji (AOT).

Zobacz również

Drzewo obiektów aplikacji

ustalony koszt

Zobowiązanie złożone przez podmiot prawny, aby ponieść koszt, gdy przyszłe zobowiązanie stanie się należne.

Zobacz również

koszt

podmiot prawny

zobowiązanie

utworzyć wystąpienie

Utworzyć wystąpienie obiektu w programowaniu obiektowym.

uwierzytelnianie kanałowe

Proces uwierzytelniania, gdzie mogą być uwierzytelnieni użytkownicy w różnych systemach zarządzania tożsamością.

uzgadniać

Porównać i skorygować dwa lub więcej kont lub zestawień tak, aby dane liczbowe były zgodne.

Zobacz również

konto

uzgadnianie faktur

Praktyka dopasowania cen i ilości na fakturze od dostawcy z zamówieniami zakupu i dokumentami przyjęcia produktów.

Zobacz również

cena

faktura od dostawcy

ilość

odbiór produktu

produkt

zamówienie zakupu

uzgadnianie konta

Metoda uzgadniania kont.

Zobacz również

konto

uzgadniać

uzgadnianie konta bankowego

Praktyka uzgodnienia konta księgowego reprezentująca rachunek bankowy przez dopasowanie zapisów na koncie księgowym do zapisów wyciągu bankowego.

Zobacz również

konto księgowe

uzgadniać

wyciąg bankowy

uzgodnienie

Praktyka korygowani dwóch lub więcej kont lub zestawień tak, aby dane liczbowe były zgodne.

Zobacz również

konto

uzgodnienie księgi

Praktyka uzgadniania kont księgi głównej.

Zobacz również

konto

księga główna

uzgadniać

uzupełnianie zapasów

Proces zarządzania zapasami, w którym lokalizacja magazynu jest automatycznie lub ręcznie uzupełniana na podstawie wstępnie zdefiniowanych kryteriów do obsługi poprawnego poziomu zapasów w danej lokalizacji.

Powrót do początku

V

VAT

Podatek od produktów na każdym etapie ich produkcji na podstawie wartości dodanej podczas tego etapu.

Zobacz również

podatek

produkt

VAT, podatek od towarów i usług

Podatek od produktów na każdym etapie ich produkcji na podstawie wartości dodanej podczas tego etapu.

Zobacz również

podatek

produkt

Powrót do początku

W

waluta

Środek wymiany w obiegu, który nie jest ograniczony do pieniędzy.

Zobacz również

pieniądze

waluta raportowania

Pieniężna jednostka miary używana do rejestrowania przekonwertowanej wartości pieniężnej transakcji gospodarczych w księgach do celów raportowania finansowego i zarządzania.

Zobacz również

jednostka miary

konto księgowe

rekord

waluta rozliczeniowa

Zwyczajowa pieniężna jednostka miary, która jest używana do rejestrowania wartości pieniężnej zasobów ekonomicznych na kontach księgowych.

Zobacz również

jednostka miary

konto księgowe

rekord

transakcja

waluta

wariant produktu

konfiguracja produktu głównego.

Zobacz również

produkt główny

warstwa aplikacji

Zestaw modeli aplikacji, które mają pierwszeństwo nad modelami aplikacji, które są w dolnych warstwach aplikacji. Najniższa warstwa nosi nazwę SYS.

Zobacz również

model

model aplikacji

warstwa księgowania

Klasyfikacja księgi — Bieżąca, Podatek lub Operacje — która jest przypisana do wpisów w arkuszu księgowania.

Zobacz również

klasyfikacja

wpis w arkuszu księgowania

warstwa poprawki

Warstwa aplikacji, która jest parowana powyżej warstwy aplikacji i używana wyłącznie do poprawek i dodatków Service Pack. Nazwa każdej warstwy poprawki kończy się literą P i jedna para nosi nazwy SYS i SYP.

wartość bazowa

Obiekt matematyczny, który stanowi podstawę do wyprowadzenia, systemu lub formuły.

Zobacz również

formuła matematyczna

równanie matematyczne

wyrażenie matematyczne

wzór matematyczny

wartość firmy

Różnica między postrzeganą wartością i wartością księgową składnika aktywów.

