Interfejs API zdarzeń listy w Microsoft 365 Defender

Uwaga

Chcesz skorzystać z usługi Microsoft 365 Defender? Dowiedz się więcej o tym, jak można oceniać i pilotować Microsoft 365 Defender.

Dotyczy:

Uwaga

Wypróbuj nasze nowe interfejsy API przy użyciu interfejsu API zabezpieczeń programu MS Graph. Dowiedz się więcej na stronie: Korzystanie z interfejsu API zabezpieczeń programu Microsoft Graph — Microsoft Graph | Microsoft Learn.

Ważna

Niektóre informacje odnoszą się do wstępnie wydanego produktu, który może zostać znacząco zmodyfikowany przed jego komercyjną premierą. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Opis interfejsu API

Interfejs API zdarzeń listy umożliwia sortowanie zdarzeń w celu utworzenia świadomej reakcji na cyberbezpieczeństwo. Uwidacznia kolekcję zdarzeń, które zostały oflagowane w sieci w zakresie czasu określonym w zasadach przechowywania środowiska. Najnowsze zdarzenia są wyświetlane w górnej części listy. Każde zdarzenie zawiera tablicę powiązanych alertów i powiązane z nimi jednostki.

Interfejs API obsługuje następujące operatory OData :

 • $filterna właściwościach lastUpdateTime, createdTime, statusi assignedTo
 • $top, z maksymalną wartością 100
 • $skip

Ograniczenia

 1. Maksymalny rozmiar strony to 100 zdarzeń.
 2. Maksymalna liczba żądań to 50 wywołań na minutę i 1500 wywołań na godzinę.

Uprawnienia

Do wywołania tego interfejsu API jest wymagane jedno z następujących uprawnień. Aby dowiedzieć się więcej, w tym jak wybrać uprawnienia, zobacz Access Microsoft 365 Defender APIs (Dostęp do interfejsów API Microsoft 365 Defender)

Typ uprawnień Uprawnienia Nazwa wyświetlana uprawnień
Aplikacja Incident.Read.All Odczytywanie wszystkich zdarzeń
Aplikacja Incident.ReadWrite.All Odczytywanie i zapisywanie wszystkich zdarzeń
Delegowane (konto służbowe) Incident.Read Odczytywanie zdarzeń
Delegowane (konto służbowe) Incident.ReadWrite Odczytywanie i zapisywanie zdarzeń

Uwaga

Podczas uzyskiwania tokenu przy użyciu poświadczeń użytkownika:

 • Użytkownik musi mieć uprawnienia do wyświetlania zdarzeń w portalu.
 • Odpowiedź będzie obejmować tylko zdarzenia, na które użytkownik jest narażony.

Żądanie HTTP

GET /api/incidents

Nagłówki żądań

Name (Nazwa) Wpisać Opis
Autoryzacji Ciąg Element nośny {token}. Wymagany

Treść żądania

Brak.

Odpowiedzi

W przypadku powodzenia ta metoda zwraca 200 OKwartość i listę zdarzeń w treści odpowiedzi.

Mapowanie schematu

Metadane zdarzenia

Nazwa pola Opis Przykładowa wartość
incidentId Unikatowy identyfikator reprezentujący zdarzenie 924565
redirectIncidentId Wypełniane tylko w przypadku zgrupowania zdarzenia razem z innym zdarzeniem w ramach logiki przetwarzania zdarzeń. 924569
incidentName Wartość ciągu dostępna dla każdego zdarzenia. Działanie wymuszające okup
createdTime Czas utworzenia zdarzenia po raz pierwszy. 2020-09-06T14:46:57.0733333Z
lastUpdateTime Czas ostatniej aktualizacji zdarzenia na zapleczu.

To pole może być używane podczas ustawiania parametru żądania dla zakresu czasu pobierania zdarzeń.

2020-09-06T14:46:57.29Z
Assignedto Właściciel zdarzenia lub wartość null , jeśli nie przypisano właściciela. secop2@contoso.com
Klasyfikacji Specyfikacja zdarzenia. Wartości właściwości to: Unknown, FalsePositive, TruePositive Unknown
Oznaczanie Określa określenie zdarzenia. Wartości właściwości to: NotAvailable, Apt, Malware, SecurityPersonnel, SecurityTesting, UnwantedSoftware, Other NotAvailable
detectionSource Określa źródło wykrywania. Defender for Cloud Apps
Stan Kategoryzuj zdarzenia (jako aktywne lub rozwiązane). Może ułatwić organizowanie odpowiedzi na zdarzenia i zarządzanie nimi. Aktywny
Ważności Wskazuje możliwy wpływ na zasoby. Im większa ważność, tym większy wpływ. Zazwyczaj elementy o wyższej ważności wymagają natychmiastowej uwagi.

