PublishingCredentialsPoliciesCollection Klasa

Publikowanie poświadczeń — zasób arm zbierania jednostek zasad.

Zmienne są wypełniane tylko przez serwer i będą ignorowane podczas wysyłania żądania.

Wszystkie wymagane parametry muszą zostać wypełnione w celu wysłania ich na platformę Azure.

Dziedziczenie
PublishingCredentialsPoliciesCollection

Konstruktor

PublishingCredentialsPoliciesCollection(*, value: List[azure.mgmt.web.v2021_02_01.models._models_py3.CsmPublishingCredentialsPoliciesEntity], **kwargs)

Parametry

value
list[CsmPublishingCredentialsPoliciesEntity]
Wymagane

Wymagane. Kolekcja zasobów.

Zmienne

next_link
str

Łącze do następnej strony zasobów.