Skonfiguruj lata raportowania

W tym artykule opisano sposób tworzenia i zarządzania latami raportowania w Microsoft Sustainability Manager. Po utworzeniu roku raportowania zmienisz nazwę roku raportowania, zdefiniujesz datę rozpoczęcia i zastosujesz szablon w celu określenia liczby okresów do utworzenia. Po utworzeniu rok raportowania będzie dostępny do wyboru na stronach analiz.

Okresy raportowania mają domyślny stan Otwarty. Aby zapewnić większą kontrolę inspekcji, możesz zamknąć okres, aby zapobiec zmianie danych.

W okresach raportowania należy pamiętać o następujących zagadnieniach:

 • Lata raportowania zapewniają lepszą kontrolę nad danymi, aby zapewnić lepszą obsługę wewnętrznego i zewnętrznego przechowywania danych.

 • Lata raportowania zapewniają obsługę więcej danych niż raporty miesięczne.

 • Definiowanie roku raportowania jest opcjonalne.

 • Jeśli nie zostanie zdefiniowany rok raportowania, system automatycznie przyjmie 12-miesięczny rok raportowania, korzystając z dnia rozpoczęcia i Miesiąca rozpoczęcia, które skonfigurowano w Ustawieniach głównych.

 • Nie można otworzyć lub zamknąć okresu raportowania, jeśli nie zdefiniowano roku raportowania.

Utwórz rok raportowania

 1. W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.

 2. Wybierz Utwórz rok raportowania.

 3. W polu Nazwa wpisz nazwę roku raportowania. Ta nazwa jest wyświetlana na stronach analizy w Microsoft Sustainability Manager.

 4. W polu Data rozpoczęcia wprowadź pierwszy dzień roku raportowania.

 5. W polu Szablon roku wybierz opcję Roczny, Półroczny, Kwartalny, Miesięczny lub Okres 4 tygodni (13 w roku). Szablon Rok służy do tworzenia okresów od daty rozpoczęcia. Na przykład wybranie opcji Miesiąc spowoduje utworzenie 12 okresów miesięcznych od daty rozpoczęcia. Wybranie opcji Kwartał spowoduje utworzenie czterech równych okresów, od daty rozpoczęcia.

 6. Wybierz pozycję Zapisz. Rok raportowania zostanie wygenerowany z pierwszym okresem rozpoczynającym się od Daty rozpoczęcia, a ostatnim okresem zakończonym jeden rok od Daty rozpoczęcia.

Edytowanie nazwy roku raportowania

 1. W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.

 2. Wybierz rok raportowania, który chcesz edytować.

 3. Z menu Zarządzanie rokiem raportowania wybierz pozycję Edycja. Można teraz zmienić nazwę roku raportowania.

Edytuj okres raportowania

 1. W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.

 2. Wybierz rok raportowania, aby edytować jeden lub więcej okresów.

 3. Wybierz wielokropek (...) dla okresu raportowania, który chcesz edytować.

 4. Zaznacz Edytuj. Teraz można zmienić nazwę, Stan, Datę rozpoczęcia i Datę zakończenia.

 5. Wybierz opcję Zapisz, aby wprowadzić zmiany lub Anuluj, aby zamknąć bez zapisywania zmian.

Uwaga

W systemie nie mogą nakładać się lata lub okresy raportowania. Jeśli spróbujesz utworzyć rok, w którym daty okresu nakładają się na inny rok raportowania, system uniemożliwia utworzenie nowego roku raportowania. Jeśli wybierzesz okres raportowania i spróbujesz zmienić Datę rozpoczęcia lub Datę zakończenia na datę, która nakłada się na inny okres, system uniemożliwi zapisanie tej edycji.

Edytuj stan okresu raportu

 1. W głównym okienku nawigacji wybierz opcję Ustawienia > Profil firmy > Lata raportowania.

 2. Wybierz rok raportowania, aby edytować jeden lub więcej okresów.

 3. Wybierz pozycję rozwijaną Stan i wybierz pozycję Otwórz lub Zamknij. Okres w stanie otwartym umożliwia tworzenia nowych rekordów i edytowanie istniejących rekordów. Po zamknięciu okresu system uniemożliwi jakiekolwiek obliczenia, pozyskanie danych, tworzenie, modyfikacje lub usunięcie rekordów w tym samym okresie. W systemie zostaną wykorzystane następujące daty w celu ustalenia, czy rekord znajduje się w okresie Otwartym czy Zamkniętym.

  Jeśli w zamkniętym okresie brakuje danych, należy z powrotem zmienić stan na Otwarty i dodać brakujące dane.

Moduł Nazwa encji Kategoria Date
Węgiel Emisje Dane dotyczące emisji Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Proces przemysłowy Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Spalanie ruchome Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Spalanie stacjonarne Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Zakupiona energia elektryczna Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Ilościowe generowane w operacjach Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Podróż biznesowa Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Dojazdy pracowników Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Obróbka sprzedanych produktów po wycofaniu z eksploatacji Dane działania Data zakończenia konsumpcji
Węgiel Emisje nieprzechwycone Dane działania Data transakcji
Węgiel Zakupione towary i usługi Dane działania Data transakcji
Węgiel Dobra kapitałowe Dane działania Data transakcji
Węgiel Transport i dystrybucja Dane działania Data transakcji
Woda Ilość wody Brak Data rozpoczęcia transakcji
Woda Wynik testu jakości wody Brak Data testu jakości wody
Odpady Ilość odpadów Brak Data zakończenia przekierowania

Strona główna i strony szczegółowych informacji

Strona główna i strony szczegółowych informacji umożliwiają wybór jednego do wielu lat raportowania. Dane będą wyświetlane w wizualizacji po definicji okresu Miesiąc, Kwartał, Półrocze, Roczny, 4-tygodniowy lub niestandardowy zdefiniowany szablon.