Formatowanie wyświetlanych danych

Możesz określić sposób wyświetlania poszczególnych punktów danych w widoku Lista, Tabela lub Szeroki. Możesz użyć elementu podczas definiowania elementów widoku lub użyć elementu , aby wywołać FormatString ScriptBlock metodę na FormatString danych.

Używanie elementu FormatString

W poniższym przykładzie wartość właściwości obiektu TotalProcessorTime System.Diagnostics.Process jest formatowana przy użyciu elementu FormatString. właściwość TotalProcessorTime

<TableColumnItem>
  <PropertyName>TotalProcessorTime</PropertyName>
  <FormatString>{0:MMM}{0:dd}{0:HH}:{0:mm}</FormatString>
</TableColumnItem>