Udostępnij za pośrednictwem


Endpoint

Operacje

Create Or Update

Twórca lub zaktualizuj zasób punktu końcowego z określonymi parametrami

Get

Pobiera zasób punktu końcowego

Get Models

Pobierz dostępne modele w ramach zasobu punktu końcowego.

List

Wyświetl listę Wszystkich punktów końcowych w tym obszarze roboczym

List Keys

Wyświetl listę kluczy dla zasobu punktu końcowego.

Regenerate Keys

Ponowne generowanie kluczy konta