Szybki start — Tworzenie profilu urządzenia poczty e-mail dla systemu iOS/iPadOS

Z tego przewodnika Szybki start dowiesz się, jak utworzyć profil urządzenia poczty e-mail dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS. Ten profil określa ustawienia, które są wymagane, aby wbudowana aplikacja poczty e-mail na urządzeniu z systemem iOS/iPadOS mogła łączyć się z firmową pocztą e-mail. Profile urządzeń poczty e-mail ułatwiają standaryzacje ustawień na różnych urządzeniach i umożliwiają użytkownikom końcowym dostęp do firmowej poczty e-mail na ich osobistych urządzeniach bez konieczności przeprowadzania konfiguracji po ich stronie. Aby dodatkowo zabezpieczyć pocztę e-mail, można za pomocą profilu poczty e-mail ustalić, czy urządzenia są zgodne, i skonfigurować dostęp warunkowy w celu zezwalania na dostęp do poczty e-mail tylko zgodnym urządzeniom. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat profilów poczty e-mail, zobacz Jak skonfigurować ustawienia poczty e-mail w usłudze Microsoft Intune

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Intune, utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej.

Logowanie się do usługi Intune

Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager jako administrator globalny lub administrator usługi Intune. Jeśli utworzono subskrypcję wersji próbnej usługi Intune, konto, którego użyto do utworzenia subskrypcji, jest administratorem globalnym.

Tworzenie profilu poczty e-mail dla systemu iOS/iPadOS

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.

 2. Wybierz i przejdź do pozycji > Profilekonfiguracjiurządzeń>Utwórz profil. Tworzenie profilu poczty e-mail dla systemu iOS/iPadOS w Intune

 3. Wprowadź następujące właściwości:

  • Platforma: wybierz pozycję iOS/iPadOS
  • Profil: wybierz pozycję Poczta e-mail
 4. Wybierz pozycję Utwórz.

 5. W obszarze Podstawowe informacje wprowadź następujące właściwości:

  • Nazwa: wprowadź opisową nazwę nowego profilu. W tym przykładzie wprowadź opis iOS — wymagaj służbowego adresu e-mail.

  • Opis: wprowadź Wymagaj od urządzeń z systemem iOS/iPadOS używania służbowego adresu e-mail

   Tworzenie profilu poczty e-mail do użytku na urządzeniach z systemem iOS/iPadOS w usłudze Intune

 6. Wybierz pozycję Dalej.

 7. W polu Ustawienia konfiguracji wprowadź następujące ustawienia (w przypadku pozostałych ustawień pozostaw wartości domyślne):

  • Serwer poczty e-mail: na potrzeby tego przewodnika Szybki start wprowadź outlook.office365.com. To ustawienie określa lokalizację programu Exchange (adres URL) serwera poczty e-mail, za pomocą którego aplikacja poczty systemu iOS/iPadOS będzie łączyć się z kontem e-mail.
  • Nazwa konta: wprowadź wartość Firmowa poczta e-mail.
  • Atrybut nazwy użytkownika z usługi AAD: ta nazwa to atrybut pobierany przez usługę Intune z usługi Azure Active Directory (Azure AD). Usługa Intune dynamicznie generuje nazwę użytkownika dla tego profilu przy użyciu tej nazwy. W tym przewodniku Szybki start załóżmy, że chcemy, aby główna nazwa użytkownika była używana jako nazwa użytkownika profilu (na przykład user1@contoso.com).
  • Atrybut adresu e-mail z usługi AAD: to ustawienie jest adresem e-mail z usługi Azure AD, który będzie używany do logowania się w programie Exchange. Na potrzeby tego przewodnika Szybki start wybierz opcję Główna nazwa użytkownika.
  • Metoda uwierzytelniania: na potrzeby tego przewodnika Szybki start wybierz pozycję Nazwa użytkownika i hasło. (Można również wybrać pozycję Certyfikat, jeśli skonfigurowano już certyfikat dla usługi Intune).
 8. Wybierz pozycję Dalej.

 9. W polu Tagi zakresu (opcjonalnie) wybierz pozycję Dalej. Dla tego profilu nie będziemy używać tagu zakresu.

 10. W polu Przypisania użyj listy rozwijanej Przypisz do i wybierz pozycję Wszyscy użytkownicy i wszystkie urządzenia. Następnie wybierz pozycję Dalej.

 11. W obszarze Przeglądanie + tworzenie przejrzyj ustawienia. Po wybraniu pozycji Utwórz zmiany zostaną zapisane, a profil przypisany.

Oczyszczanie zasobów

Jeśli nie zamierzasz używać utworzonego profilu w dodatkowych samouczkach ani podczas testowania, możesz go teraz usunąć.

 1. W usłudze Intune wybierz pozycję Urządzenia>Konfiguracja urządzenia.
 2. Wybierz utworzony profil testowy iOS/iPadOS require work email (iOS/iPadOS — wymagaj służbowego adresu e-mail), a następnie wybierz pozycję Usuń.

Następne kroki

W tym przewodniku Szybki start utworzono profil poczty e-mail dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS. Teraz za pomocą tego profilu można ustalić, czy urządzenie z systemem iOS/iPadOS jest zgodne, tworząc zasady zgodności oznaczające jako niezgodne wszystkie urządzenia z systemem iOS/iPadOS, które nie pasują do profilu. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony można utworzyć zasady dostępu warunkowego blokujące niezgodnym urządzeniom z systemem iOS/iPadOS dostęp do poczty e-mail. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad zgodności urządzeń, zobacz Wprowadzenie do zasad zgodności urządzeń w usłudze Intune.