Zobacz również

aktywa

wartość księgowa

wartość księgowa

Wartość netto składnika aktywów raportowana w zestawieniu sytuacji finansowej.

Zobacz również

aktywa

wartość księgowa netto

Wartość środka trwałego obliczana jako różnica między pierwotnym kosztem środka trwałego i jego zakumulowanymi amortyzacjami.

Zobacz również

amortyzacja

koszt

środek trwały

wartość nominalna

Określona wartość wyświetlana w jednostkach pieniężnych, takich jak faktury, monety lub karty upominkowe. W przypadku kart upominkowych wartość nominalna jest saldem początkowym, które zostało opłacone przy wydaniu karty upominkowej.

wartość wymiaru finansowego

Element danych w domenie wymiaru finansowego.

Zobacz również

wymiar finansowy

warunki frachtu

Uzgodniona wcześniej metoda obsługi kosztów wysyłki. Warunki frachtu identyfikują stronę odpowiedzialną za płatności opłat frachtowych.

wcześniejsze powiadomienie o wysyłce

Dokument biznesowy, który dokumentuje powiadomienie o wysyłce produktu.

Zobacz również

dokument biznesowy

produkt

weksel

Dokument źródłowy, który dokumentuje bezwarunkowe żądanie, aby strona trzecia zapłaciła innej stronie, gdy tego zażąda.

Zobacz również

dokument źródłowy

strona

wersja

Stan podmiotu uczestniczącego w procesie wydania.

Zobacz również

stan

wersja językowa systemu

Domyślny język używany przez system lokalizacji tekstu aplikacji.

węzeł hierarchii podatku

Węzeł w hierarchii reprezentuje informacje o podatku, takie jak składnik podatku lub typ rekordu podatku akcyzowego.

wiekować

Okres istnienia lub okres po wystąpieniu zdarzenia.

Zobacz również

zdarzenie

wiekowanie

Proces klasyfikacji okresów według wieku.

Zobacz również

wiekować

wielkość

Składnik numeryczny miary.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wymiar

wymiar miary

wymiar wykonania

wiersz księgowania

Wiersz podrzędny dokumentu źródłowego dokumentujący finansowe konsekwencje transakcji gospodarczej, który dokumentuje dystrybucję podwielokrotnej części finansowych konsekwencji na koncie księgowym.

Zobacz również

dokument źródłowy

konto księgowe

księgowanie

transakcja

witryna

Kolekcja plików i metadanych, które składają się na całą witrynę sieci web publikowaną na serwerze HTTP w sieci World Wide Web.

wpis arkusza

Rejestr konsekwencji finansowych zdarzenia księgowego.

Zobacz również

rekord

zdarzenie biznesowe

wpis w arkuszu księgowania

Rekord oryginalnego zapisu w systemie rachunkowości, który rejestruje datę, jedno lub więcej kont i wartość pieniężną po stronie debetowej lub stronie kredytowej każdego konta.

Zobacz również

konto

księgowanie

rekord

wpis arkusza

wpisz w arkuszu operacyjnym

Rekord operacyjnych i prawnych konsekwencji zdarzenia przepływu zasobów.

Zobacz również

rekord

zdarzenie biznesowe

wprowadzanie zamówień

Metoda przechwytywania zamówień sprzedaży i zamówień zakupu za pomocą aplikacji.

Zobacz również

zamówienie sprzedaży

zamówienie zakupu

WPW

Dokument biznesowy, który dokumentuje powiadomienie o wysyłce produktu.

Zobacz również

dokument biznesowy

produkt

wskaźnik płynności

Część aktywów bieżących strony, które mogą być używane do rozliczania bieżących zobowiązań.

Zobacz również

aktywa

pasywa

płynność

strona

współczynnik skali

Współczynnik konwersji z jednej precyzji liczbowej do innej.

wstrzymane

Stan procesu operacyjnego, który został zawieszony, lub stan dokumentu i produktu, które uczestniczą w procesie, który jest zawieszony.

Zobacz również

otwarty

produkt

przetwarzanie

stan

zamknięty

wybór trasy

Wybór trasy transportu frachtu przez przewoźnika od początku wskazuje punkty docelowe.

wycena

Proces obliczania przypisywania i alokowania kosztu zasobów ekonomicznych nabytych, wyprodukowanych lub dostarczanych przez organizację.

Zobacz również

koszt

organizacja

zasób ekonomiczny

wycena oparta na cenach towarów masowych

Strategia wyceny służąca do aktualizacji ceny towarów do sprzedaży wytwarzanych z towarów masowych podlegających częstym zmianom ceny.

Zobacz również

asortyment

cena

towar do sprzedaży

wycena wsteczna

Metoda rachunkowości, która przenosi koszty produktu i produkcji na konta kosztu własnego sprzedaży podczas okresu obrachunkowego i przenosi te koszty wstecz na konta surowców i gotowych towarów dla produktów niesprzedanych w chwili zamknięcia okresu obrachunkowego.

Zobacz również

koszt własny sprzedaży

produkt

wycena

wyceniony

Obliczyć, przypisać i alokować koszty zasobów ekonomicznych nabytych, wyprodukowanych lub dostarczanych przez organizację.

Zobacz również

koszt

organizacja

zasób ekonomiczny

wyciąg bankowy

Zestawienie, w którym są wyszczególnione działania gospodarcze zarejestrowane na jednym lub więcej rachunkach w określonym okresie.

wydatek

Koszt, który wygasa po odebraniu korzyści, za które poniesiono koszt podczas okresu księgowego.

Zobacz również

koszt

wydatek

Wydatek w domenie zaopatrzenia.

Zobacz również

rozchód

wymaganie źródłowe

Ilość produktu udokumentowana w wierszu dokumentu źródłowego, która tworzy wymaganie oznaczania transakcji.

Zobacz również

dokument źródłowy

ilość

oznaczanie transakcji

produkt

wymiana podczas pracy

Zastąpienie pliku zestawu poprawionym plikiem zestawu w działającym systemie. Trwające sesje nadal uzyskują dostęp do oryginalnego zestawu z aktywnej pamięci.

Zobacz również

wymienić podczas pracy

wymiar

Klasyfikator, który charakteryzuje wielkość lub zakres wymiernej właściwości obiektu lub działania.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar miary

wymiar wykonania

wymiar finansowy

Klasyfikator danych finansowych utworzony na podstawie stron, lokalizacji, produktów i działań w organizacji i używany do raportowania zarządzania.

Zobacz również

działanie

lokalizacja

organizacja

produkt

strona

wymiar kontroli budżetu

Kombinacja wartości aktywnych wymiarów finansowych używana do alokowania środków budżetu do zapłacenia za planowane działania.

Zobacz również

budżet

działanie

kontrola budżetu

wartość wymiaru finansowego

wymiar finansowy

wymiar księgowy

Klasyfikator utworzony z kombinacji wartości wymiarów finansowych wymieniony w planie kont i używany do klasyfikowania konsekwencji finansowych działania gospodarczego.

Zobacz również

plan kont

wartość wymiaru finansowego

wymiar miary

Wymiar użyty do scharakteryzowania wielkości miary.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar wykonania

wymiar produktu

Atrybuty rozmiaru, koloru lub konfiguracji produktu, które są używane do konfiguracji opartej na wymiarach.

Zobacz również

atrybut produktu

Konfiguracja oparta na wymiarach

wymiar prognozy

Wymiar, który jest stosowany do wyznaczania poziomu szczegółowości, dla którego zdefiniowano prognozy.

wymiar przechowywania

Atrybuty oddziału, składu i magazynu, które są używane do lokalizowania towaru w magazynie.

Zobacz również

lokalizacja

magazyn

pozycja

wymiar wykonania

Wymiar służący do odróżnienia i klasyfikacji najważniejszych działań wydajności względem celów.

Zobacz również

ilość

jednostka miary

miara

miara bezwymiarowa

miara jednowymiarowa

miara wielowymiarowa

wielkość

wymiar

wymiar miary

wymiary śledzenia

Atrybuty numeru partii i numeru seryjnego, które są używane do śledzenia zapasu.

Zobacz również

partia

pozycja

wymienić podczas pracy

Zastąpić plik zestawu poprawionym plikiem zestawu w działającym systemie. Trwające sesje nadal uzyskują dostęp do oryginalnego zestawu z aktywnej pamięci.

Zobacz również

wymiana podczas pracy

wynagrodzenie

Bezpośrednie lub pośrednie korzyści pieniężne i niepieniężne w zamian za świadczone usługi lub stanowiące odszkodowanie za poniesioną szkodę lub naruszenie umowy.

Zobacz również

stałe wynagrodzenie

wynagrodzenie bezpośrednie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

wynagrodzenie pośrednie

wynagrodzenie

Bezpośrednie lub pośrednie korzyści pieniężne i niepieniężne oferowane pracownikowi przez organizację.

Zobacz również

organizacja

pracownik

stałe wynagrodzenie

wynagrodzenie

wynagrodzenie bezpośrednie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

wynagrodzenie pośrednie

wynagrodzenie bezpośrednie

Stałe i zmienne wynagrodzenie dawane pracownikowi w zamian za świadczone usługi.

Zobacz również

pracownik

stałe wynagrodzenie

wynagrodzenie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

wynagrodzenie pośrednie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

Wynagrodzenie uzależnione od uznania, wydajności lub wyników, które jest przyznawane pracownikowi przez organizację.

Zobacz również

organizacja

pracownik

stałe wynagrodzenie

wynagrodzenie

wynagrodzenie bezpośrednie

wynagrodzenie pośrednie

wynagrodzenie pośrednie

Stałe wynagrodzenie przyznawane pracownikowi w celu promowania retencji pracowników.

Zobacz również

pracownik

stałe wynagrodzenie

wynagrodzenie

wynagrodzenie bezpośrednie

wynagrodzenie o zmiennej wysokości

wyrażenie matematyczne

Wzór matematyczny, który składa się z liczb, zmiennych i operacji matematycznych.

Zobacz również

wartość bazowa

wzór matematyczny

wystawca

Osoba, która tworzy dokument źródłowy, aby zainicjować żądanie zasobów ekonomicznych.

Zobacz również

dokument źródłowy

zasób ekonomiczny

wystąpienie działania

Wystąpienie działania.

Zobacz również

działanie

wystąpienie przepływu pracy

Przepływ pracy uaktywniony i wykonywany przez serwer obsługujący przepływ pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

serwer obsługujący przepływ pracy

Wysyłka

Ilość frachtu utworzonego z dokumentu źródłowego, takiego jak zamówienie sprzedaży, zamówienie zakupu lub zamówienie przeniesienia, która jest przekazywana z punktem początkowym do punktu docelowego. Można skonsolidować w jeden ładunek wysyłki przychodzące lub wychodzące, które są kierowane do tego samego punktu docelowego.

wyszukanie stawek

Proces lokalizowania i wyświetlania wszystkich stawek kosztów wysyłki, które są dostępne dla danego ładunku.

wzór matematyczny

Kombinacja symboli, które tworzą zdanie logiczne, które jest prawdziwe lub fałszywe w danej interpretacji.

Zobacz również

wartość bazowa

Powrót do początku

X

X++

Obiektowy język programowania służący do opracowania oprogramowania dla aplikacji Microsoft Dynamics AX.

Powrót do początku

Z

zablokowany okres obrachunkowy

Stan okresu obrachunkowego, który można otworzyć ponownie i który uniemożliwia jego wykorzystanie jako klasyfikatora okresu dla zapisów na koncie.

Zobacz również

konto

okres obrachunkowy

otwarty okres obrachunkowy

stan

wstrzymane

zamknięty okres obrachunkowy

zadanie

Wystąpienie działania wykonane między określonymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia oraz w określonych miejscach.

Zobacz również

działanie

lokalizacja

zadanie

Zgrupowane zakresy odpowiedzialności, obowiązki i funkcje stanowiska, które tworzą działanie.

