Udostępnij za pośrednictwem


AddSiteSystem, metoda w klasie SMS_BoundaryGroup

Metoda AddSiteSystem klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager dodaje system lokacji do tej grupy granic.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 AddSiteSystem(  
   String ServerNALPath[];  
   UInt32 Flags[]  
);  

Parametry

ServerNALPath
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [w]

Ścieżka warstwy abstrakcji sieci (NAL) do systemu lokacji.

Flags
Typ danych: UInt32 Tablica

Kwalifikatory: [w]

Identyfikuje szybkość połączenia sieciowego między serwerem systemu lokacji a klientami łączącymi. Możliwe wartości to:

Value Szybkość połączenia
0 Szybko
1 Powolny

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_BoundaryGroup Server WMI Class