Virtual Machine Scale Sets - Set Orchestration Service State

Zmienia właściwość ServiceState dla danej usługi

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/{vmScaleSetName}/setOrchestrationServiceState?api-version=2024-03-01

Parametry identyfikatora URI

Nazwa W Wymagane Typ Opis
resourceGroupName
path True

string

Nazwa grupy zasobów.

subscriptionId
path True

string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują subskrypcję platformy Microsoft Azure. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

vmScaleSetName
path True

string

Nazwa zestawu skalowania maszyn wirtualnych do utworzenia lub zaktualizowania.

api-version
query True

string

Wersja interfejsu API klienta.

Treść żądania

Nazwa Wymagane Typ Opis
action True

OrchestrationServiceStateAction

Akcja do wykonania.

serviceName True

OrchestrationServiceNames

Nazwa usługi.

Odpowiedzi

Nazwa Typ Opis
200 OK

OK

202 Accepted

Zaakceptowano

Other Status Codes

CloudError

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Przepływ OAuth2 usługi Azure Active Directory

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Nazwa Opis
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

VirtualMachineScaleSet_SetOrchestrationServiceState_MaximumSet_Gen
VirtualMachineScaleSet_SetOrchestrationServiceState_MinimumSet_Gen

VirtualMachineScaleSet_SetOrchestrationServiceState_MaximumSet_Gen

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/rgcompute/providers/Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/aaaaaaaaaaaaaaaa/setOrchestrationServiceState?api-version=2024-03-01

{
  "serviceName": "AutomaticRepairs",
  "action": "Resume"
}

Sample Response

location: https://foo.com/operationstatus

VirtualMachineScaleSet_SetOrchestrationServiceState_MinimumSet_Gen

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscription-id}/resourceGroups/rgcompute/providers/Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/setOrchestrationServiceState?api-version=2024-03-01

{
  "serviceName": "AutomaticRepairs",
  "action": "Resume"
}

Sample Response

location: https://foo.com/operationstatus

Definicje

Nazwa Opis
ApiError

Błąd interfejsu API.

ApiErrorBase

Baza błędów interfejsu API.

CloudError

Odpowiedź o błędzie z usługi Compute.

InnerError

Szczegóły błędu wewnętrznego.

OrchestrationServiceNames

Nazwa usługi.

OrchestrationServiceStateAction

Akcja do wykonania.

OrchestrationServiceStateInput

Dane wejściowe elementu OrchestrationServiceState

ApiError

Błąd interfejsu API.

Nazwa Typ Opis
code

string

Kod błędu.

details

ApiErrorBase[]

Szczegóły błędu interfejsu API

innererror

InnerError

Wewnętrzny błąd interfejsu API

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy określonego błędu.

ApiErrorBase

Baza błędów interfejsu API.

Nazwa Typ Opis
code

string

Kod błędu.

message

string

Komunikat o błędzie.

target

string

Element docelowy określonego błędu.

CloudError

Odpowiedź o błędzie z usługi Compute.

Nazwa Typ Opis
error

ApiError

Błąd interfejsu API.

InnerError

Szczegóły błędu wewnętrznego.

Nazwa Typ Opis
errordetail

string

Wewnętrzny komunikat o błędzie lub zrzut wyjątku.

exceptiontype

string

Typ wyjątku.

OrchestrationServiceNames

Nazwa usługi.

Nazwa Typ Opis
AutomaticRepairs

string

OrchestrationServiceStateAction

Akcja do wykonania.

Nazwa Typ Opis
Resume

string

Suspend

string

OrchestrationServiceStateInput

Dane wejściowe elementu OrchestrationServiceState

Nazwa Typ Opis
action

OrchestrationServiceStateAction

Akcja do wykonania.

serviceName

OrchestrationServiceNames

Nazwa usługi.