CustomEntries, element , CustomControl, View

Zawiera definicje niestandardowego widoku kontrolki. Niestandardowy widok kontrolki musi określać co najmniej jedną definicję.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element

Składnia

<CustomEntries>
  <CustomEntry>...</CustomEntry>
</CustomEntries>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny CustomControlEntries elementu . Należy określić co najmniej jeden element podrzędny.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
CustomEntry, element , CustomEntries, View Element wymagany.

Zawiera definicję niestandardowego widoku kontrolki.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomControl, element dla widoku Element wymagany.

Definiuje niestandardowy format kontrolki dla widoku.

Uwagi

W większości przypadków kontrolka ma tylko jedną definicję, która jest zdefiniowana w jednym CustomEntry elemencie. Można jednak mieć wiele definicji, jeśli chcesz używać tej samej kontrolki do wyświetlania różnych obiektów .NET. W takich przypadkach można zdefiniować CustomEntry element dla każdego obiektu lub zestawu obiektów.

Zobacz też

CustomControl, element dla widoku

CustomEntry, element , CustomEntries, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell