Web Apps - List Metadata Slot

Opis pobiera metadane aplikacji.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/sites/{name}/slots/{slot}/config/metadata/list?api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Nazwa aplikacji.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów, do której należy zasób.

Regex pattern: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

slot
path True
 • string

Nazwa miejsca wdrożenia. Jeśli nie określono miejsca, interfejs API pobierze metadane dla miejsca produkcyjnego.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure. Jest to ciąg sformatowany przez identyfikator GUID (np. 00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000).

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

App Service odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Definicje

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details
Error

Model błędu.

StringDictionary

Zasób słownika ciągów.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Szczegółowe błędy.

innererror
 • string

Więcej informacji na temat błędu debugowania.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

StringDictionary

Zasób słownika ciągów.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu.

kind
 • string

Rodzaj zasobu.

name
 • string

Nazwa zasobu.

properties
 • object

Ustawienia.

type
 • string

Typ zasobu.