Zobacz również

cło

działanie

funkcja stanowiska

obowiązek

zadanie

Niepodzielne działanie przypisane do jednej lub więcej osób lub elementów wyposażenia, która jest odpowiedzialna za spełnienie wymagań działania.

Zobacz również

działanie

krok

praktyka

procedura

przetwarzanie

zadanie w systemie Kanban

Działanie procesu lub transferu w przepływie produkcji, które zostanie wywołane przez kanban.

Zobacz również

Kanban

przepływ produkcji

zadanie

zadanie wsadowe

Zestaw procesów komputerowych, które mogą być uruchamiane bez interakcji z użytkownikiem.

zadanie wykonywane automatycznie

Zadanie przepływu pracy, które jest przeprowadzane przez automatyczne działanie.

Zobacz również

przepływ pracy

zadłużenie krótkoterminowe

Bieżące zobowiązanie, które jest płatne w ciągu jednego roku.

Zobacz również

zobowiązanie

zakończono

Stan osiągnięcia normalnego lub przewidywanego zakończenia programu lub procesu.

Zobacz również

stan

zakres kontroli organizacyjnej

Ilość bezpośredniej lub pośredniej kontroli, którą jednostka operacyjna ma nad efektem procesu.

Zobacz również

jednostka operacyjna

kwota

przetwarzanie

zakres przepływu pracy

Zakres działania kontrolowany przez proces przepływu pracy.

Zobacz również

przepływ pracy

zależny

Rola przyjmowana przez jedną osobę, miejsce lub rzecz, która uczestniczy w relacji.

Zobacz również

rola

zależny przepływ pracy

Wystąpienie przepływu pracy generowane przez nadrzędne wystąpienie przepływu pracy.

Zobacz również

wystąpienie przepływu pracy

zależny

załącznik arkusza zaliczki

Kwota wypłacana za towary lub usługi, które nie zostały odebrane.

Zobacz również

kwota

pozycja

przedpłata dostawcy

usługa

zamknięcie roku

Proces księgowania, który występuje na końcu roku obrachunkowego i służy do przeniesienia sald kont kapitału własnego tymczasowych właścicieli na konto kapitału własnego stałych właścicieli, przeniesienia końcowych sald konta z jednego okresu obrachunkowego do początkowych sald konta w kolejnym okresie obrachunkowym oraz generowania sprawozdań finansowych.

Zobacz również

przenieść na następny okres

rok obrachunkowy

saldo

saldo konta

sprawozdanie finansowe

zamknięty

Stan w okresie, w którym działanie nie może występować, stan procesu operacyjnego lub stan dokumentu źródłowego.

Zobacz również

dokument źródłowy

działanie

otwarty

przetwarzanie

stan

wstrzymane

zamknięty okres obrachunkowy

Stan okresu obrachunkowego, którego nie można otworzyć ponownie i który uniemożliwia jego wykorzystanie jako klasyfikatora okresu dla zapisów na koncie.

Zobacz również

okres obrachunkowy

otwarty okres obrachunkowy

stan

zablokowany okres obrachunkowy

zamknięty

zamówienie skonsolidowane

Dokument źródłowy, który dokumentuje więcej niż jedno zamówienie, do którego się odwołuje.

Zobacz również

dokument źródłowy

zamówienie sprzedaży

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę sprzedaży produktów lub zaakceptowanie oferty kupna produktów w zamian za płatność.

Zobacz również

dokument źródłowy

płatność

produkt

zamówienie zakupu

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę kupna produktów lub zaakceptowanie oferty sprzedaży produktów w zamian za płatność.

Zobacz również

dokument źródłowy

płatność

produkt

zamykanie

Procedura księgowania, która przenosi salda kont kapitałowych właścicieli tymczasowych na konto kapitałowe właściciela stałego, które opuszcza konta tymczasowe z saldami zerowymi.

Zobacz również

księgowanie

saldo

zapasy

Towary, których posiadająca je organizacja używa w swoich działaniach dostawy produktu. Wartość towaru jest obliczana przy użyciu metody wyceny zapasów i jest rejestrowana na kontach zapasów.

Zobacz również

pozycja

towar magazynowy

zapasy

zapasy

Gromadzenie towarów, które są własnością i kontrolowane przez organizacje.

