Wymagane atrybuty dla modelu danych Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza)

Ważne

Niektóre lub wszystkie te funkcje są dostępne w wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcjonalność mogą ulec zmianie.

Ten artykuł zawiera ogólne informacje na temat modelu danych wodnych Model danych rozwiązania Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza).

Reguły ogólne

 • Wartość Nazwa musi zawsze być unikatowa.
 • Wartość identyfikatora korelacji pochodzenia musi być unikalna, jeśli została określona. Nie jest to jednak zwykle wymagane.

Notacja

Poniższa tabela zawiera częściową listę atrybutów w każdej encji. Zawiera tylko wymagane atrybuty i atrybuty, które wpływają na wymagania innych atrybutów poprzez logiczne reguły zależności. Poniższa notacja jest używana w kolumnie Wymagane?:

Notacja Znaczenie
Y Wymagania
N Opcjonalnie
<--<atrybut> Wymagane tylko wtedy, gdy określono atrybut <atrybut>
Y | <atrybut>... Wymagane, chyba że określono atrybut <atrybut>
Y <--<atrybut> == <wartość> Wymagane, jeśli <atrybut> zawiera <wartość>

Reguły podmiotu/atrybutu

Jednostka Atrybut Wymagane?
Typ odpadów Kategoria odpadów N
Strumień odpadów Y
opis N
IsHazardous Y
IsRadioactive Y
Nazwa/nazwisko Y
Typ charakterystyki odpadów Nazwa/nazwisko Y
opis N
Sposób testowania odpadów Data pobrania N
opis N
Nazwa laboratorium N
Nazwa/nazwisko Y
Identyfikator próbki N
Sposób testowania Y
Charakterystyka jakości odpadów opis N
Nazwa/nazwisko Y
Dowód zakresu odwołania N
Zakres odniesienia dolna granica N
Jednostka zakresu odniesienia N
Zakres odniesienia górna granica N
Type N
Wynik testu jakości odpadów opis N
Dowody N
Placówka Y
Typ procesu przemysłowego N
Wartość pomiarowa N
Nazwa/nazwisko Y
Jednostka <--Wartość pomiarowa
Jednostka organizacyjna N
Dokładność N
Stan wyników Y
Charakterystyka jakości odpadów Y
Data testu jakości odpadów Y
Sposób testowania odpadów Y
Ilość odpadów Koszt N
Jednostka kosztu <--Koszt
Typ jakości danych N
opis N
Data zakończenia przekierowania Y
Sposób przekierowania Y
Podtyp sposobu przekierowania Y
Data rozpoczęcia przekierowania Y
Dowody N
Typ wydatku N
Placówka Y
Typ procesu przemysłowego N
Materiał N
Nazwa/nazwisko Y
Jednostka organizacyjna N
Typ odpadów Y
Objętość odpadów N
Jednostka objętości odpadów <--Objętość odpadów
Masa odpadów Y
Masa jednostkowa odpadów Y
Typ lokalizacji przekierowania odpadów Y
Partner łańcucha wartości N

Inne ograniczenia

Ilość odpadów. Sposób przekierowania

Wartość musi być jedną z wartości z następującego wyliczenia:

 • Odpady przekierowanie z likwidacji do odzyskania
 • Odpady przekierowane do likwidacji
 • Inne

Ilość odpadów.Podtyp sposobu przekierowania

Wartość musi być jedną z wartości z następującego wyliczenia:

 • Recykling
 • Ponowne użycie
 • Spalanie (z odzyskiem energii)
 • Spalanie (bez odzysku energii)
 • Składowanie
 • Inny powód

Ilość odpadów. Typ lokalizacji przekierowania odpadów

Wartość musi być jedną z wartości z następującego wyliczenia:

 • Na miejscu
 • Poza zakładem

Zobacz też

Odniesienie do encji modelu danych w Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza)
Model danych Cloud for Sustainability dla odpadów (wersja zapoznawcza) — omówienie