Jedna z następujących wartości: Informacyjna, Niska, *Średnia i Wysoka.

Średnie
Tagi Tablica tagów niestandardowych skojarzonych ze zdarzeniem, na przykład do oznaczania grupy zdarzeń o wspólnej cechie. []
Komentarze Tablica komentarzy utworzonych przez secops podczas zarządzania incydentem, na przykład dodatkowe informacje o wyborze klasyfikacji. []
Alerty Tablica zawierająca wszystkie alerty związane ze zdarzeniem oraz inne informacje, takie jak ważność, jednostki biorące udział w alertie i źródło alertów. [] (zobacz szczegóły pól alertów poniżej)

Metadane alertów

Nazwa pola Opis Przykładowa wartość
alertId Unikatowy identyfikator reprezentujący alert caD70CFEE2-1F54-32DB-9988-3A868A1EBFAC
incidentId Unikatowy identyfikator reprezentujący zdarzenie, z które jest skojarzony ten alert 924565
serviceSource Usługa, z którego pochodzi alert, na przykład Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, Microsoft Defender for Cloud Apps, Microsoft Defender for Identity lub Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender. MicrosoftCloudAppSecurity
creationTime Czas utworzenia alertu po raz pierwszy. 2020-09-06T14:46:55.7182276Z
lastUpdatedTime Czas ostatniej aktualizacji alertu w zapleczu. 2020-09-06T14:46:57.2433333Z
resolvedTime Czas, kiedy alert został rozwiązany. 2020-09-10T05:22:59Z
firstActivity Czas, kiedy alert po raz pierwszy zgłosił, że działanie zostało zaktualizowane w zapleczu. 2020-09-04T05:22:59Z
Tytuł Krótkie identyfikowanie wartości ciągu dostępnej dla każdego alertu. Działanie wymuszające okup
Opis Wartość ciągu opisująca każdy alert. Użytkownik Test User2 (testUser2@contoso.com) manipulował 99 plikami z wieloma rozszerzeniami kończącymi się nietypowym rozszerzeniem herunterladen. Jest to niezwykła liczba manipulacji plikami i wskazuje na potencjalny atak ransomware.
Kategorii Wizualny i liczbowy widok tego, jak daleko atak posunął się wzdłuż łańcucha zabijania. Wyrównane do struktury MITRE ATT&CK™. Wpływ
Stan Kategoryzuj alerty (jako Nowe, Aktywne lub Rozwiązane). Może pomóc w organizowaniu odpowiedzi na alerty i zarządzaniu nią. Nowy
Ważności Wskazuje możliwy wpływ na zasoby. Im większa ważność, tym większy wpływ. Zazwyczaj elementy o wyższej ważności wymagają natychmiastowej uwagi.
Jedna z następujących wartości: Informacyjna, Niska, Średnia i Wysoka.
Średnie
investigationId Identyfikator zautomatyzowanego badania wyzwolony przez ten alert. 1234
investigationState Informacje na temat bieżącego stanu badania. Jedna z następujących wartości: Unknown, Terminated, SuccessfullyRemediated, Benign, Failed, PartiallyRemediated, Running, PendingApproval, PendingResource, PartiallyInvestigated, TerminatedByUser, TerminatedBySystem, Queued, InnerFailure, PreexistingAlert, UnsupportedOs, UnsupportedAlertType, SuppressedAlert. NieobsługiwanyAlertType
Klasyfikacji Specyfikacja zdarzenia. Wartości właściwości to: Unknown, FalsePositive, TruePositive lub null Unknown
Oznaczanie Określa określenie zdarzenia. Wartości właściwości to: NotAvailable, Apt, Malware, SecurityPersonnel, SecurityTesting, UnwantedSoftware, Other lub null Apt
Assignedto Właściciel zdarzenia lub wartość null , jeśli nie przypisano właściciela. secop2@contoso.com
actorName Grupa działań, jeśli istnieje, skojarzona z tym alertem. BORU
threatFamilyName Rodzina zagrożeń skojarzona z tym alertem. Null
mitreTechniques Techniki ataku zgodne z platformą MITRE ATT&CK™. []
Urządzeń Wszystkie urządzenia, na których wysłano alerty związane ze zdarzeniem. [] (zobacz szczegóły pól jednostki poniżej)