Zobacz również

organizacja

pozycja

zapis na koncie

Zapis zwiększenia lub zmniejszenia wartości ekonomicznej sklasyfikowanej według konta księgowego.

Zobacz również

konto księgowe

rekord

zapis na koncie w arkuszu księgi

Zapis na koncie dokonany na koncie w arkuszu księgi.

Zobacz również

arkusz

zapis na koncie

zapis w arkuszu księgi

Wpis w arkuszu dokonany w arkuszu księgi.

Zobacz również

arkusz

wpis arkusza

zapisać w arkuszu

Zarejestrować konsekwencje finansowe zdarzenia księgowego w arkuszu księgi.

Zobacz również

arkusz

rekord

zdarzenie biznesowe

zaplanowany popyt międzyfirmowy

Przewidywane zapotrzebowanie na produkt podmiotu prawnego, który przyjmuje rolę dostawcy. Planowane zapotrzebowanie jest generowane z planowanego zapotrzebowania na produkt zgłoszonego przez następny podmiot prawny.

Zobacz również

dostawca

podmiot prawny

produkt

rola

zapotrzebowanie zakupu

Dokument źródłowy, który dokumentuje żądania produktów, aby mogły one zostać wysłane do przeglądu i użyte do autoryzowania zakupu przez organizację zakupów.

Zobacz również

dokument źródłowy

organizacja

produkt

zamówienie zakupu

zapytanie ofertowe

Dokument źródłowy, który dokumentuję zaproszenie do złożenia oferty na zaopatrzenie w ilość produktu za określoną cenę i do określonego dnia.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

zarządzanie mocą

Metoda klasyfikacji i zarządzania aktywnymi składnikami i towarami, które zawierają określone stężenie substancji aktywnej.

zarządzanie na rampie

Proces przechowywania umożliwiające kontrolowanie towarów magazynowych w przypadku wielu zleceń, wysyłek, ładunków lub grup czynności, gdy towary przychodzące są przyjmowane lub ładowane są towary wychodzące.

zasada najlepszego rozwiązania

Reguła, która jest opcjonalnie egzekwowana po kompilacji w X++. Reguły stanowią bezpieczny lub spójny projekt kodu.

Zobacz również

reguła

X++

zasady

Jedna lub więcej reguł lub procedur, które sterują wewnętrznymi mechanizmami kontroli.

Zobacz również

procedura

reguła

zasady księgowania

Zasady, które określają ogólne zasady i procedury, według których organizacja przygotowuje zestawienia stanowiące sprawozdanie z jej wydajności.

Zobacz również

księgowanie

organizacja

zasady

Zasady księgowania

Dystrybucja finansowych konsekwencji gospodarczej transakcji na kontach księgowych.

Zobacz również

konto księgowe

księgowanie

transakcja

zasady potwierdzania przyjęcia

Zasady, która określają funkcjonalną lokalizację miejsca fizycznego przyjęcia towarów.

Zobacz również

lokalizacja

pozycja

zasady

zasady rejestracji zapasów

Zasady, które kontrolują, kiedy zapasy przechowywane w supermarkecie są rejestrowane jako zapasy.

Zobacz również

supermarket

zapasy

zasady

zasady uzgadniania

Zasady, które kontrolują wymagania uzgadniania zamówienia zakupu, dokumentu przyjęcia produktów i faktury od dostawcy w procesie rozrachunków z dostawcami. Zasady mogą nakazywać brak wymagań dopasowania lub dowolną kombinację wymagań dopasowania ceny jednostkowej, dopasowania ceny rozszerzonej, dopasowania ilości, dopasowania wierszy lub dopasowania sumy.

Zobacz również

cena

cena rozszerzona

faktura od dostawcy

ilość

odbiór produktu

przetwarzanie

rozrachunki z dostawcami

suma

zamówienie zakupu

zasady

zasób

Zapasy pieniędzy, produktu lub usług ludzkich używane przy wykonywaniu działania.

Zobacz również

działanie

pieniądze

produkt

usługa

zapasy

zasób ekonomiczny

Zasób, który jest zużywany, produkowany i użytkowany w celu dodania wartości do działań dostawy produktu przez organizację.

Zobacz również

działanie

organizacja

zasób

zasób operacyjny

Zasób ekonomiczny tworzony przez produkty, które przychodzą do działań operacyjnych lub z nich wychodzą.

Zobacz również

działanie

produkt

zasób ekonomiczny

zatwierdzić

Ręcznie lub automatycznie autoryzować wystąpienie przyszłych zdarzeń w systemie.

Zobacz również

autoryzować

zdarzenie

zatwierdzony dostawca

Dostawca, który jest autoryzowany do dostaw produktów do jednego lub więcej podmiotów prawnych.

Zobacz również

dostawca

niezamówiony dostawca

niezatwierdzony dostawca

podmiot prawny

potencjalny dostawca

produkt

Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa

System elektronicznego przelewu środków pieniężnych dostępny w Stanach Zjednoczonych, który ułatwia transfer funduszy między rachunkami bankowymi strony otrzymującej i inicjującej.

Zobacz również

system elektronicznego przelewu środków pieniężnych

zbiór

Zestaw obiektów.

Zobacz również

agregacja

kompozycja

relacja

skojarzenie

zdarzenie

Wystąpienia akcji w systemie.

Zobacz również

akcja

program obsługi zdarzeń

zdarzenie biznesowe

Abstrakcja zdarzenia gospodarczego i zdarzenia księgowego.

Zobacz również

zdarzenie

zdarzenie gospodarcze

zdarzenie księgowe

zdarzenie gospodarcze

Wystąpienia akcji wymiany gospodarczej w systemie gospodarczym.

Zobacz również

akcja

zdarzenie biznesowe

zdarzenie księgowe

zdarzenie końcowe

Zdarzenie asynchroniczne, którego program obsługi działa tylko po zakończeniu akcji, która wywołała zdarzenie.

Zobacz również

akcja

zdarzenie

zdarzenie księgowe

Wystąpienie akcji księgowania w systemie rachunkowości.

Zobacz również

księgowanie

zdarzenie

zdarzenie programistyczne

Wystąpienie akcji programowania w systemie oprogramowania.

Zobacz również

akcja

zdarzenie przepływu zapasów

Wystąpienie akcji, która rejestruje wejście i wyjście zapasów w sklepach, buforach, kolejkach i kontach.

Zobacz również

akcja

konto

zapasy

zdarzenie w domenie

Wystąpienie działania w domenie zarządzania zasobami organizacji.

Zobacz również

działanie

zdarzenie wstępne

Zdarzenie synchroniczne, którego program obsługi jest wykonywany w całości przed rozpoczęciem akcji, która wywołała zdarzenie.

Zobacz również

zdarzenie

zdefiniowany przez użytkownika typ wymiaru finansowego

Wymiar finansowy mapowany do listy wartości zdefiniowanej przez użytkownika.

Zobacz również

wymiar finansowy

zdefiniowany w systemie typ wymiaru finansowego

Wymiar finansowy mapowany do tabeli lub widoku w bazie danych, który reprezentuje typ jednostki i którego wartości znajdują się w domenie jednego atrybutu tego typu jednostki.

Zobacz również

wymiar finansowy

zdolności produkcyjne

Rzeczywista lub potencjalna zdolność zasobu do wykonywania działania lub do wytworzenia ilości produktu w określonym czasie.

Zobacz również

działanie

zasób

zespół

Organizacja, której członkowie mają wspólne obowiązki, zainteresowania lub cel.

Zobacz również

organizacja

zgłoszenie

Dokument, który rejestruje profil kandydata.

Zobacz również

kandydat

koszyk zgłoszeń

zgłoszenie zapotrzebowania

Zdarzenie gospodarcze, które generuje wymagania dotyczące produktów.

Zobacz również

produkt

zdarzenie biznesowe

zintegrowane środowisko projektowe

Zestaw zintegrowanych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Narzędzia są zazwyczaj uruchamiane z jednego interfejsu użytkownika i składają się między innymi z kompilatora, edytora i debugera.

