Udostępnij za pośrednictwem


Błąd "Nie można odnaleźć adresata z identyfikatorem GUID skrzynki pocztowej" podczas tworzenia punktu końcowego migracji

Symptomy

Załóżmy, że migrujesz foldery publiczne z serwera lokalnego z systemem Microsoft Exchange Server 2019 r., Exchange Server 2016 r., Exchange Server 2013 r. lub Exchange Server 2010 r. do Exchange Online. Spróbuj uruchomić następujące polecenie cmdlet, aby utworzyć punkt końcowy migracji:

New-MigrationEndpoint -Name <PublicFolderEndpoint> -PublicFolder -RemoteServer <mail.contoso.com> -Credentials $c

Zostanie jednak wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

polecenie cmdlet New-MigrationEndpoint na pozycji potoku poleceń 1
Podaj wartości dla następujących parametrów:
Nazwa: PublicFolderEndpoint
Nie można odnaleźć adresata z identyfikatorem GUID<> skrzynki pocztowej.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli polecenie cmdlet zostanie uruchomione natychmiast po utworzeniu New-MigrationEndpoint docelowych skrzynek pocztowych folderów publicznych w Exchange Online.

Obejście problemu

Jest to przejściowy problem, który powinien zostać przerwany po pomyślnym zakończeniu replikacji usługi Active Directory. Poczekaj godzinę, a następnie spróbuj ponownie utworzyć punkt końcowy migracji.