Format urządzenia

Nazwa pola Opis Przykładowa wartość
Deviceid Identyfikator urządzenia określony w Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender. 24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491
aadDeviceId Identyfikator urządzenia określony w usłudze Azure Active Directory. Dostępne tylko dla urządzeń przyłączonych do domeny. Null
deviceDnsName W pełni kwalifikowana nazwa domeny urządzenia. user5cx.middleeast.corp.contoso.com
osPlatform Platforma systemu operacyjnego uruchomiona na urządzeniu. WindowsServer2016
osBuild Wersja kompilacji systemu operacyjnego, na których działa urządzenie. 14393
rbacGroupName Grupa kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) skojarzona z urządzeniem. WDATP-Ring0
firstSeen Czas, kiedy urządzenie było widoczne po raz pierwszy. 2020-02-06T14:16:01.9330135Z
healthStatus Stan kondycji urządzenia. Aktywny
riskScore Ocena ryzyka dla urządzenia. High (Wysoki)
Podmioty Wszystkie jednostki, które zostały zidentyfikowane jako część danego alertu lub z nimi powiązane. [] (zobacz szczegóły pól jednostki poniżej)

Format jednostki

Nazwa pola Opis Przykładowa wartość
Entitytype Jednostki, które zostały zidentyfikowane jako część danego alertu lub z nimi powiązane.
Wartości właściwości to: User, Ip, Url, File, Process, MailBox, MailMessage, MailCluster, Registry
Użytkownik
sha1 Dostępne, jeśli typ jednostki to Plik.
Skrót pliku dla alertów skojarzonych z plikiem lub procesem.
5de839186691a96ee2ca6d74f0a38fb8d1bd6dd
sha256 Dostępne, jeśli typ jednostki to Plik.
Skrót pliku dla alertów skojarzonych z plikiem lub procesem.
28cb017dfc99073aa1b47c1b30f413e3ce774c4991eb4158de50f9dbb36d8043
Pod nazwą Dostępne, jeśli typ jednostki to Plik.
Nazwa pliku alertów skojarzonych z plikiem lub procesem
Detector.UnitTests.dll
Filepath Dostępne, jeśli typ jednostki to Plik.
Ścieżka pliku dla alertów skojarzonych z plikiem lub procesem
C:\\agent_work_temp\Deploy\SYSTEM\2020-09-06 12_14_54\Out
Processid Dostępne, jeśli typ jednostki to Proces. 24348
processCommandLine Dostępne, jeśli typ jednostki to Proces. "Plik jest gotowy do Download_1911150169.exe"
processCreationTime Dostępne, jeśli typ jednostki to Proces. 2020-07-18T03:25:38.5269993Z
parentProcessId Dostępne, jeśli typ jednostki to Proces. 16840
parentProcessCreationTime Dostępne, jeśli typ jednostki to Proces. 2020-07-18T02:12:32.8616797Z
Ipaddress Dostępne, jeśli typ jednostki to Ip.
Adres IP dla alertów skojarzonych ze zdarzeniami sieciowymi, takich jak komunikacja ze złośliwym miejscem docelowym sieci.
62.216.203.204
Adres url Dostępne, jeśli typ jednostki to adres URL.
Adres URL alertów skojarzonych ze zdarzeniami sieciowymi, takich jak Komunikacja ze złośliwym miejscem docelowym sieci.
down.esales360.cn
Accountname Dostępne, jeśli entityType to Użytkownik. testUser2
Nazwa_domeny Dostępne, jeśli entityType to Użytkownik. europe.corp.contoso
userSid Dostępne, jeśli entityType to Użytkownik. S-1-5-21-1721254763-462695806-1538882281-4156657
aadUserId Dostępne, jeśli entityType to Użytkownik. fc8f7484-f813-4db2-afab-bc1507913fb6
Userprincipalname Dostępne, jeśli entityType to User/MailBox/MailMessage. testUser2@contoso.com
mailboxDisplayName Dostępne, jeśli typ jednostki to Skrzynka pocztowa. testowanie użytkownika 2
skrzynka pocztowaAddress Dostępne, jeśli entityType to User/MailBox/MailMessage. testUser2@contoso.com
clusterBy Dostępne, jeśli entityType to MailCluster. Temat; P2SenderDomain; Contenttype
Nadawcy Dostępne, jeśli entityType to User/MailBox/MailMessage. user.abc@mail.contoso.co.in
Odbiorcy Dostępne, jeśli entityType to MailMessage. testUser2@contoso.com
Temat Dostępne, jeśli entityType to MailMessage. [EXTERNAL] Uwagę
deliveryAction Dostępne, jeśli entityType to MailMessage. Dostarczane
securityGroupId Dostępne, jeśli typ jednostki to SecurityGroup. 301c47c8-e15f-4059-ab09-e2ba9ffd372b
securityGroupName Dostępne, jeśli typ jednostki to SecurityGroup. Operatory konfiguracji sieci
Registryhive Dostępne, jeśli entityType to Rejestr. HKEY_LOCAL_MACHINE
Registrykey Dostępne, jeśli entityType to Rejestr. SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
registryValueType Dostępne, jeśli entityType to Rejestr. Ciąg
registryValue Dostępne, jeśli entityType to Rejestr. 31-00-00-00
Deviceid Identyfikator urządzenia powiązanego z jednostką, jeśli istnieje. 986e5df8b73dacd43c8917d17e523e76b13c75cd

Przykład

Przykład żądania

GET https://api.security.microsoft.com/api/incidents

Przykład odpowiedzi

{
  "@odata.context": "https://api.security.microsoft.com/api/$metadata#Incidents",
  "value": [
      {
      "incidentId": 924565,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "Ransomware activity",
      "createdTime": "2020-09-06T14:46:57.0733333Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T14:46:57.29Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Medium",
      "tags": [],
      "comments": [
        {
          "comment": "test comment for docs",
          "createdBy": "secop123@contoso.com",
          "createdTime": "2021-01-26T01:00:37.8404534Z"
        }
      ],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "caD70CFEE2-1F54-32DB-9988-3A868A1EBFAC",
          "incidentId": 924565,
          "serviceSource": "MicrosoftCloudAppSecurity",
          "creationTime": "2020-09-06T14:46:55.7182276Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T14:46:57.2433333Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-04T05:22:59Z",
          "lastActivity": "2020-09-04T05:22:59Z",
          "title": "Ransomware activity",
          "description": "The user Test User2 (testUser2@contoso.com) manipulated 99 files with multiple extensions ending with the uncommon extension herunterladen. This is an unusual number of file manipulations and is indicative of a potential ransomware attack.",
          "category": "Impact",
          "status": "New",
          "severity": "Medium",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "UnsupportedAlertType",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "MCAS",
          "assignedTo": null,
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": null,
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [],
          "entities": [
            {
              "entityType": "User",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": "testUser2",
              "domainName": "europe.corp.contoso",
              "userSid": "S-1-5-21-1721254763-462695806-1538882281-4156657",
              "aadUserId": "fc8f7484-f813-4db2-afab-bc1507913fb6",
              "userPrincipalName": "testUser2@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "Ip",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": "62.216.203.204",
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "incidentId": 924521,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "'Mimikatz' hacktool was detected on one endpoint",
      "createdTime": "2020-09-06T12:18:03.6266667Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T12:18:03.81Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Low",
      "tags": [],
      "comments": [],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "da637349914833441527_393341063",
          "incidentId": 924521,
          "serviceSource": "MicrosoftDefenderATP",
          "creationTime": "2020-09-06T12:18:03.3285366Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T12:18:04.2566667Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-06T12:15:07.7272048Z",
          "lastActivity": "2020-09-06T12:15:07.7272048Z",
          "title": "'Mimikatz' hacktool was detected",
          "description": "Readily available tools, such as hacking programs, can be used by unauthorized individuals to spy on users. When used by attackers, these tools are often installed without authorization and used to compromise targeted machines.\n\nThese tools are often used to collect personal information from browser records, record key presses, access email and instant messages, record voice and video conversations, and take screenshots.\n\nThis detection might indicate that Microsoft Defender Antivirus has stopped the tool from being installed and used effectively. However, it is prudent to check the machine for the files and processes associated with the detected tool.",
          "category": "Malware",
          "status": "New",
          "severity": "Low",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "UnsupportedOs",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "WindowsDefenderAv",
          "assignedTo": null,
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": "Mimikatz",
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [
            {
              "mdatpDeviceId": "24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491",
              "aadDeviceId": null,
              "deviceDnsName": "user5cx.middleeast.corp.contoso.com",
              "osPlatform": "WindowsServer2016",
              "version": "1607",
              "osProcessor": "x64",
              "osBuild": 14393,
              "healthStatus": "Active",
              "riskScore": "High",
