PropertyName, element dla SelectionCondition, Controls, Configuration

Określa właściwość .NET, która wyzwala warunek. Gdy ta właściwość jest obecna lub gdy zostanie oceniona na true wartość , warunek zostanie spełniony i zostanie użyty wpis . Ten element jest używany podczas definiowania wspólnej kontrolki, która może być używana przez wszystkie widoki w pliku formatowania.

Schemat

  • Configuration, element
  • Controls, element
  • Control, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • EntrySelectedBy, element
  • SelectionCondition, element
  • PropertyName, element

Składnia

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny PropertyName elementu.

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
SelectionCondition, element : EntrySelectedBy, Controls, Configuration Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było użyć wspólnej definicji kontrolki.

Wartość tekstowa

Określ nazwę właściwości .NET.

Uwagi

Warunek wyboru musi określać co najmniej jedną nazwę właściwości lub skrypt, ale nie może określić obu tych nazw. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu korzystania z warunków wyboru, zobacz Definiowanie warunków wyświetlania danych.

Zobacz też

SelectionCondition, element : EntrySelectedBy, Controls, Configuration

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell