Container Apps - Delete

Usuwanie aplikacji kontenera.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.App/containerApps/{containerAppName}?api-version=2022-03-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
containerAppName
path True
 • string

Nazwa aplikacji kontenera.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia na potrzeby tej operacji.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Pomyślnie usunięto aplikację kontenera.

202 Accepted

Operacja usuwania jest w toku.

204 No Content

Aplikacja kontenera nie istnieje.

Other Status Codes

Typowa odpowiedź na błąd.

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Delete Container App

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/rg/providers/Microsoft.App/containerApps/testWorkerApp0?api-version=2022-03-01

Sample Response

azure-asyncoperation: https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/providers/Microsoft.App/containerApps/testWorkerApp0/operationResults/62e4d893-d233-4005-988e-a428d9f77076?api-version=2022-03-01

Definicje

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Details

Szczegóły lub błąd

Error

Model błędu.

DefaultErrorResponse

App Service odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error

Model błędu.

Details

Szczegóły lub błąd

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

Error

Model błędu.

Name Type Description
code
 • string

Ustandaryzowany ciąg w celu programowego identyfikowania błędu.

details

Szczegóły lub błąd

innererror
 • string

Więcej informacji na temat debugowania błędu.

message
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.

target
 • string

Szczegółowy opis błędu i informacje o debugowaniu.