Web Apps - Delete Backup Configuration

Opis usuwania konfiguracji kopii zapasowej aplikacji.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/config/backup?api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
name
path True

string

Nazwa aplikacji.

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów, do której należy zasób.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg w formacie GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-0000-000000000000).

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

Pomyślnie usunięto konfigurację kopii zapasowej.

Other Status Codes

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Definicje

Nazwa Opis
DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details
Error

Model błędu.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Nazwa Typ Opis
error

Error

Model błędu.

Details

Nazwa Typ Opis
code

string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message

string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target

string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Nazwa Typ Opis
code

string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Details[]

Szczegółowe błędy.

innererror

string

Więcej informacji na temat debugowania błędu.

message

string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target

string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.