ValidateLength, deklaracja atrybutu

Atrybut ValidateLength określa minimalną i maksymalną liczbę znaków dla argumentu parametru polecenia cmdlet. Ten atrybut może być również używany przez Windows PowerShell funkcji.

Składnia

[ValidateLength(int minLength, int maxlength)]

Parametry

MinLength(System.Int32) Wymagane. Określa minimalną dozwoloną liczbę znaków.

MaxLength(System.Int32) Wymagane. Określa maksymalną dozwoloną liczbę znaków.

Uwagi

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat deklarowania tego atrybutu, zobacz How to Declare Input Validation Rules (Jak zadeklarować reguły weryfikacji danych wejściowych).

  • Jeśli ten atrybut nie jest używany, odpowiedni argument parametru może mieć dowolną długość.

  • Środowisko Windows PowerShell uruchomieniowe zgłasza błąd w następujących warunkach:

    • Gdy wartość parametru MaxLength atrybutu jest mniejsza niż wartość MinLength parametru atrybutu.

    • Gdy parametr MaxLength atrybutu jest ustawiony na 0.

    • Gdy argument nie jest ciągiem.

  • Atrybut ValidateLength jest definiowany przez klasę System.Management.Automation.Validatelengthattribute.

Zobacz też

System.Management.Automation.Validatelengthattribute

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell