Text, element dla CustomItem, GroupBy

Określa tekst dodawany do danych wyświetlanych przez kontrolkę, taki jak etykieta, nawiasy do ująć dane i spacje w celu wcięcia danych. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • CustomItem, element
  • Text, element

Składnia

<Text>TextToDisplay</Text>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny Text elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomItem, element , CustomEntry, GroupBy Definiuje kontrolkę dla niestandardowego widoku kontrolki.

Wartość tekstowa

Określ tekst kontrolki dla danych, które chcesz wyświetlić.

Uwagi

Zobacz też

CustomItem, element , CustomEntry, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell