Przykładowy kod GetProc04 (VB.NET)

Poniższy kod przedstawia implementację polecenia Get-Process cmdlet, które zgłasza błędy nieokreślone. Ta implementacja wywołuje metodę System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError, aby zgłosić błędy nieokreślone.

Uwaga

Plik źródłowy języka C# (getprov04.cs) dla tego polecenia cmdlet programu Get-Proc można pobrać przy użyciu zestawu Microsoft Windows Software Development Kit dla systemów Windows Vista i .NET Framework 3.0 Runtime Components. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania, zobacz How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK (Jak zainstalować zestaw SDK Windows PowerShell).

Pobrane pliki źródłowe są dostępne w <PowerShell Samples> katalogu .

Przykład kodu

Zobacz też

Windows PowerShell — przewodnik programisty

Windows PowerShell SDK