Workspaces - Delete

Usuwa zasób obszaru roboczego.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Quantum/workspaces/{workspaceName}?api-version=2022-01-10-preview

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów.

subscriptionId
path True

string

Identyfikator subskrypcji platformy Azure.

workspaceName
path True

string

Nazwa zasobu obszaru roboczego kwantowego.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API klienta.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

Powodzenie.

202 Accepted

Zaakceptowano żądanie usunięcia obszaru roboczego.

204 No Content

Brak zawartości — obszar roboczy nie istnieje.

Other Status Codes

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

QuantumWorkspacesDelete

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/00000000-1111-2222-3333-444444444444/resourceGroups/quantumResourcegroup/providers/Microsoft.Quantum/workspaces/quantumworkspace1?api-version=2022-01-10-preview

Sample Response

Definicje

Nazwa Opis
ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Nazwa Typ Opis
info

object

Dodatkowe informacje.

type

string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

Nazwa Typ Opis
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Dodatkowe informacje o błędzie.

code

string

Kod błędu.

details

ErrorDetail[]

Szczegóły błędu.

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

Nazwa Typ Opis
error

ErrorDetail

Obiekt błędu.