ListItem, element

Definiuje właściwość lub skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu widoku listy.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • ListControl, element
 • ListEntries, element
 • ListEntry, element
 • ListItems, element
 • ListItem, element

Składnia

<ListItem>
 <PropertyName>PropertyToDisplay</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToExecute</ScriptBlock>
 <Label>LabelToDisplay</Label>
 <FormatString>FormatPattern</FormatString>
 <ItemSelectionCondition>...</ItemSelectionCondition>
</ListItem>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny ListItem elementu. Można określić tylko jedną właściwość lub skrypt.

Atrybuty

Brak

Elementy podrzędne

Element Opis
FormatString, element : ListItem, ListControl Element opcjonalny.

Określa ciąg formatu, który definiuje sposób wyświetlania wartości właściwości lub skryptu.
ItemSelectionCondition, element : ListItem, ListControl Element opcjonalny.

Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było użyć tego elementu listy.
Label, element : ListItem, ListControl Element opcjonalny

Określa etykietę wyświetlaną po lewej stronie właściwości lub wartości skryptu w wierszu.
PropertyName, element : ListItem, ListControl Element opcjonalny.

Określa właściwość .NET, której wartość jest wyświetlana w wierszu.
ScriptBlock, element — ListItem, ListControl Element opcjonalny.

Określa skrypt, którego wartość jest wyświetlana w wierszu.

Elementy nadrzędne

Element Opis
ListItems, element dla kontrolki listy Definiuje właściwości i skrypty, których wartości są wyświetlane w widoku listy.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników widoku listy, zobacz Creating a List View (Tworzenie widoku listy).

Przykład

W tym przykładzie pokazano elementy XML, które definiują trzy wiersze widoku listy. Pierwsze dwa wiersze wyświetlają wartość właściwości .NET, a ostatni wiersz — wartość wygenerowaną przez skrypt.

<ListEntry>
  <ListItems>
   <ListItem>
    <Label>Property1: </Label>
    <PropertyName>DotNetProperty1</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <PropertyName>DotNetProperty2</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
   </ListItem>
  </ListItems>
</ListEntry>

Zobacz też

ListItems, element

FormatString, element : ListItem

Label, element dla ListItem

PropertyName, element : ListItem

ScriptBlock, element — ListItem

Tworzenie widoku listy

Pisanie pliku Windows PowerShell formatowania i typów kodu