Udostępnij za pośrednictwem


Cloud Service Role Instances - Get Remote Desktop File

Pobiera plik pulpitu zdalnego dla wystąpienia roli w usłudze w chmurze.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/cloudServices/{cloudServiceName}/roleInstances/{roleInstanceName}/remoteDesktopFile?api-version=2022-09-04

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
cloudServiceName
path True

string

Nazwa usługi w chmurze.

resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów.

roleInstanceName
path True

string

Nazwa wystąpienia roli.

subscriptionId
path True

string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują subskrypcję platformy Microsoft Azure. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API klienta.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

file

OK

Media Types: "application/x-rdp"

Other Status Codes

CloudError

Błąd

Media Types: "application/x-rdp"

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Typ: oauth2
Flow: implicit
Adres URL autoryzacji: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Zakresy

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Get Cloud Service Role

Przykładowe żądanie

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/rgcloudService/providers/Microsoft.Compute/cloudServices/aaaa/roleInstances/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/remoteDesktopFile?api-version=2022-09-04

Przykładowa odpowiedź

{}

Definicje

Nazwa Opis
ApiError

Błąd interfejsu API.

ApiErrorBase

Baza błędów interfejsu API.

CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi Compute.

InnerError

Szczegóły błędu wewnętrznego.

ApiError

Błąd interfejsu API.

Nazwa Typ Opis
code

string

Kod błędu.

details

ApiErrorBase[]

Szczegóły błędu interfejsu API

innererror

InnerError

Wewnętrzny błąd interfejsu API

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy określonego błędu.

ApiErrorBase

Baza błędów interfejsu API.

Nazwa Typ Opis
code

string

Kod błędu.

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy określonego błędu.

CloudError

Odpowiedź na błąd z usługi Compute.

Nazwa Typ Opis
error

ApiError

Błąd interfejsu API.

InnerError

Szczegóły błędu wewnętrznego.

Nazwa Typ Opis
errordetail

string

Wewnętrzny komunikat o błędzie lub zrzut wyjątku.

exceptiontype

string

Typ wyjątku.