Tworzenie funkcji

Funkcja Create tworzy plik MIF stanu, który Configuration Manager używa do skorelowania stanu instalacji anonsu.

Składni

StatusMIF.Create( 
   ByVal bstrFileName As String _ 
   ByVal bstrCompany As String _ 
   ByVal bstrProduct As String _ 
   ByVal bstrVersion As String _ 
   ByVal bstrLocale As String _ 
   ByVal bstrSerialNo As String _ 
   ByVal bstrMessage As String _ 
   ByVal bStatus As Long _ 
); 

Parametry

bstrFileName
Unikatowa nazwa pliku MIF. Rozszerzenie nazwy pliku musi mieć nazwę mif. Funkcja zapisuje plik w katalogu %TEMP%.

bstrCompany
Producent lub wydawca produktu, na przykład Microsoft. Ten parametr jest ograniczony do 64 znaków.

bstrProduct
Nazwa produktu lub programu, na przykład Office 2000. Ten parametr jest ograniczony do 64 znaków.

bstrVersion
Wersja produktu, na przykład 8.0a. Ten parametr jest ograniczony do 64 znaków.

bstrLocale
Kod kraju/regionu lub języka, na przykład ENU. Ten parametr jest opcjonalny i jest ograniczony do 16 znaków.

bstrSerialNo
Numer seryjny produktu. Ten parametr jest opcjonalny i jest ograniczony do 64 znaków.

bstrMessage
Opisowy komunikat o stanie instalacji dodany do komunikatu o stanie programu. Ten parametr jest ograniczony do 128 znaków.

bStatus
true jeśli stan instalacji jest pomyślny.

Wartości zwracane

Brak.

Uwagi

Aplikacja instalacka (instalacka) musi utworzyć tylko jeden plik MIF stanu instalacji dla pakietu. Nazwa pliku musi być unikatowa, aby wiele instalacji w jednej sesji raportować stan bez konfliktu.

Instalacje uruchamiane w zlokalizowanych wersjach Configuration Manager muszą określać wartości w odpowiednim formacie: format ANSI dla języków europejskich; Format DBCS dla języków Azji Wschodniej.

Aplikacja musi zostać wywołana InstallStatusMIF przed zakończeniem instalacji. Plik MIF nie jest zgłaszany do Configuration Manager, jeśli instalacja tworzy inny proces, który wywołuje .InstallStatusMIF

Należy pamiętać, że parametry bstrFilename, bstrCompany, bstrProduct, i bstrVersion są bezpośrednio związane z właściwościami MIFFileNameklasy WMI serwera SMS_Package, odpowiednio , MIFPublisher, MIFNamei MIFVersion. Te parametry i właściwości muszą zawierać te same wartości.

W przykładzie w następnej sekcji pokazano, jak wywołać Create metodę .

Przykład

[VisualBasic] 
  Dim MIFStatus As New InstallStatusMIF 

  MIFStatus.Create "MyStatusFile", _ 
          "MyCompany", _ 
          "MyProduct", _ 
          "1.00.000", _ 
          "ENU", _ 
          " ", _ 
          "Installation Successful", _ 
          True 

Wymagania

Windows NT/2000: Wymaga systemu Windows NT 4.0 lub nowszego.

Windows 95/98: wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.

Wersja: wymaga programu SMS 2.0.

Biblioteka: dołączona jako zasób w IsMIFCom.dll (Visual Basic).

Zobacz też

Funkcje MIF stanu
SMS_Package Server WMI Class