Jak zweryfikować zakres argumentów

W tym przykładzie pokazano, jak określić regułę weryfikacji, za pomocą Windows PowerShell uruchomieniowego można sprawdzić minimalne i maksymalne wartości argumentu parametru przed uruchomieniem polecenia cmdlet. Tę regułę weryfikacji ustawia się przez zadeklarowanie atrybutu ValidateRange.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat klasy definiującej ten atrybut, zobacz System.Management.Automation.Validaterangeattribute.

Aby zweryfikować zakres argumentów

 • Dodaj atrybut ValidateRange, jak pokazano w poniższym kodzie. W tym przykładzie określono zakres od 0 do 5 dla InputData parametru.

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu deklarowania tego atrybutu, zobacz ValidateRange Attribute Declaration.

Zobacz też

ValidateRange, deklaracja atrybutu

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell