Disks - Revoke Access

Odwołuje dostęp do dysku.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/disks/{diskName}/endGetAccess?api-version=2021-12-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
diskName
path True
  • string

Nazwa tworzonego dysku zarządzanego. Nie można zmienić nazwy po utworzeniu dysku. Obsługiwane znaki nazwy to a-z, A-Z, 0-9, _ i -. Maksymalna długość nazwy to 80 znaków.

resourceGroupName
path True
  • string

Nazwa grupy zasobów.

subscriptionId
path True
  • string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują Microsoft Azure subskrypcji. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

api-version
query True
  • string

Wersja interfejsu API klienta.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Zaakceptowano

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Revoke access to a managed disk.

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/disks/myDisk/endGetAccess?api-version=2021-12-01

Sample Response