Udostępnij za pośrednictwem


Set-RdsContext

Ustawia kontekst grupy dzierżaw dla kolejnych poleceń cmdlet usługi Windows Virtual Desktop.

Składnia

Set-RdsContext
   [-TenantGroupName] <String>
   [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie cmdlet Set-RdsContext ustawia kontekst grupy dzierżaw dla kolejnych poleceń cmdlet programu PowerShell usług pulpitu zdalnego. Ten kontekst jest prawidłowy tylko przez czas trwania sesji programu PowerShell lub do czasu uruchomienia innego Set-RdsContext. Jeśli nie zostanie określony po uruchomieniu polecenia Add-RdsAccount, zostanie użyta opcja "Domyślna grupa dzierżaw".

Przykłady

Przykład 1. Ustawianie kontekstu usługi Windows Virtual Desktop

PS C:\> Set-RdsContext -TenantGroupName "contosoTenantGroup"

To polecenie ustawia kontekst do używania określonej grupy dzierżawy.

Parametry

-TenantGroupName

Nazwa grupy dzierżaw.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

System.String

Dane wyjściowe

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtContext