Informacje ogólne o Pulpicie nawigacyjnym wpływu emisji

Aby odnieść się do problemu wpływu usług w chmurze na środowisko naturalne, firma Microsoft stworzyła Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla Azure i Pulpit nawigacyjny wpływu emisji dla Microsoft 365. Te pulpity nawigacyjne pomagają mierzyć emisje w oparciu o dane z chmury Microsoft Cloud i szacować ilości emisji, jakich udało się uniknąć dzięki korzystaniu z usługi Microsoft Cloud. Możesz również wprowadzić niezmigrowane obciążenia w celu oszacowania oszczędności dotyczących emisji po migracji do usługi Microsoft Cloud. Narzędzie to zapewnia transparentność w zakresie emisji gazów cieplarnianych powiązanych z korzystaniem z usług Microsoft Cloud oraz umożliwia klientom dostęp do szczegółowych danych dotyczących emisji według miesiąca, usługi i regionu centrum danych.

Projektując, wdrażając i monitorując rozwiązanie wykorzystujące te pulpity nawigacyjne, należy wziąć pod uwagę wskazówki podane w poniższych artykułach.

Następne kroki