Przykłady kodu RunSpace03

Poniżej znajdują się przykłady kodu dla przestrzeni uruchamiania opisanej w te tematze "Creating a Console Application That Runs a Specified Script" (Tworzenie aplikacji konsolowej, która uruchamia określony skrypt).

Uwaga

Możesz pobrać plik źródłowy języka C# (runspace03.cs) i plik źródłowy programu VB.NET (runspace03.vb) dla tego przykładu przy użyciu zestawu Microsoft Windows Software Development Kit dla systemu Windows Vista i składników środowiska uruchomieniowego programu Microsoft .NET Framework 3.0. Aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania, zobacz How to Install Windows PowerShell and Download the Windows PowerShell SDK (Jak zainstalować zestaw SDK usługi Windows PowerShell). Pobrane pliki źródłowe są dostępne w <PowerShell Samples> katalogu .

Pełny przykładowy kod można znaleźć w następujących tematach.

Język Temat
C# Przykładowy kod RunSpace03 (C#)
VB.NET Przykładowy kod RunSpace03 (VB.NET)

Zobacz też

Windows PowerShell — przewodnik programisty

Windows PowerShell SDK