Environment Versions - Delete

Usuń wersję.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/{workspaceName}/environments/{name}/versions/{version}?api-version=2022-06-01-preview

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
name
path True
 • string

Nazwa kontenera. Wielkość liter nie jest rozróżniana.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

version
path True
 • string

Identyfikator wersji. Wielkość liter nie jest rozróżniana.

workspaceName
path True
 • string

Nazwa obszaru roboczego usługi Azure Machine Learning.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia na potrzeby tej operacji.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Powodzenie

204 No Content

Brak zawartości

Other Status Codes

Błąd

Przykłady

Delete Environment Version.

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/test-rg/providers/Microsoft.MachineLearningServices/workspaces/my-aml-workspace/environments/string/versions/string?api-version=2022-06-01-preview

Sample Response

Definicje

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Name Type Description
info
 • object

Dodatkowe informacje.

type
 • string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

Name Type Description
additionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie.

code
 • string

Kod błędu.

details

Szczegóły błędu.

message
 • string

Komunikat o błędzie.

target
 • string

Element docelowy błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

Name Type Description
error

Obiekt error.