ZIR

System elektronicznego przelewu środków pieniężnych dostępny w Stanach Zjednoczonych, który ułatwia transfer funduszy między rachunkami bankowymi strony otrzymującej i inicjującej.

Zobacz również

system elektronicznego przelewu środków pieniężnych

zlecenie produkcyjne

Dokument źródłowy, który dokumentuje wymagania wyprodukowania towarów w celu zaspokojenia popytu.

Zobacz również

dokument źródłowy

pozycja

zleceniobiorca

Rola przyjmowana przez osobę, która uczestniczy w relacji zleceniobiorca-pracodawca z podmiotem prawnym.

Zobacz również

podmiot prawny

rola

zleceniodawca

Osoba, która żąda zasobów ekonomicznych.

Zobacz również

zasób ekonomiczny

zmiana budżetu projektu

Zmiana w budżecie projektu, która wpływa na bieżące i pozostałe dostępne środki budżetu.

Zobacz również

budżet

projekt

zmiana danych

Zdarzenie X ++, które jest wywoływane, gdy zmieni się wartość danych w tabeli.

Zobacz również

X++

zdarzenie

Znacznik RFID

Technika identyfikacji produktów przy użyciu fal o częstotliwościach radiowych. Produkty obsługujące identyfikację radiową są wyposażone w etykiety RFID, które nadają informacje, takie jak numer seryjny, do czytnika radiowego, a ten z kolei zamienia te informacje w dane cyfrowe, które mogą zostać przesłane do komputera.

zniżka

Rabat odliczany od oferowanej ceny.

Zobacz również

cena

rabat

ZO

Dokument źródłowy, który dokumentuję zaproszenie do złożenia oferty na zaopatrzenie w ilość produktu za określoną cenę i do określonego dnia.

Zobacz również

cena

dokument źródłowy

ilość

produkt

zobowiązania podatkowe

Prawne roszczenie organu rządowego do aktywów osoby prawnej.

Zobacz również

aktywa

podatek

podmiot prawny

zobowiązanie

Obietnica lub obowiązek wykonania działania w przyszłości.

Zobacz również

akcja

zobowiązanie

Prawnie wiążące zobowiązanie.

Zobacz również

zobowiązanie

zrealizowana dodatnia różnica kursowa

Wzrost wartości składnika aktywów obliczony jako różnica w wartości składnika aktywów, gdy występują dwa zdarzenia gospodarcze i gdy różnica jest rozpoznawana w momencie wystąpienia drugiego zdarzenia jako wzrost bogactwa.

Zobacz również

aktywa

zdarzenie gospodarcze

zrealizowana ujemna różnica kursowa

Spadek wartości składnika aktywów obliczony jako różnica w wartości składnika aktywów, gdy występują dwa zdarzenia gospodarcze i gdy różnica jest rozpoznawana w momencie wystąpienia drugiego zdarzenia jako zmniejszenie bogactwa.

Zobacz również

aktywa

zdarzenie gospodarcze

zrezygnować z opłat

Wycofać odsetki lub opłaty pierwotnie należne przez stronę.

Zobacz również

odsetki

strona

zużycie w ramach zadania w systemie Kanban

Wycofanie składników produktu z magazynu w celu ukończenia zadań produkcji kanban.

Zobacz również

zadanie w systemie Kanban

zapasy

zwrot

Zwrot zapłaconej kwoty.

Zobacz również

kwota

zwrot z kapitału

Stosunek rentowności obliczany, dzieląc dochód netto przez kapitał własny właściciela.

Zobacz również

kapitał własny

zysk

zysk

Różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży i wydatkami poniesionymi na działania dostawy produktu.

Zobacz również

działanie

produkt

przychód

wydatek

ZZ

Dokument źródłowy, który dokumentuje ofertę kupna produktów lub zaakceptowanie oferty sprzedaży produktów w zamian za płatność.

Powrót do początku

Ż

żądana data wysyłki

Data określająca dzień, w którym strona sprzedająca powinna wysłać towary, aby nie przekroczyć daty przyjęcia, jakiej żąda odbiorca lub dostawca.

Zobacz również

dostawca

pozycja

Powrót do początku