Kube Environments - Delete

Opis usuwania środowiska Kubernetes.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/{name}?api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Nazwa środowiska Kubernetes.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów, do której należy zasób.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg sformatowany przez identyfikator GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000).

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Zakończono operację usuwania

202 Accepted

Operacja usuwania jest w toku

204 No Content

Środowisko Kubernetes nie istnieje

Other Status Codes

App Service odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Delete kube environment by name

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/examplekenv?api-version=2022-03-01

Sample Response

Definicje

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details
Error

Model błędu.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Szczegółowe błędy.

innererror
 • string

Więcej informacji na temat błędu debugowania.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.