              "rbacGroupName": "WDATP-Ring0",
              "rbacGroupId": 9,
              "firstSeen": "2020-02-06T14:16:01.9330135Z"
            }
          ],
          "entities": [
            {
              "entityType": "File",
              "sha1": "5de839186691aa96ee2ca6d74f0a38fb8d1bd6dd",
              "sha256": null,
              "fileName": "Detector.UnitTests.dll",
              "filePath": "C:\\Agent\\_work\\_temp\\Deploy_SYSTEM 2020-09-06 12_14_54\\Out",
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": "24c222b0b60fe148eeece49ac83910cc6a7ef491"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "incidentId": 924518,
      "redirectIncidentId": null,
      "incidentName": "Email reported by user as malware or phish",
      "createdTime": "2020-09-06T12:07:55.1366667Z",
      "lastUpdateTime": "2020-09-06T12:07:55.32Z",
      "assignedTo": null,
      "classification": "Unknown",
      "determination": "NotAvailable",
      "status": "Active",
      "severity": "Informational",
      "tags": [],
      "comments": [],
      "alerts": [
        {
          "alertId": "faf8edc936-85f8-a603-b800-08d8525cf099",
          "incidentId": 924518,
          "serviceSource": "OfficeATP",
          "creationTime": "2020-09-06T12:07:54.3716642Z",
          "lastUpdatedTime": "2020-09-06T12:37:40.88Z",
          "resolvedTime": null,
          "firstActivity": "2020-09-06T12:04:00Z",
          "lastActivity": "2020-09-06T12:04:00Z",
          "title": "Email reported by user as malware or phish",
          "description": "This alert is triggered when any email message is reported as malware or phish by users -V1.0.0.2",
          "category": "InitialAccess",
          "status": "InProgress",
          "severity": "Informational",
          "investigationId": null,
          "investigationState": "Queued",
          "classification": null,
          "determination": null,
          "detectionSource": "OfficeATP",
          "assignedTo": "Automation",
          "actorName": null,
          "threatFamilyName": null,
          "mitreTechniques": [],
          "devices": [],
          "entities": [
            {
              "entityType": "MailBox",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "testUser3@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": "test User3",
              "mailboxAddress": "testUser3@contoso.com",
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailBox",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "testUser4@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": "test User4",
              "mailboxAddress": "test.User4@contoso.com",
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailMessage",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": "test.User4@contoso.com",
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": "user.abc@mail.contoso.co.in",
              "recipient": "test.User4@contoso.com",
              "subject": "[EXTERNAL] Attention",
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "Subject;P2SenderDomain;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "Subject;SenderIp;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "BodyFingerprintBin1;P2SenderDomain;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "MailCluster",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": null,
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": "BodyFingerprintBin1;SenderIp;ContentType",
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            },
            {
              "entityType": "Ip",
              "sha1": null,
              "sha256": null,
              "fileName": null,
              "filePath": null,
              "processId": null,
              "processCommandLine": null,
              "processCreationTime": null,
              "parentProcessId": null,
              "parentProcessCreationTime": null,
              "ipAddress": "49.50.81.121",
              "url": null,
              "accountName": null,
              "domainName": null,
              "userSid": null,
              "aadUserId": null,
              "userPrincipalName": null,
              "mailboxDisplayName": null,
              "mailboxAddress": null,
              "clusterBy": null,
              "sender": null,
              "recipient": null,
              "subject": null,
              "deliveryAction": null,
              "securityGroupId": null,
              "securityGroupName": null,
              "registryHive": null,
              "registryKey": null,
              "registryValueType": null,
              "registryValue": null,
              "deviceId": null
            }
          ]
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}