Disconnect-AipService

Rozłącza się z usługą Azure Information Protection.

Składnia

Disconnect-AipService []

Opis

Polecenie cmdlet Disconnect-AipService rozłącza Cię z usługą ochrony z usługi Azure Information Protection. Użyj tego polecenia cmdlet, aby zakończyć połączenie, które zostało wcześniej nawiązane przy użyciu polecenia cmdlet Connect-AipService .

Przykłady

Przykład 1. Odłączanie od usługi Azure Information Protection

PS C:\>Disconnect-AipService

To polecenie rozłącza Cię z usługą ochrony z usługi Azure Information Protection.